ΕΡΤ: Προμήθεια Καμερών Blackmagic Desing URSA - BROADCAST G2 6K (Shoulder Camera) & Παρελκόμενων από Ariston BTS.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση Ανάθεσης της Δημόσιας Τηλεόρασης:ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ»

Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του ν.4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2.    Τις διατάξεις του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α' 184/2020)],

3.    Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4.    Την υπ'αρ.102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018),

5.    Την υπ'αριθμ.Ε/178/17.09.2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/2019),

6.    Την υπ' αριθμ. Ε/216/16.6.2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 511/2022),

7.    Την υπ' αριθμ.4837/28.6.2022 (Πρακτικό 299/28.06.2022-Θ.1ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Επανασυγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα», (ΑΔΑ:6ΠΠ2465Θ1Ε-ΨΙΠ),

8.    Την υπ' αριθμ.3950/01.04.2021 (Πρακτικό 257/01.04.2021-Θ.73ο) ορθή επανάληψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ), 
 
9.    Την υπ' αρ. 540/24.03.2022 Αίτηση Παραγγελίας της Γεν. Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια καμερών τύπου Black Magic και παρελκόμενων (CPV: 32333200-8, 32320000-2), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.353,48 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού.

10.    Την με Αρ. Πρωτ.: 787/12.01.2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ 67ΡΚ465Θ1Ε-ΩΥΕ), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση Πίστωσης του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2023.
(ΑΤΕ- 16-04383/23 ΔΕΣΜ- 16-04484/23 Λογαριασμός 12.00.00).

11.    Την υπ' αρ. 3232/20.02.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβολής Προσφοράς του Τμήματος Προμηθειών Αγαθών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με τα συνημμένα της.

12.    Τις Προσφορές που ελήφθησαν από τις εταιρείες: ARISTON BROADCAST & TELECOM A.E., BON STUDIO Α.Ε.Β.Ε., COMART A.E., BLK ΕΠΕ, ΤΕΛΜΑΚΟ A.E. στις 24.02.2023, όπως φαίνονται στον παρακάτω Συγκριτικό Πίνακα προσφορών:13.    Την Τεχνική Αξιολόγηση με ημερομηνία 01.03.2023 του Τμήματος Εικονοληψίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που κρίνει τις προσφορές των προαναφερόμενων εταιρειών, ως τεχνικά κατάλληλες.

14.    Τα δικαιολογητικά έγγραφα για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρθρο 73 παρ. 1 & 2, Ν.4412/2016 που υποβλήθηκαν από την εταιρεία ARISTON BROADCAST & TELECOM A.E.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση ως πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας, στην Εταιρεία με την επωνυμία «ARISTON BROADCAST & TELECOM SOLUTIONS (ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΠΡΟΝΤΚΑΣΤ & ΤΕΛΕΚΟΜ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ARISTON BROADCAST & TELECOM A.E.» (Α.Φ.Μ.: 998935778 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, η οποία εδρεύει στο Π. ΦΑΛΗΡΟ επί της οδού ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ αριθμός 32, ΤΚ. 17563), της προμήθειας Καμερών Και Παρελκόμενων, (CPV: 32333200-8, 32320000-2) με συνολικό κόστος 26.225,40 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την από 23.02.2023 Προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ως εξής:

Χρόνος Παράδοσης: Δεκαπέντε (15) ημέρες, από την ημερομηνία κοινοποίησης στην Ανάδοχο Εταιρία της Απόφασης Κατακύρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή, Αποθήκη Τηλεόρασης.
Υπεύθυνος Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: ο Προϊστάμενος Τμήματος Εικονοληψίας, κος Θ. Κώτσης, τηλ. 210 606 6045.

Εγγύηση: Δύο (2) έτη για τις BLACK MAGIC URSA - BROADCAST - G2 και τα παρελκόμενά της και τρία (3) έτη για τα είδη SANDISK EXTEREME PRO CFAST 256 GB και ANGELBIRD CFAST 2.0 CARD.

Τρόπος Πληρωμής: Σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή των υλικών, η οποία θα γίνει εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία παράδοσής τους. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σημειώνεται ότι, σε αναθέσεις συνολικού ποσού άνω των € 1.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (ν. 4412/2016) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν επιπλέον φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του προμηθευτή. 

Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Αναλυτικότερα, η συμβατική δέσμευση μεταξύ της ΕΡΤ Α.Ε. και του αναδόχου διέπεται, κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα έγγραφα:

1)    Την παρούσα απόφαση - σύμβαση.

2)    Την σχετική πρόσκληση.

3)    Την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου στο μέτρο που δεν αντίκειται στις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/16.

4)    Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/2016.

5)    Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο Γ.Δ. Τ. & Λ. Μ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (ΕΡΤ ΑΕ) - Αγ. Παρασκευή 08.03.23 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 4095