Προμήθεια Συστημάτων PEDESTAL για τα Στούντιο της ΕΡΤ και Συστημάτων Τριπόδων για ENG & OB VAN.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης μας:Στην Αθήνα, σήμερα, 15 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κα Ιωάννα Στεφανάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπήθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Ζούλα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 48ο : Προμήθεια συστημάτων PEDESTAL για τα στούντιο της ΕΡΤ και συστημάτων τριπόδων για τα ENG και OBVAN στα πλαίσια αναβάθμισης και συμπλήρωσης του υπάρχοντος εξοπλισμού της ΕΡΤ με σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. : 20031/15.12.2021 και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει :

♦    Την αναγκαιότητα προμήθειας (α) συστημάτων pedestal για τα στούντιο της ΕΡΤ και β) συστημάτων τριπόδων και των απαραίτητων παρελκομένων τους για τα ENG και OBVAN στα πλαίσια αναβάθμισης και συμπλήρωσης του υπάρχοντα εξοπλισμού της ΕΡΤ με σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 705.750,00 € πλέον ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ κατά 279.500,00 € πλέον ΦΠΑ για το έτος 2022, κατά 299.500,00 € πλέον ΦΠΑ για το έτος 2023 και κατά 126.750,00 € πλέον ΦΠΑ για το έτος 2024, με την προϋπόθεση της έγκρισης του αρμόδιου Υπουργού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθ. 2/2176/ΔΠΓΚ/9/1/2018 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί πολυετών υποχρεώσεων.

♦    Τη διενέργεια διεθνούς, δημοσίου, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με συμφωνία πλαίσιο, για την προμήθεια συστημάτων pedestal για τα στούντιο της ΕΡΤ και συστημάτων τριπόδων και των απαραίτητων παρελκομένων τους για τα ENG και OBVAN, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής για το σύνολο των υλικών, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 705.750,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αίτηση παραγγελίας, την έκθεση σκοπιμότητας, την τεκμηρίωση προϋπολογισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης και να την υπογράψει καθώς και να υπογράψει κάθε σχετικό με το διαγωνισμό έγγραφο, να χειρίζεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι την έκδοση απόφασης ανάδειξης οριστικού αναδόχου και να ορίσει τις κατά περίπτωση Επιτροπές. Ορίζεται, επίσης, ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 15.12.2021 - Αρ. Πρωτ.: 4463

Στην ίδια κατηγορία