Προμήθεια ενός ΟΒ VAN 8 HD Καμερών για τις ανάγκες των Εξωτερικών Μεταδόσεων της ΕΡΤ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΕΡΤ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΒ VAN 8 HD CAMERAS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.ΕΣύντομη περιγραφή αντικειμένου σύμβασης:
Προμήθεια ενός ΟΒ VAN 8 HD cameras για τις ανάγκες των Εξωτερικών Μεταδόσεων της ΕΡΤ Α.Ε
Κωδικός CPV: 32211000-5
Προϋπολογισμός : Εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες (980.000,00€) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι
Γλώσσα διαδικασίας/ σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.
Διαδικασία διενέργειας : Ανταγωνιστικός Διάλογος (άρθρο 30 του Ν. 4412/2016). Ο Ανταγωνιστικός Διάλογος θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: Α’ Φάση- Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής και Β’ Φάση, στην οποία θα συμμετάσχουν όσοι 
προεπιλέχθεισαν κατά την Α’ Φάση και η οποία αποτελείται από το Στάδιο 1- Πρόσκληση συμμετοχής στον Διάλογο και από το Στάδιο 2- Πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:30/07/2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 30/09/2019 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ: 07/10/2019

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016 και τους όρους της Διακήρυξης.
Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων (κοινοπραξίες, συμπράξεις,κ.τ.λ.) που εδρεύουν στην ημεδαπή ή στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα Κράτη - Μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ν. 2513/1997 Α’ 139) ή είναι εγκατεστημένα στα Κράτη τα οποία έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή τα οποία έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων, εφόσον διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού και πληρούν τα κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας που τίθενται στο αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
Κύριος τόπος παροχής των αγαθών και υπηρεσιών: Ελλάδα Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: ΟΧΙ Εγγυήσεις που απαιτούνται:
Για τη συμμετοχή στην Α' Φάση του διαγωνισμού, δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Για την υποβολή των προσφορών θα απαιτηθεί εγγύηση συμμετοχής, οι ειδικότεροι όροι της οποίας θα καθορισθούν με τη Διακήρυξη του 2ου Σταδίου της Β’ Φάσης (Β' Φάση- Στάδιο 2- Πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών) του Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 
Το αναλυτικό Τεύχος της διακήρυξης είναι διαθέσιμο μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ). Ακόμη, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο της ΕΡΤ. Α.Ε., www.ert.gr , στην επιλογή «ΕΤΑΙΡΙΑ»/ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ».
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας- ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ι.ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Διαγωνισμός - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 29.07.2019 - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 12412