ΕΡΤ: Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού Αναδόχου παροχής υπηρεσιών Ψηφιακής Μη Γραμμικής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου (Ψηφιακό Τηλεοπτικό Μοντάζ) στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου.

Θέμα : «Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ψηφιακής Μη Γραμμικής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου (Ψηφιακό Τηλεοπτικό Μοντάζ) στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου».Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ-ΑΕ)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α112), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147), όπως ισχύουν,
4. Την υπ' αρ.271/22.01.2018 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018),
5. Την υπ’ αρ.102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018),
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2342/21.11.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 177/21.11.2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε Σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ),
7. Την υπ' αρ.11687/25.07.2018 απόφαση Δ/ντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με θέμα «Ανασυγκρότηση Οικονομοτεχνικής Επιτροπής» (ΑΔΑ:ΨΒΤΣ465Θ1Ε-Τ6Θ),
8. Την από 01.02.2019 κοινή αίτηση παραγγελίας της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης και της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεόρασης της Ε.Ρ.Τ Α.Ε με αντικείμενο τη προμήθεια υπηρεσιών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και ήχου με συνημμένα τις τεχνικές προδιαγραφές, την έκθεση σκοπιμότητας της προμήθειας και τη τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας (CPV:9222000-9),
9. Τις με αριθμό ΔΕΣΜ: 12-01616/05.02.2019 και ΔΕΣΜ: 13-01537/05.02.2019 δεσμεύσεις προϋπολογισμού της ΕΡΤ Α.Ε για το έτος 2019 (Αρ. Λογαριασμού: 61.98.05.0024),
10. Την ανάρτηση του αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ: 19REQ004435941,
11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 152//07.02.2019 Θέμα 1ο Θετική Γνωμοδότηση της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής της ΕΡΤ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια υπηρεσιών Ψηφιακής Μη Γραμμικής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου (Ψηφιακό Τηλεοπτικό Μοντάζ), στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου.
2. Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία έναρξης του έργου που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως και 31.12.2019 ή έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο προηγηθεί χρονικά.
3. Την έγκριση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης η οποία ανέρχεται συνολικά στα €59.900,00 πλέον ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε για το έτος 2019 (Αρ. Λογ: 61.98.05.0024), (ΔΕΣΜ:12- 01616/05.02.2019 & ΔΕΣΜ:13-01537/05.02.2019).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ - Παρασκευή, 27 Φεβρουάριου 2019 - Αριθμ. Πρωτ: 2499

Στην ίδια κατηγορία