ΕΡΤ: Προμήθεια Φορητών Συσκευών Μετάδοσης Εικόνας & Ήχου μέσω Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας & Διαδυκτύου με Παρελκόμενα.

Η ΕΡΤ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια προμήθεια φορητών συσκευών μετάδοσης εικόνας & ήχου μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας & διαδικτύου με παρελκόμενα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής.Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ-ΑΕ για το έτος 2021.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24.05.2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της Ε.Ρ.Τ. – Α.Ε. στην Αγία Παρασκευή, Λεωφ. Μεσογείων 432 (Κτήριο Γ – 1ος όροφος – Γραφείο 9- Δ/νση Προμηθειών & Διαχείρισης, Αίθουσα Συσκέψεων).

Διαβάστε - Κατεβάστε την προκήρυξη (Αρχείο pdf)

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 06.05.2021