ΕΣΡ: Δεν συντρέχει λόγος Ανάκλησης Βεβαίωσης Νομίμου Λειτουργίας Ρ/Φ Σταθμού METROPOLIS (πρώην ΑΚΡΟΑΜΑ) Ν. Καβάλας.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 49/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 27.2.2024 και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Σωκράτη Τσιχλιά (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Δημήτριο Σταυρόπουλο, Ευτύχιο Παλλήκαρη (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Σπυρίδωνα Χρυσοφώτη, Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Βλαβιανό και Ιωάννη Μιχελάκη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της ενδεχόμενης μη αδιάλειπτης λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού METROPOLIS Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, ιδιοκτησίας του ιδιώτη ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, λόγω της μετατόπισης αυτού από τη συχνότητα 97.5 MHz, στην οποία αφορά η βεβαίωση της νομίμου λειτουργίας του, στη συχνότητα 97.8 MHz.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 311/28.12.2023, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα - νομικό Γεώργιο Αναγνωσταρά, που υπέβαλε την με αριθμό πρωτοκόλλου 65/ΕΣ/12.1.2024 νομική του εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρέστη για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Σταύρος Μαλαμής. Ερωτηθείς από την Πρόεδρο, ο Δικηγόρος δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να του παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 13.3.2024 και ώρας 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. Ο σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 1329/12.3.2024 υπόμνημα.

Την 19.3.2024 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Σωκράτη Τσιχλιά (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr), Ευτύχιο Παλλήκαρη (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr), Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Βλαβιανό και Ιωάννη Μιχελάκη. Απόντα τα μέλη Δημήτριος Σταυρόπουλος και Σπυρίδων Χρυσοφώτης, που είχαν κληθεί νομίμως. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και στη συνέχεια αποχώρησε. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Κατά το άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 (ΦΕΚ Α 295/30.12.1999): «1. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που λειτουργούσαν την 1η Νοεμβρίου 1999, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2328/ 1995, για την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών. Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, οι ανωτέρω ραδιοφωνικοί σταθμοί εξακολουθούν να θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες εντός των ορίων του αντίστοιχου νομού, εφόσον υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με την οποία θα χορηγηθούν οι άδειες λειτουργίας για το νομό αυτόν ή μέχρι την έκδοση σχετικής απορριπτικής απόφασης ή αρνητικής βεβαίωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 5 (περιπτώσεις γ' και δ') του ν. 2328/1995. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πρέπει να έχει υποβληθεί από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης του λειτουργούντες σταθμού ή από νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετέχει ο ιδιοκτήτης του σταθμού. 2. Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο ραδιοφωνικοί σταθμοί οφείλουν να τηρούν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 8 του ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας. καθώς και αυτούς που προβλέπονται από τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η παραβίαση των ανωτέρω κανόνων η οποία διαπιστώνεται με βάση τεκμηριωμένη και ειδικά αιτιολογημένη καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, έχει ως συνέπεια την άμεση διακοπή λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού, με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και την αρνητική αξιολόγηση του σταθμού αυτού κατά τη βαθμολόγηση από το Ε.Σ.Ρ. του προβλεπόμενου στο άρθρο 7 παρ. 6 του ν. 2328/1995 κριτηρίου της προγραμματικής πληρότητας. Επίσης, οι ανωτέρω σταθμοί οφείλουν κατά τη λειτουργία τους να μην παρεμβάλλονται στους διαύλους συχνοτήτων της Ε Ρ.Τ.. καθώς και στις επικοινωνίες των Ενόπλων Δυνάμεων. της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Ο.Τ.Ε. και κάθε άλλου νομίμως λειτουργούντος δικτύου. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον αυτό διαπιστωθεί από ειδική τεχνική έκθεση αρμόδιου οργάνου, ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης διατάσσει αμελλητί την άμεση διακοπή λειτουργίας του σταθμού αυτού καθώς και την κατάσχεση όλου του τεχνικού εξοπλισμού».

2.    Εξάλλου, κατά το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4779/2021 (ΦΕΚ Α 27), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 96 παρ. 2 του N.5079/2023 (ΦΕΚ Α 215): «Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που περιλαμβάνονται στο οικείο Μητρώο του Ε.Σ.Ρ., εποπτευόμενοι ως νομίμως λειτουργούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζουν να εκπέμπουν νόμιμα, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης ραδιοφωνικών αδειών. Ως καταληκτική προθεσμία για τη διαδικασία αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών ορίζεται η 31η.12.2024».

ΙΙ. Πραγματικό μέρος

Ο ραδιοφωνικός σταθμός METROPOLIS (πρώην ΑΚΡΟΑΜΑ) Νομού Καβάλας είναι κάτοχος της με αριθμό 20/10.03.2006 βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας (χορηγηθείσας από το Ε.Σ.Ρ.), βάσει της οποίας νομιμοποιείται να εκπέμπει από τη συχνότητα 97.5 MHZ και από τη θέση εκπομπής Ύψωμα Βασιλάκη του Νομού Καβάλας. Στη βεβαίωση νομίμου λειτουργίας του σταθμού, αυτός αναγράφεται ως ΑΚΡΟΑΜΑ 97.8 MHZ. Δεν συνάγεται ωστόσο εκ του γεγονότος αυτού και μόνο ότι του έχει αναγνωριστεί η νομιμότητα της εκπομπής του από την αναφερόμενη στην εμπορική του επωνυμία συχνότητα, καθώς στο τηρούμενο μητρώο των λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών αναγράφεται ως νόμιμη συχνότητα του σταθμού εκείνη των 97.5 MHZ.

Ωστόσο, με την με αριθμό 15232/929/27-02-2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 368) η συχνότητα 97.5 MHZ εκχωρήθηκε στη Δημόσια Ραδιοφωνία με κέντρο εκπομπής το Παγγαίο του Νομού Καβάλας. Από το με αριθμό 2408/08.05.2023 πρωτοκόλλου έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων προκύπτει ότι η Δημόσια Ραδιοφωνία νομιμοποιείται να χρησιμοποιεί έναντι οποιουδήποτε έτερου χρήστη του ραδιοφωνικού φάσματος τη συχνότητα 97.5 MHZ στον νομό Καβάλας εκπέμποντας από το νόμιμο κέντρο εκπομπής της στο Παγγαίο.

Από το ίδιο παραπάνω έγγραφο προκύπτει ότι η εκπομπή: α) του ραδιοφωνικού σταθμού METROPOLIS (πρώην ΑΚΡΟΑΜΑ) και β) της Δημόσιας Ραδιοφωνίας «από τις όμορες και ευρισκόμενες εντός του ιδίου νομού θέσεις του Παγγαίου και του Υψώματος Βασιλάκη αντιστοίχως καθιστούν αναπόφευκτη την εμφάνιση εκατέρωθεν παρενοχλήσεων κατά την ταυτόχρονη μετάδοση των προγραμμάτων τους εντός του νομού Καβάλας».

Κατά το έτος 2002, ο ραδιοφωνικός σταθμός METROPOLIS (πρώην ΑΚΡΟΑΜΑ) μετακινήθηκε από τη συχνότητα 97.5 MHZ στην οποία αφορά η βεβαίωση της νομίμου λειτουργίας του στην όμορη συχνότητα 97.8 MHZ. Η μετακίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος της Δημόσιας Ραδιοφωνίας, η οποία επίσης εξέπεμπε εντός του ιδίου νομού από την ίδια συχνότητα 97.5 που της είχε στο μεταξύ εκχωρηθεί βάσει της ανωτέρω αναφερθείσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Δεν προηγήθηκε κάποια ενημέρωση (και πολύ περισσότερο έγκριση) αρμόδιας αρχής για το γεγονός αυτής της μετατόπισης σε άλλη ραδιοφωνική συχνότητα.

Η Δημόσια Ραδιοφωνία χρησιμοποιούσε τη συχνότητα 97.5 MHZ έως και τον Μάρτιο του 2022, εκπέμποντας ωστόσο παρανόμως από τη θέση Ύψωμα Βασιλάκη και όχι από την νόμιμη θέση εκπομπής της στο Παγγαίο. Κατόπιν σχετικής σύστασης από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, η Δημόσια Ραδιοφωνία σταμάτησε την εκπομπή της από τη συγκεκριμένη συχνότητα και το κέντρο εκπομπής του Παγγαίου. Δεν καταγράφεται έκτοτε καμία εκπομπή από τη συγκεκριμένη συχνότητα, ούτε από τον ραδιοφωνικό σταθμό METROPOLIS (πρώην ΑΚΡΟΑΜΑ) αλλά ούτε και από τη Δημόσια Ραδιοφωνία. Η Δημόσια Ραδιοφωνία μπορεί ωστόσο ανά πάσα στιγμή να επανενεργοποιήσει την εκπομπή της από την ως άνω εκχωρηθείσα σε αυτήν συχνότητα, την οποία νομιμοποιείται να χρησιμοποιεί έναντι κάθε άλλου χρήστη του φάσματος των ραδιοφωνικών συχνοτήτων.

Βάσει του με αριθμό πρωτοκόλλου 2408/08.05.2023 εγγράφου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, η ανωτέρω Ανεξάρτητη
Αρχή σημειώνει ότι θα απέχει από την επιβολή κυρώσεων κατά του ιδιοκτησιακού φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού METROPOLIS (πρώην ΑΚΡΟΑΜΑ) εφόσον τηρούνται μια σειρά αναφερόμενες στο έγγραφο αυτό προϋποθέσεις. Αποστέλλει ωστόσο ταυτοχρόνως τον φάκελο της υπόθεσης στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και αιτείται από αυτό έγγραφη ενημέρωση σε σχέση με το θέμα της μετατόπισης του ραδιοφωνικού σταθμού από τη συχνότητα στην οποία αφορά η βεβαίωση της νομίμου λειτουργίας του.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Το μεταβατικό καθεστώς της νομίμου λειτουργίας των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων εισήχθη στη βάση ενός ατελέστατου νομικού πλαισίου, το οποίο βασίστηκε ουσιαστικά στο πραγματικό γεγονός και μόνο ότι ένας ραδιοφωνικός σταθμός λειτουργούσε από μια συγκεκριμένη συχνότητα εντός των ορίων ενός συγκεκριμένου νομού κατά μία ρητώς αναφερόμενη στον νόμο χρονική στιγμή. Για τους υπαγόμενους στο μεταβατικό αυτό καθεστώς λειτουργίας σταθμούς προβλέφθηκαν συγκεκριμένες υποχρεώσεις, που αφορούν:

1.    Την τήρηση των αναφερόμενων στον νόμο κανόνων λειτουργίας, σε σχέση με το περιεχόμενο του εκπεμπόμενου από αυτούς προγράμματος.

2.    Την μη παρεμβολή τους στις συχνότητες της Δημόσιας Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης.

3.    Την μη παρεμβολή τους στις επικοινωνίες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Πολιτικής Αεροπορίας και των Οργανισμών Τηλεπικοινωνίας καθώς και κάθε άλλου νομίμως λειτουργούντος δικτύου.

Δεν γίνεται ρητή αναφορά στον νόμο στη συχνότητα που πρέπει να χρησιμοποιεί ένας υπαγόμενος στο μεταβατικό αυτό καθεστώς λειτουργίας ραδιοφωνικός σταθμός. Ωστόσο, συνάγεται ερμηνευτικά και με αναφορά στα ισχύοντα για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων ότι αυτή πρέπει να είναι εκείνη που χρησιμοποιούσε κατά τον χρόνο υπαγωγής του στο προσωρινό αυτό πλαίσιο νομιμότητας.
Εξάλλου, ουδεμία νομική βάση υφίσταται που να επιτρέπει στην οποιαδήποτε κρατική αρχή να εγκρίνει την αλλαγή της συχνότητας στην οποία αφορά η βεβαίωση νομίμου λειτουργίας ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Ούτε ασφαλώς μπορεί η ηθελημένη απουσία μιας τέτοιας νομικής βάσεως να καλυφθεί μέσω ερμηνευτικών κατασκευών, γεγονός που προφανώς θα συνεπάγονταν ανεπίτρεπτη ανάληψη νομοθετικού έργου από όργανο της εκτελεστικής εξουσίας. Αν επιθυμούσε άλλωστε ο νομοθέτης να επιτρέψει μια τέτοια μεταβολή, θα είχε ασφαλώς φροντίσει να θεσπίσει σχετική ρύθμιση στα είκοσι πέντε περίπου έτη που έχουν παρέλθει από την πρόβλεψη του μεταβατικού καθεστώτος της νομίμου λειτουργίας.

Όταν επομένως ένας ραδιοφωνικός σταθμός μεταβάλλει τη συχνότητα εκπομπής στην οποία αφορά η βεβαίωση νομίμου λειτουργίας του, παύει να υφίσταται ένας από τους αναγκαίους όρους υπαγωγής του στο μεταβατικό καθεστώς της νομίμου λειτουργίας που συναρτάται με την αδιάλειπτη εκπομπή του από την εν λόγω νόμιμη συχνότητα του. Διατάσσοντας στην περίπτωση αυτή το Ε.Σ.Ρ. την ανάκληση της βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας του επίμαχου ραδιοφωνικού σταθμού, απλώς επιβεβαιώνει το πραγματικό γεγονός της μη αδιάλειπτης λειτουργίας του από τη νόμιμη συχνότητα του χωρίς να συνιστά αυτό επιβολή κύρωσης (πρβλ. ΣτΕ 3223/2015).
Ωστόσο, κατά την επιστήμη και τη νομολογία η κάθε κρατική αρχή οφείλει να ασκεί τις αρμοδιότητες της με τρόπο που να αποφεύγονται οι ανεπιεικείς ερμηνευτικές εκδοχές. Δεν θα πρέπει επομένως κάθε αλλαγή συχνότητας από υπαγόμενο στο μεταβατικό καθεστώς της νομίμου λειτουργίας ραδιοφωνικό σταθμό να κρίνεται με τρόπο αυτόματο και άκαμπτο ως επιφέρουσα τη λύση της έννομης σχέσης που έχει νομοθετικώς εισαχθεί μεταξύ του σταθμού και της αρχικώς χρησιμοποιηθείσης από αυτόν συχνότητας, αλλά θα πρέπει να συνεκτιμώνται και οι συγκεκριμένες περιστάσεις στις οποίες μπορεί να οφείλεται η αλλαγή αυτή.

Δεν θα πρέπει επομένως να συνιστούν λόγο ανάκλησης της βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας ενός ραδιοφωνικού σταθμού μετατοπίσεις συχνοτήτων που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας, ήτοι σε γεγονότα τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν αιφνίδια και απρόβλεπτα και ήταν συνεπώς αδύνατον να αποτραπούν ακόμα και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης (ΣτΕ 80/2023, ΣτΕ 2383/2018, ΑΠ 171/2013). Δεν συνιστούν ωστόσο τέτοιον λόγο ανωτέρας βίας οικονομικής φύσεως ζητήματα, καθώς αυτά ανάγονται στους συνήθεις επιχειρηματικούς κινδύνους και είναι επομένως προβλέψιμα και αντιμετωπίσιμα. Ούτε μπορεί να θεωρηθεί λόγος ανωτέρας βίας η παρεμβολή που τυχόν υφίσταται ένας νομίμως λειτουργών ραδιοφωνικός σταθμός από κάποιον άλλον επίσης υπαγόμενο στο ίδιο προσωρινό καθεστώς νομιμότητας σταθμό. Αν μεν η παρεμβολή γίνεται ενώ αμφότεροι οι σταθμοί εκπέμπουν από τις νόμιμες συχνότητες τους, αρκεί απλώς να επισημανθεί ότι το γεγονός αυτό οφείλεται στην επιλογή των συχνοτήτων που χρησιμοποιούσαν οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι φορείς κατά τον χρόνο υπαγωγής τους στο καθεστώς της νομίμου λειτουργίας. Αν η παρεμβολή οφείλεται σε παραβίαση των υποχρεώσεων μίας εκ των εμπλεκομένων ραδιοφωνικών επιχειρήσεων, το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί θεσμικώς με την υποβολή καταγγελίας στην κατά περίπτωση αρμόδια αρχή. Διαφορετικό είναι όμως το θέμα των τεχνικών παρεμβολών που υφίσταται ένας νομίμως λειτουργών ραδιοφωνικός σταθμός από κάποιο γειτονικό κράτος, εφόσον βέβαια οι παρεμβολές άρχισαν μετά το χρονικό εκείνο σημείο στο οποίο ανάγεται η υπαγωγή του στο καθεστώς της νομίμου λειτουργίας και είναι τέτοιας έντασης και έκτασης που καθιστούν εκ των πραγμάτων αδύνατη την συνέχιση της εκπομπή του από τη νόμιμη ραδιοφωνική του συχνότητα. Και τούτο επειδή είναι αδύνατον για τον υφιστάμενο τις παρεμβολές αυτές ραδιοφωνικό σταθμό να τις αντιμετωπίσει θεσμικώς με την υπαγωγή της υπόθεσης στην αρμοδιότητα κάποιας εθνικής αρχής.

Δεν συνιστούν επίσης λόγο ανάκλησης της βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού μετατοπίσεις που πραγματοποιούνται λόγω του γεγονότος ότι σε χρόνο μεταγενέστερο εκείνου στον οποίον ανάγεται η υπαγωγή ενός ραδιοφωνικού σταθμού σε καθεστώς νομίμου λειτουργίας εκχωρείται από τον νομοθέτη στη Δημόσια Ραδιοφωνία η συχνότητα την οποία χρησιμοποιούσε ο εν λόγω ραδιοφωνικός σταθμός στον οικείο νομό. Στην περίπτωση αυτή μάλιστα, η μετατόπιση του νομίμως λειτουργούντος ραδιοφωνικού σταθμού σε έτερη συχνότητα είναι στην πραγματικότητα επιβεβλημένη καθώς απαγορεύεται κατά νόμον η παρεμβολή του στις συχνότητες της Δημόσιας Ραδιοφωνίας.

Ενόψει όμως του γεγονότος ότι ακόμα και στις ανωτέρω περιπτώσεις μπορεί να προκύψουν από την μετατόπιση ενός νομίμως λειτουργούντος ραδιοφωνικού σταθμού συνέπειες στην εκπομπή άλλων νομίμως λειτουργούντων ραδιοφωνικών φορέων αλλά και παρεμβολές στις επικοινωνίες του στρατού και της αεροναυσιπλοΐας, για κάθε τέτοια μετατόπιση θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικώς ενημέρωση της κατεξοχήν αρμόδιας για τη χρήση του φάσματος των ραδιοφωνικών συχνοτήτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων. Επομένως, η όποια κρίση του Ε.Σ.Ρ. οφείλει να αφορά αποκλειστικά και μόνο το θέμα αν η μη χρήση από έναν ραδιοφωνικό σταθμό της νόμιμης ραδιοφωνικής του συχνότητας συνιστά υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις λόγο ανάκλησης της βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας του, χωρίς να υπεισέρχεται σε καμία περίπτωση στην εξέταση της συχνότητας στην οποία μπορεί να μετατοπιστεί ο σταθμός αυτός χωρίς να προκαλούνται οι ως άνω αρνητικές επιπτώσεις σε άλλους νομίμως λειτουργούντες φορείς και στις συχνότητες του στρατού και της αεροναυσιπλοΐας. Και κάθε τέτοια απόφαση θα πρέπει στη συνέχεια να κοινοποιείται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, για ενημέρωση και τυχόν άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Στην προκειμένη περίπτωση, προκύπτει ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός METROPOLIS (πρώην ΑΚΡΟΑΜΑ) Ν. Καβάλας χρησιμοποιούσε αρχικά τη συχνότητα στην οποία αφορά η βεβαίωση νομίμου λειτουργίας του. Ωστόσο, στην πορεία ο νομοθέτης εκχώρησε τη συχνότητα αυτή στη Δημόσια Ραδιοφωνία. Έχουσα απόλυτη κατά νόμον προτεραιότητα στη χρήση της συχνότητας αυτής, η τελευταία ζήτησε και πέτυχε τη μετατόπιση του ραδιοφωνικού σταθμού σε άλλη συχνότητα. Βεβαιώνεται εξάλλου από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων ότι θα ήταν τεχνικώς αδύνατη η άνευ παρεμβολών λειτουργία αμφότερων των εμπλεκόμενων ραδιοφωνικών σταθμών από την ίδια συχνότητα εντός του ιδίου νομού, έστω και από άλλο κέντρο εκπομπής.

Υπό τις ανωτέρω, εξαιρετικές, περιστάσεις, δεν συνιστά λόγο ανάκλησης της βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού METROPOLIS (πρώην ΑΚΡΟΑΜΑ) Ν. Καβάλας το γεγονός ότι κατέστη εκ των πραγμάτων ανέφικτη η συνέχιση της εκπομπής του από τη συχνότητα 97.5 MHz, από την οποία λειτουργούσε κατά τον χρόνο υπαγωγής του στο μεταβατικό καθεστώς της νομίμου λειτουργίας, λόγω της μεταγενέστερης εκχώρησης από τον νομοθέτη της συχνότητας αυτής στη Δημόσια Ραδιοφωνία, βάσει του Χάρτη Συχνοτήτων Ραδιοφωνίας Νομού Καβάλας.

Κατά τη γνώμη ωστόσο της Προέδρου Ευτέρπης Κουτζαμάνη-Δρίλια, που μειοψήφησε, ο ανωτέρω ραδιοφωνικός σταθμός έπαυσε να λειτουργεί εννόμως, αφού χρησιμοποιεί συχνότητα - ήτοι δημόσιο περιουσιακό αγαθό - διαφορετική από εκείνη που δια νόμου επετράπη να χρησιμοποιεί και συγκεκριμένα χρησιμοποιεί τη συχνότητα των 97,8 MHz αντί της συχνότητας των 97,5 MHz, από την οποία εξέπεμπε πρόγραμμα κατά το χρόνο υπαγωγής του στο μεταβατικό καθεστώς της νομίμου λειτουργίας του, και, επομένως έχει διακοπεί και η έννομη σχέση του φορέως του με τη συχνότητα εκείνη (χωρίς βεβαίως να έχει καθιδρυθεί δια νόμου όμοια έννομη σχέση με άλλη συχνότητα). Κατά συνέπεια, έπρεπε να ανακληθεί η βεβαίωση νομίμου λειτουργίας του σταθμού, να διαγραφεί ο σταθμός από τον πίνακα νομίμως λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών του ΕΣΡ και να αναγνωριστεί ότι η συχνότητα των 97,5 MHz, από την οποία νομιμοποιείτο να εκπέμπει ο σταθμός, ανήκει (και κατά χρήσιν) στο Ελληνικό Κράτος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Κρίνει, κατά πλειοψηφία, με ψήφους έξι (6) έναντι μίας (1) ότι δεν συντρέχει λόγος ανάκλησης της βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού METROPOLIS (πρώην ΑΚΡΟΑΜΑ) Ν. Καβάλας λόγω της μη αδιάλειπτης λειτουργίας του από τη νόμιμη ραδιοφωνική του συχνότητα των 97.5 MHz, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 19η Μαρτίου 2024 και δημοσιεύτηκε την 8η Μαΐου 2024.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                          H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ - ΔΡΙΛΙΑ                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 49/2024 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 8η Μαΐου 2024 

Στην ίδια κατηγορία