ΕΣΡ: Παράταση θητείας συσταθείσης Επιτροπής για ολοκλήρωση Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση Προέδρου 15/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής:ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 15/2022

ΘΕΜΑ: Παράταση θητείας της συσταθείσης Επιτροπής για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων

Έχοντας υπόψη:

1.    Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος.

2.    Τον Ν. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (Α’ 262), όπως ισχύει.

3.    Τον Ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α' 220), όπως ισχύει.

4.    Τον Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύει.

5.    Τον Ν. 4779/2021 «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης» (Α’ 27), και ιδίως το άρθρο 51 παρ. 7 αυτού.

6.    Τον Ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α’ 82) και άλλες διατάξεις» (Α’ 133), και ιδίως το άρθρο 13 παρ. 3 αυτού, όπως ισχύει. 

7.    Τον Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), και ιδίως το άρθρο 21 αυτού, όπως ισχύει.

8.    Την με αριθμό πρωτοκόλλου 464/04.02.2022 Απόφαση του ΕΣΡ για τη δέσμευση πίστωσης για τη συμμετοχή του προσωπικού του σε επιτροπές και ομάδες εργασίας του ΕΣΡ και την από 08.02.2022 έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 90AEIME-852).

9.    Το από 15.06.2021 πρακτικό της Ολομέλειας του ΕΣΡ, με το οποίο είχε αποφασιστεί η συγκρότηση Επιτροπής για την κατάρτιση Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων και ορίστηκαν οι όροι της λειτουργίας της (Απόφαση Προέδρου 13/2021 ΑΔΑ: 603ΧΙΜΕ-ΘΜΖ).

10.    Το από 13.01.2022 Προσχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων, που υποβλήθηκε στην Ολομέλεια του ΕΣΡ.

11.    Το από 22.02.2022 πρακτικό της Ολομέλειας του ΕΣΡ, με το οποίο είχε αποφασιστεί η συγκρότηση Επιτροπής για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων και ορίστηκαν οι όροι της λειτουργίας της.

12.    Το από 22.09.2022 τελικό Προσχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων, που υποβλήθηκε προς επεξεργασία και έγκριση στην Ολομέλεια του ΕΣΡ (Α.Π. 908/05.10.2022).

13.    Τις παρατηρήσεις που έγιναν από την Ολομέλεια του ΕΣΡ επί του τελικού Προσχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων.

14.    Το από 17.10.2022 επικαιροποιημένο Προσχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων, που υποβλήθηκε προς περαιτέρω επεξεργασία και τελική έγκριση στην Ολομέλεια του ΕΣΡ (Α.Π. 930/17.10.2022).

15.    Το από 25.10.2022 πρακτικό της Ολομέλειας του ΕΣΡ, με το οποίο κρίθηκε απαραίτητη η παράταση έως τις 31.12.2022 της θητείας της συσταθείσης Επιτροπής για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων και ορίστηκαν οι όροι της λειτουργίας της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την παράταση έως τις 31.12.2022 της θητείας της Επιτροπής για την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου από το άρθρο 51 παρ. 7 του Ν. 4779/2021 σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων. Η Επιτροπή αποτελείται από τους: Γεώργιο Αναγνωσταρά, ειδικό επιστήμονα-νομικό του ΕΣΡ, ως πρόεδρο, Όλγα Γαρουφαλιά, ειδική επιστήμονα-νομικό του ΕΣΡ, Ρέα Λαμπροπούλου, ειδική επιστήμονα-νομικό του ΕΣΡ, Θεοδώρα Παπαδάκη, ειδική επιστήμονα-νομικό του ΕΣΡ και Αικατερίνη Κοντοπούλου, διοικητική υπάλληλο του ΕΣΡ, ως μέλη. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Βαρβάρα Χαραλαμπάκη, ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Έργο της Επιτροπής θα είναι:

1.    Η ολοκλήρωση του Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων στη βάση του τελικού και του επικαιροποιημένου προσχεδίου που υποβλήθηκαν στις 22.09.2022 (Α.Π. 908/05.10.2022) και 17.10.2022 (Α.Π. 930/17.10.2022) αντιστοίχως στην Ολομέλεια του ΕΣΡ.

2.    Η ενσωμάτωση τυχόν περαιτέρω παρατηρήσεων που θα προκύψουν κατά την επεξεργασία από την Ολομέλεια του ΕΣΡ του τελικού Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων και την ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης που θα ακολουθήσει.

3.    Η παρακολούθηση της πορείας κατάρτισης του τελικού Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51 παρ. 7 του Ν. 4779/2021.
Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ανά μήνα, εκτός του ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών. Οι συνεδριάσεις μπορούν να λαμβάνουν χώραν και ηλεκτρονικώς. Η πραγματοποίηση της κάθε συνεδρίασης και οι συμμετοχές σε αυτήν βεβαιώνονται με σύνταξη πρακτικού, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της Επιτροπής.

Η μηνιαία αποζημίωση των συμμετεχόντων στην Επιτροπή ορίζεται στα διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τον πρόεδρο, στα διακόσια (200) ευρώ για καθένα από τα μέλη και στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ για τον γραμματέα της Επιτροπής. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες από τέσσερις (4) συνεδριάσεις ανά μήνα, η ανωτέρω αποζημίωση περικόπτεται αναλόγως.
Η αποζημίωση της Επιτροπής καταβάλλεται αποκλειστικά από τους πόρους της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2644/1998 (Α' 233) και της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 (Α' 133).

Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 31.12.2022.

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση Προέδρου 15/2022 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ΕΣΡ - Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2022 Α.Π. /ΕΣ 988

Στην ίδια κατηγορία