Ανακήρυξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια καμερών υψηλής ευκρίνειας για το στούντιο της ΕΡΤ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της ΕΡΤ Α.Ε. με Θέμα: Αποδοχή πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια καμερών υψηλής ευκρίνειας για το στούντιο της ΕΡΤ ΑΕ με σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο. Στην Αθήνα, σήμερα, 11 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
^τά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου..
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 7ο : Αποδοχή πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια καμερών υψηλής ευκρίνειας για το στούντιο της ΕΡΤ ΑΕ με σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. : 15443/10.10.2019, σχετικά με το διαγωνισμό προμήθειας καμερών υψηλής ευκρίνειας για το στούντιο της ΕΡΤ ΑΕ με σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει :
■    Την αποδοχή του από 09.09.2019 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια καμερών υψηλής ευκρίνειας για το στούντιο της ΕΡΤ ΑΕ,
■    Την αποδοχή του από 19.09.2019 πρακτικού επαύξησης της ποσότητας της προμήθειας της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια καμερών υψηλής ευκρίνειας για το στούντιο της ΕΡΤ ΑΕ, και
■    Την ανακήρυξη της εταιρίας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ως οριστικής αναδόχου του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια καμερών υψηλής ευκρίνειας (του κατασκευαστικού οίκου PANASONIC) για το στούντιο της ΕΡΤ ΑΕ με σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο, λόγω συμφερότερης από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση μόνο την τιμή και τεχνικής καταλληλότητας, με επαύξηση της ποσότητας των καμερών κατά 13,33%, ήτοι κατά 4 κάμερες και με την προϋπόθεση της έγκρισης του αρμόδιου Υπουργού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθ. 2/2176/ΔΠΓΚ/9/1/2018 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί πολυετών υποχρεώσεων για το έτος 2020, για ποσό περίπου 300.000,00 € πλέον ΦΠΑ για τις κάμερες που θα παραληφθούν το ίδιο έτος.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 814.912.00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την προσφορά της εταιρίας.
Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την υπογραφή ειδικής πρόσκλησης προς τον οριστικό ανάδοχο για να προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, μετά την εκπνοή των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος για την υπογραφή της αναφερόμενης σύμβασης.
Ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Παρατηρήσεις: ΕΡΤ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 205 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11-10-2019 Πρωτ. : 2913

Στην ίδια κατηγορία