Προμήθεια Φακών Υψηλής Ευκρύνειας για Τηλεοπτικές Κάμερες Διαφόρων Τύπων για τις Ανάγκες της ΕΡΤ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Περίληψη Διακήρυξης του Διαγωνισμού της ΕΡΤ ΑΕ:ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΕΡΤ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ
ΚΑΜΕΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 432, 15342, Αγ. Παρασκευή Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Αγαθών Τηλέφωνο: 210-6075735 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ (CPV38651100-4).

Χρόνος παράδοσης: Το αργότερο εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης εκάστης παραγγελίας στην ανάδοχο εταιρεία.

Προϋπολογισμός: Εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (980.000,00€) πλέον ΦΠΑ. Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ έναρξης υποβολής προσφορών: Από την επομένη της ανάρτησης της διακήρυξης στην διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ λήξης υποβολής προσφορών 08/06/2021, ώρα 15:00 Μ.Μ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15/06/2021 ώρα 11:00 πμ.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων (κοινοπραξίες, συμπράξεις, κ.τ.λ.) που εδρεύουν στην ημεδαπή ή στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα Κράτη - Μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ν. 2513/1997 Α’ 139) ή είναι εγκατεστημένα στα Κράτη τα οποία έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή τα οποία έχουν συνάψει  διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων, εφόσον διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού και πληρούν τα κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας που τίθενται στο αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής.

Κύριος τόπος παροχής των αγαθών και υπηρεσιών: Ελλάδα, με εξαίρεση την εκπαίδευση των τεχνικών της ΕΡΤ, η οποία θα γίνει στο εργοστάσιο κατασκευής.

Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ

Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: ΟΧΙ

Εγγυήσεις που απαιτούνται:
-Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της συμφωνίας πλαίσιο, ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αμοιβής, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. -Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων -Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής.
Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
Το αναλυτικό Τεύχος της διακήρυξης είναι διαθέσιμο μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Ακόμη, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο της ΕΡΤ. Α.Ε., www.ert.gr , στην επιλογή «ΕΤΑΙΡΙΑ»/«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ».

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Γ.Δ. ΔΟ.Υ.
ΕΥ. Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες εδώ.

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 06.05.2021 - Αρ. Πρωτ.: 6562