ΕΡΤ: Προμήθεια 3 Craltek bre4k από COMART.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης:ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Έγκριση δαπάνης

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α’169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 - ΦΕΚ Α’ 184/2020)

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α ́147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4782/21 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση & αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, και ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021), όπως ισχύει.

5. Τη με αριθ. Ε/178/17.09.2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/17.09.2019) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου και δυο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ – ΕΡΤ ΑΕ»,

6. Τη με αριθ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ (αρ. πρακτικού 203/20.09.2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά όργανα» (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ),

7. Tη με αριθμ. 3246/25.05.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ (αρ. πρακτικού 222/25.05.2020) Θέμα 2ο «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων» (ΑΔΑ: ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ),

8. Tη με αριθμ. 3950/1.4.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ (αρ. πρακτικού 257/1.4.2021) Θέμα 73ο «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές» (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ) ,

9. Τη με αρ.πρωτ: 9294/29.12.2022 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2023 της ΕΡΤ ΑΕ (ΑΔΑ:6ΙΓΔ46ΜΓΨ7-ΙΧΩ),

10. Την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό της εταιρείας για το 2023.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση δαπάνης ύψους χιλίων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (1.980,00€), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., που αφορά σε προμήθεια 3 craltek bre4k από την εταιρεία «COMART A.E» (ΑΦΜ: 099935353 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 155, 171 21, Ν. Σμύρνη, Αττική ), για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχν. Λειτ. Τ/Ο, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016), και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023.
(ΑΤΕ 16-05062, ΔΕΣΜ 16-04675). Νο 1262 ΠΑΠΥΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 09.03.23 - Αρ. πρωτ: 4256