ΕΣΡ: Ομόφωνη Απόφαση Μεταβίβασης του Ρ/Σ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 102,4 FM (πρώην ΡΑΔΙΟ STAR).

Διαβάστε την απόφαση 161/2018 του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης:Απόφαση 161/2018 για τον Ρ/Σ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 102,4 FM (πρώην ΡΑΔΙΟ STAR)

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 10.12.2018 και ώρα 10:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Δήμητρα Παπαδοπούλου, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Βασίλειο Καραποστόλη, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Γεώργιο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο έλεγχος της μεταβίβασης του ραδιοφωνικού σταθμού Ν. Ρεθύμνου «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 102,4 FM (πρώην ΡΑΔΙΟ STAR)», η οποία γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ με το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 2396/20.5.2016 έγγραφο. Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 243/3.6.2016, ο οποίος χρεώθηκε στους ειδικούς επιστήμονες Ανδρέα Παπανδρέου και Γεώργιο Αναγνωσταρά, οι οποίοι υπέβαλαν τις με αριθμό πρωτ. 760/ΕΣ/5.9.2017 και 115/ΕΣ/21.2.2018, αντιστοίχως, εισηγήσεις τους.

Για την συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθεί η αιτούσα, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση σε σχέση με την ελεγχόμενη μεταβίβαση. Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη και η Ολομέλεια:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:


Ι. Νομικό Μέρος
Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας. 
1. Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ, μεταξύ άλλων, «ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη, διαφανή και ποιοτική λειτουργία των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών» (άρθρο 4 παρ. 1 β ν 2863/2000). Τέτοιους κανόνες και αρχές θέτουν και τα άρθρα 5 (ιδιοκτησιακό καθεστώς) του Ν 3592/2007, 11 παρ. 1 ε του Ν 2328/1995 και 12 παρ. 15 του ιδίου νόμου με τα οποία εισάγονται περιορισμοί συμμετοχής και ορίζονται ασυμβίβαστες ιδιότητες των φορέων αδείας ραδιοφωνικού σταθμού. Για την άσκηση του προαναφερόμενου ελέγχου, το ΕΣΡ οφείλει να ελέγχει κάθε μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Σύμφωνα με το (ήδη καταργηθέν με το άρθρο 40 του Ν.4487/2017,ΦΕΚ Α 116/9.8.2017) άρθρο 6 παρ. 11 του Ν 2328/1995: «Επιτρέπεται η μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια
ραδιοφωνικού σταθμού, εφόσον αυτή λειτουργεί με τη μορφή ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση της επιχείρησης και του συνόλου των βαρών της κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό της ή ποσοστού ή μετοχών ή μεριδίων εταιρείας που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1 %) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση εταιρείας με τη συμμετοχή ατομικής επιχείρησης αυτής της κατηγορίας ή κάθε μετατροπή της μορφής της εταιρείας ή κάθε πρόσληψη συνεταίρου σε προσωπική εταιρεία, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης και πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο... Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τους νόμιμους εκπροσώπους ή διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά όργανα, τους απερχόμενου ς και τους νέους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), προβαίνει στον κατά την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων και αποφασίζει είτε για την
έγκριση της μεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας». Παρά την κατάργηση του άρθρου 6 του Ν 2328/1995 και συνακόλουθα της προπαρατεθείσας παραγράφου 11 (και της μη ρύθμισης του θέματος), ο ως άνω έλεγχος καθίσταται επιβεβλημένος για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και κατά τούτο πρέπει να θεωρηθεί ότι τυγχάνει αναλογικής εφαρμογής η διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 1 ιδίου νόμου, η οποία ρυθμίζει, με τρόπο ανάλογο εκείνου της καταργηθείσας παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν 2328/1996, τον έλεγχο μεταβιβάσεων και λοιπών μεταβολών του καταστατικού των τηλεοπτικών επιχειρήσεων.
2. Εξ άλλου, η συνεχιζόμενη λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών προσλαμβάνει, εξ αιτίας της παρελεύσεως μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ισχύ του του άρθρου 53 του Ν 2778/1999, αντισυνταγματικό χαρακτήρα (πρβλ ΣτΕ 3515/2013) τούτο όμως λογικώς δεν οδηγεί σε απαγόρευση της μεταβίβασης λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, ούτε βεβαίως σε ερμηνεία ότι επιτρέπεται η λειτουργία χωρίς οποιονδήποτε έλεγχο.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος
Από το σύνολο των διαλαμβανομένων στο φάκελο στοιχείων, προκύπτουν τα ακόλουθα: Με το με αριθμό 7760/3.5.2016 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Μυλοποτάμου Ρεθύμνου Άννας Σταματεράκη του Ανδρέα, χήρας Κωστή Ανδρουλιδάκη, ο Ευάγγελος Δρυγιαννάκης του Αντωνίου μεταβίβασε στην Αθηνά Μαυριδάκη του Ιακώβου, τον ραδιοφωνικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 102,4 FM (πρώην ΡΑΔΙΟ STAR)» Νομού Ρεθύμνου, έναντι του συνολικού τιμήματος των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ. Η νέα ιδιοκτήτρια του σταθμού υπέβαλε στο ΕΣΡ υπεύθυνες δηλώσεις συγγενικών προσώπων, περί μη συμμετοχής σε άλλο ΜΜΕ ή εταιρεία συνδεδεμένη με τέτοια επιχείρηση, περί μη συνδρομής στο πρόσωπό της της ασυμβίβαστης ιδιότητας του άρθρου 3 παρ. 4 του ν 3310/2005, περί μη συμμετοχής σε άλλη ημεδαπή εταιρεία ΜΜΕ. Επίσης, έχει υποβάλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

ΙΙ. Υπαγωγή
Ενόψει τούτων και με βάση τα προεκτεθέντα, η εν λόγω μεταβίβαση πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και για το λόγο αυτό πρέπει να εγκριθεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης εγκρίνει ομόφωνα την μεταβίβαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 102,4 FM (πρώην ΡΑΔΙΟ STAR)» Νομού Ρεθύμνου από τον Ευάγγελο Δρυγιαννάκη στην Αθηνά Μαυριδάκη.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 10η Δεκεμβρίου 2018 και δημοσιεύθηκε την 20η Μαΐου 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Στην ίδια κατηγορία