ΕΡΤ: Προμήθεια Συμπληρωματικού Εξοπλισμού των ENG-EFP Συνεργείων των Φορητών Μονάδων από την BLK ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση Κατακύρωσης για το ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ENG-EFP ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ».Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α' 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83] (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020), όπως ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 389/27-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Διορισμός εκπροσώπου των εργαζομένων ως μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 16/2017).

5.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).

6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

7.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

8.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3950/01-04-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 257/01-04-2021) Θέμα 73ο: «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9.    Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ- 16-03519 της Γεν. Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού των Eng-Efp συνεργείων των φορητών μονάδων (CPV: 34320000-6), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.570,00€ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα Μελέτη Σκοπιμότητας και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού. 

10.    Την με Αρ. Πρωτ.: 19225/29.11.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ ΩΗΓΕ465Θ1Ε- Σ9Μ), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση Πίστωσης του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2021.
(ΑΤΕ- 16-03519/21 ΔΕΣΜ- 16-03741/21 Λογαριασμός 12.00).

11.    Την με αρ. πρωτ.: 19358/2.12.2021 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών του Τμήματος Προμηθειών Αγαθών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

12.    Τις Προσφορές που ελήφθησαν από τις παρακάτω Εταιρείες:

Α. Η υπ'αριθμ. 2250 προσφορά της «B.L.K» ΟΠΤΙΚΟΥΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕ, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα τιμών:Β. Οι από 03.12.2021 «ALBA PV» Χ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα τιμών:

Γ. Η από 06.12.2021 προσφορά της MANIOS CINE TOOLS ΕΠΕ, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα τιμών:


Δ. Τις από 07.12.2021 Προσφορές της ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, όπως φαίνονται στους παρακάτω πίνακες τιμών:13.    Την Τεχνική Αξιολόγηση με ημερομηνία 10.12.2021 του Τμήματος Εικονοληψίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που κρίνει τις Προσφορές των προαναφερόμενων Εταιρειών, ως εξής:

Η προσφορά της BLK Νο2250 στις 06/12/21 είναι σύμφωνη με τις προδιάγραφες για το σύνολο των προϊόντων . Δεχόμαστε την αντικατάσταση των προϊόντων που προτείνει αφού δεν είναι διαθέσιμα στην αγορά αυτά που είχαμε στην παραγγελία - πρόσκληση .

Οι δύο προσφορές της ALBA.PV Νο 152/2021 στις 03/12/21 είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές.

Η προσφορά της MANIOS CINE TOOLS στις 06/12/21 είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές.

Τέλος οι προσφορές της STAMOS A.E η No 071221-8 και η Νο 071221-6 είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές, ενώ η Νο 0712221-7, η Νο 071221-4 και η Νο 071221-3 δεν πληρούν τις προδιαγραφές και δεν καλύπτουν την αντικατάσταση του συνόλου του ζητούμενου εξοπλισμού.

14.    Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από την Εταιρεία "B.L.K." ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση ως πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας , στην Εταιρεία "B.L.K." ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕ. (Α.Φ.Μ.: 999950651 Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων , η οποία εδρεύει στο Ίλιον επί της οδού Έκτορος αριθμός 115 ΤΚ 81100), της προμήθειας συμπληρωματικού εξοπλισμού των ENG - EFP συνεργείων των φορητών μονάδων (CPV:34320000-6) με τιμή 18.742,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 2250 προσφορά της, η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρ. πρωτ.: 19358/2.12.2021 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών:

Νο 2250 Προσφορά - Πίνακας Τιμών:

Χρόνος Παράδοσης: Δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες, μετά την κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρία και την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της Παρούσας Απόφασης Κατακύρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Χρόνος Εγγύησης: 1 χρόνος για όλα τα παραπάνω προϊόντα

Τόπος Παράδοσης: Αποθήκες ΕΡΤ ΑΕ, Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγ.Παρασκευή

Υπεύθυνος παραλαβής: κος Κώτσης Θεόδωρος του Τμήματος Εικονοληψίας με τηλεφωνο επικοινωνίας 2106066045

Τρόπος Πληρωμής: Σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή και την εγκατάσταση και πλήρη παραμετροποίηση του εξοπλισμού και την καλή λειτουργία των υλικών, η οποία θα γίνει εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία παράδοσής τους. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016), και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.

Η Παρούσα Απόφαση επέχει ισχύ Σύμβασης διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Αναλυτικότερα, η συμβατική δέσμευση μεταξύ της ΕΡΤ Α.Ε. και του αναδόχου διέπεται, κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα έγγραφα:

1)    Την παρούσα ανάθεση - απόφαση

2)    Την σχετική πρόσκληση

3)    Την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου

4)    Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/2016

5)    Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ.
ΕΥ. Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση Κατακύρωσης - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 20.12.2021 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 20358