ΕΡΤ: Ματαίωση-Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια ενός OB VAN 8 HD Καμερών.

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της ΕΡΤ αναφορικά στο Θέμα: Συμμόρφωση με την υπ αριθμ. 348/2020 Απόφαση της ΑΕΠΠ, Ματαίωση και επαναπροκήρυξη του διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ενός OB VAN 8HD CAMERAS της ΕΡΤ ΑΕ». Στην Αθήνα, σήμερα, 30 Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των εκτάκτων μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απούσα η κα Ιωάννα Στεφανάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Νικόλαο Ελματζιόλγου κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 18ο : Συμμόρφωση με την υπ αριθμ. 348/2020 Απόφαση της ΑΕΠΠ, Ματαίωση και επαναπροκήρυξη του διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ενός OB VAN 8HD CAMERAS της ΕΡΤ ΑΕ». 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την με αριθμ. 348/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ και την εισήγηση της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. : 5177/30.04.2020, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει:

■    Την αποδοχή του από 23.04.2020 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διεθνή, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός OB VAN 8HD CAMERAS της ΕΡΤ ΑΕ με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου» μετά την υπ' αριθμ. 348/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (1ο κλιμάκιο).

■    Τη συμμόρφωση προς την υπ' αριθμ. 348/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (1ο κλιμάκιο).

■    Την απόρριψη των δικαιολογητικών συμμετοχής των εταιριών ARISTON BROADCAST & TELECOM SOLUTIONS ΑΕ και HITACHI Kolusai Electric Europe GmbH για όσους λόγους αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση με συνέπεια τον αποκλεισμό τους από τη συνέχεια τις διαγωνιστικής διαδικασίας.

■    Τη ματαίωση του διεθνή, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός OB VAN 8HD CAMERAS της ΕΡΤ ΑΕ με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου» και την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τροποποίηση των τεχνικών απαιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη την χρήση των νέων τεχνολογικών προτύπων IP και UHD.
Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος να υπογράψει κάθε σχετικό με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφο, να χειρίζεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά το χρόνο της διενέργειάς του και μέχρι την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης, καθώς και να ορίσει τις κατά περίπτωση Επιτροπές του διαγωνισμού.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 30-04-2020 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 3228

Στην ίδια κατηγορία