Επιτροπή Aξιολόγησης Διαγωνισμού & Παραλαβής-Παρακολούθησης έργου Προμήθειας OB Van 8 HD Καμερών.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ με Θέμα : «Ορισμός Επιτροπής αξιολόγησης του ανοικτού Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου διαγωνισμού με τη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου και επιτροπής παραλαβής παρακολούθησης έργου με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια ενός ob van 8 hd cameras της ΕΡΤ Α.Ε.»Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.     Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 2137/26-07-2017 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης «Αποδοχή Παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου», (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 373/2017).
5.    Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 2279/03-08-2017 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραιτήσεων δύο (2) μελών του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέων μελών» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 391/2017).
6.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2215/22-06-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 164/22-06-2018) Θέμα 16ο: «Τροποποίηση Α.Δ.Σ. 1986/22-12-2017 (Πρακτικό 150, Θ. 3ο: Τροποποίηση της Α.Δ.Σ. 1842/18-09-2017 Κωδικοποίηση της Απόφασης για Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα)» (ΑΔΑ: 7ΝΩΟ465Θ1Ε-8Δ1).
7.    Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018). 
 8.    Την υπ'αριθμ. 2624/28.02.2019απόφαση του ΔΣ της ΕΡΤ (πρακτικό 18528.02.2019 θέμα 3ο )με την οποία εγκρίνεται ο διαγωνισμός για την προμήθεια ενός ού van 8 hd cameras της ΕΡΤ Α.Ε
9.    Την υπ'αριθμ 12409 / 29.07.19 απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΡΤ με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια του διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την προμήθεια ενός ού van 8 hd cameras της ΕΡΤ Α.Ε

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη συγκρότηση επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού ανοικτού Διεθνούς Δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για το έργο: « Προμήθεια ενός οb van 8 hd cameras της ΕΡΤ Α.Ε» προϋπολογισθείσας δαπάνης 980.000,00€ πλέον ΦΠΑ, που θα διενεργηθεί στις 07/10/2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.μ. αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:

1.    Νούτζιεντ Μιχάλης (Πρόεδρος)
2.    Μαρκάτης Κώστας μέλος και γραμματέας της επιτροπής
3.    Χονδρόπουλος Θωμάς

Αναπληρωματικοί :
1.    Λυδάκης Εμμανουήλ (Αναπληρωματικό μέλος)

Γραμματέας του διαγωνισμού ορίζεται η υπάλληλος Ε.ΑΖΑΚΑ με αναπληρωματική την Ε.ΚΑΡΡΑ.
Η επιτροπή αξιολόγησης θα διατυπώνει άποψη και επί των προδικαστικών προσφυγών.
Η αλληλογραφία που πρέπει να διεξαχθεί με τους ενδιαφερομένους προμηθευτές, στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κατά τη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των υποφακέλων γίνεται μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από τη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov. gr. Η επιπλέον αλληλογραφία που τυχόν διεξαχθεί με τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ή Υπηρεσιακές μονάδες κατά τα στάδια της διαδικασίας από την διακήρυξη έως την κατακύρωση του διαγωνισμού, γίνεται με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης
Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του ωραρίου εργασίας των μελών της , ενώ δεν θα καταβάλλεται επιπλέον αμοιβή στα μέλη της.

Μέλη επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης έργου ορίζονται τα παρακάτω: Επιτροπή Παραλαβής ΕΡΤ (Αθήνα):

1.    Ξένος Ιωάννης
2.    Μαμαλούγκος Ευστράτιος
3.    Παπαγεωργόπουλος Χαράλαμπος
 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3213/2003 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι Πρόεδροι και τα Μέλη των Επιτροπών προμηθειών όλων εν γένει των ανωνύμων εταιρειών του δημόσιου τομέα (όπως είναι η ΕΡΤ ΑΕ.), υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης του /της συζύγου των και ανηλίκων τέκνων της μέσα σε 90 ημέρες από την ανάληψη καθηκόντων τους ως μελών τέτοιων επιτροπών εφ'όσων πρόκειται για προμήθεια ποσού άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) EURO. Στη συνέχεια ο υπόχρεος υποβάλλει κάθε έτος την ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης εφόσον διατηρεί τη ιδιότητα του και για ένα έτος μετά την απώλεια αυτής.
Η υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων πραγματοποιείται από τους υπόχρεους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του πληροφοριακού συστήματος <<ΠΟΘΕΝ>> (http://www.pothen.gr) με τη χρήση των προσωπικών κωδικών του συστήματος Taxisnet.Στην παραπάνω ιστοσελίδα θα βρείτε τα έντυπα τα οποία θα συμπληρώσετε καθώς και τις σχετικές οδηγίες για την συμπλήρωσή τους.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ι. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 29.07.2019 - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 12410