ΕΣΡ: Οικονομική Κύρωση ύψους 150.000€ στον Τ/Σ AE CHANNEL, Ν. Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε ακολούθως την 79//2019 Απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 26.03.2019 και ώρα 12:30, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη Δήμητρα Παπαδοπούλου, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Γιώργος Πλειός, το οποίο εκλήθη νομίμως Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο AE CHANNEL Νομού Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΕ, και ειδικότερα εκείνων των διατάξεων που επιβάλλουν την προγραμματική και λειτουργική αυτοτέλεια των παρόχων περιεχομένου και απαγορεύουν την ανάθεση της παραγωγής και της διαχείρισης του τηλεοπτικού τους προγράμματος σε τρίτους φορείς και την μετάδοση του προγράμματος αυτού εκτός των προβλεπόμενων νομίμων ορίων.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 63/2019 ο οποίος χρεώθηκε στον ειδικό επιστήμονα Γεώργιο Αναγνωσταρά. Ο Ειδικός Επιστήμονας υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 227/25.02.2019 νομική του εισήγηση.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας παρέστη η πληρεξούσια δικηγόρος της Γεωργία Χριστοδούλου. Ερωτηθείσα από τον Πρόεδρο η πληρεξούσια δικηγόρος της εγκαλουμένης δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να της παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 09.04.2019 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 2139/09.04.2019 υπόμνημα.
Την 16.04.2019 και ώρα 12.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Παρέστησαν τα αυτά ως άνω μέλη της και ο Γιώργος Πλειός. Απουσίαζε ο Αντιπρόεδρος Ξενοφών Μορώνης και τα Μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου και Ευαγγελία Μήτρου, που είχαν προσκληθεί νομίμως. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά τον απόντα κατά την συζήτηση Γιώργο Πλειό αναγιγνώσκοντας την έγγραφη εισήγηση, το υπόμνημα της εγκαλουμένης, το πρακτικό της συζήτησης στην Ολομέλεια και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου για την υπόθεση. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού παρακολούθησε την επίμαχη ροή προγράμματος και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1. Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Ο άμεσος αυτός έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό, μεταξύ των άλλων, την προστασία της αξίας του ανθρώπου και την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.
2. Κατά το άρθρο 14 παρ. 5 περ. α του Ν. 4339/2015: «Οι πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται να τηρούν τις γενικές αρχές ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου...καθώς και κάθε άλλης διάταξης της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας».
3. Κατά το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 4339/2015: «Οι πάροχοι περιεχομένου δεν μπορούν να αναθέτουν τη διαχείριση ή την εκμετάλλευση του τηλεοπτικού προγράμματος ή της επιχείρησης σε τρίτους, μπορούν όμως να αναθέτουν την παραγωγή του προγράμματός τους σε εταιρίες του ίδιου ομίλου, κατά την έννοια της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 3592/2007. Επιτρέπεται επίσης η ανάθεση παραγωγής συγκεκριμένων προγραμμάτων σε επιχειρήσεις παραγωγής προγράμματος, καθώς και η ανάθεση παραγωγής εκπομπών σε ανεξάρτητους παραγωγούς». Συναφώς, κατά το άρθρο 11 παρ. 5 του Ν. 3592/2007: «Οι φορείς άδειας τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού υποχρεούνται να εκμεταλλεύονται αυτοί οι ίδιοι και απευθείας το σταθμό. Οι σταθμοί μπορούν να αναθέτουν την παραγωγή του προγράμματος τους σε εταιρίες του ίδιου ομίλου, κατά την έννοια της παραγράφου 11 του άρθρου 5. Επιτρέπεται μόνο η ανάθεση παραγωγής συγκεκριμένων προγραμμάτων σε επιχειρήσεις παραγωγής προγράμματος ή η ανάθεση παραγωγής εκπομπών σε ανεξάρτητους παραγωγούς».
4. Εξάλλου, κατά το άρθρο 14 παρ. 6 του Ν. 4339/2015: «Επιτρέπεται η αναμετάδοση μέσω δικτύωσης του προγράμματος παρόχου περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας από έναν μόνο πάροχο περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας, μετά από ειδική άδεια του Ε.Σ.Ρ., στο οποίο υποβάλλεται αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης. Δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας δικτύωσης πρόγραμμα, το οποίο ο πάροχος περιεχομένου αναμεταδίδει μέσω δικτύωσης από έτερο πάροχο περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας. Ο πάροχος περιεχομένου που δικτυώνεται μπορεί να μεταδίδει το πρόγραμμα του παρόχου με τον οποίο τελεί σε δικτύωση, για πέντε (5) ώρες ημερησίως κατ’ ανώτατο όριο και υπό την προϋπόθεση ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της δικτύωσης παρουσιάζονται οι διακριτικοί τίτλοι των παρόχων περιεχομένου, που δικτυώνονται και εφόσον δεν αναιρείται ο χαρακτήρας του προγράμματος».
5.    Επίσης, κατά το άρθρο 14Α παρ. 4 του Ν. 4339/2015: «Απαγορεύεται η εκτός αδειοδοτικής διαδικασίας μεταβολή της φυσιογνωμίας προγράμματος και της εμβέλειας εκπομπής των λειτουργούντων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου παρόχων περιεχομένου».
6. Τέλος, κατά τα στοιχεία β και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το Ε.Σ.Ρ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.
7. Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι όλοι οι πάροχοι περιεχομένου οφείλουν να έχουν προγραμματική και λειτουργική αυτοτέλεια. Ειδικότερα, ο κάθε πάροχος οφείλει να εκμεταλλεύεται ο ίδιος και απευθείας τον σταθμό και να μην αναθέτει τη διαχείριση του τηλεοπτικού προγράμματος και της επιχείρησης σε τρίτους. Επιτρέπεται μόνον η ανάθεση παραγωγής συγκεκριμένων προγραμμάτων σε εταιρείες παραγωγής και μόνον στον βαθμό που ο πάροχος συνεχίζει να έχει ο ίδιος τη διαχείριση της επιχείρησης και του τηλεοπτικού του προγράμματος. Ενόψει εξάλλου της αυτοτέλειας του προγράμματος που οφείλει να παράγει και να μεταδίδει κάθε τηλεοπτικός σταθμός, η αναμετάδοση άλλου παρόχου ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου επιτρέπεται μόνον υπό τις εξαιρετικές προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για τη δικτύωση μεταξύ τηλεοπτικών επιχειρήσεων. Στους όρους αυτούς περιλαμβάνεται η χορήγηση προηγούμενης διοικητικής άδειας δικτύωσης και η μη αναίρεση του αυτοτελούς χαρακτήρα του προγράμματος του σταθμού που αναμεταδίδει το πρόγραμμα άλλου. Οποιαδήποτε άλλη μορφή αναμετάδοσης (παράλληλη ή μη) ολόκληρου του προγράμματος τηλεοπτικού σταθμού ή σημαντικού τμήματος από άποψη περιεχομένου και χρονικής διάρκειας του προγράμματος αυτού είναι παράνομη και απαγορεύεται (ΣτΕ 1829/2013, ΣτΕ 1824/2014, ΣτΕ 4344/2015, ΣτΕ 674/2016). Τέλος, οι πάροχοι περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας οφείλουν να μεταδίδουν πρόγραμμα αποκλειστικά και μόνον εντός των ορίων της γεωγραφικής τους περιφέρειας. Η εκπομπή ενός τηλεοπτικού σταθμού σε περισσότερες γεωγραφικές περιφέρειες επιτρέπεται μόνον για τους αδειούχους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, οι οποίοι έχουν καταβάλει και το σχετικό χρηματικό αντάλλαγμα.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος
Από τα έγγραφα του φακέλου, από την παρακολούθηση της επίμαχης ροής προγράμματος και από τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προκύπτουν τα εξής.
Από την σύγκριση του τηλεοπτικού προγράμματος του σταθμού της εγκαλουμένης με το αντίστοιχο πρόγραμμα έτερων παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας παρατηρείται σημαντικότατη ταύτιση του μεταδιδόμενου τηλεοπτικού περιεχομένου. Ειδικότερα:
• Υπάρχει σημαντικότατη ταύτιση (τόσο χρονική όσο και από άποψη περιεχομένου) του προγράμματος του σταθμού της εγκαλουμένης με το αντίστοιχο πρόγραμμα του τηλεοπτικού σταθμού A EPSILON Ν. Αττικής (ενδεικτική χρονική περίοδος ελέγχου 10-16.12.2018). Οι εμπλεκόμενοι σταθμοί μεταδίδουν ταυτοχρόνως τις καθημερινές το ίδιο ακριβώς από πλευράς περιεχομένου πρόγραμμα κατά την χρονική ζώνη 09.30-19.00. Κατά την ως άνω χρονική περίοδο προβάλλονται ειδικότερα οι εκπομπές ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ-ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ-ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΝΑ-JUST BELIEVE IT-ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΚΑΣ. Οι ελεγχόμενοι σταθμοί μεταδίδουν ταυτοχρόνως τα σαββατοκύριακα το ίδιο ακριβώς από πλευράς περιεχομένου πρόγραμμα κατά την χρονική ζώνη 08.00-20.30. Κατά την ως άνω χρονική περίοδο προβάλλονται ειδικότερα οι εκπομπές ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΚΑΣ-ΠΡΩΙΝΟ WEEKEND-ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ-ΑΝΝΙΤΑ AIRLINES- TRAVEL GUIDE-JUST BELIEVE IT. Την Κυριακή προβάλλεται επίσης ταυτοχρόνως η εκπομπή ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ, κατά τις ώρες 22.00¬01.00. Συνεπώς, οι ελεγχόμενοι σταθμοί προβάλλουν παραλλήλως το ίδιο ακριβώς από πλευράς περιεχομένου πρόγραμμα από εννέα (9) ώρες και τριάντα (30) λεπτά μέχρι και δεκαπέντε (15) ώρες και τριάντα (30) λεπτά ημερησίως κατά περίπτωση. Ο υπόλοιπος ημερήσιος χρόνος μετάδοσης των εμπλεκόμενων σταθμών καλύπτεται κατά βάση από χρονοθυρίδες και μεμονωμένα μηνύματα τηλεπώλησης, που αφορούν σχεδόν συνολικά τα ίδια ακριβώς προϊόντα και υπηρεσίες. Προβάλλονται επίσης σε επανάληψη οι εκπομπές ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΝΑ & ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ.
• Υπάρχει σημαντικότατη ταύτιση (τόσο χρονική όσο και από άποψη περιεχομένου) του προγράμματος του σταθμού της εγκαλουμένης με το αντίστοιχο πρόγραμμα του τηλεοπτικού σταθμού ΑΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Ν. Δράμας (ενδεικτική χρονική περίοδος ελέγχου 10-16.12.2018). Οι εμπλεκόμενοι σταθμοί μεταδίδουν ταυτοχρόνως τις καθημερινές το ίδιο ακριβώς από πλευράς περιεχομένου πρόγραμμα κατά την χρονική ζώνη 09.30-19.00. Κατά την ως άνω χρονική περίοδο προβάλλονται ειδικότερα οι εκπομπές ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ-ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ-ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΝΑ-JUST BELIEVE IT-ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΚΑΣ. Οι ελεγχόμενοι σταθμοί μεταδίδουν ταυτοχρόνως τα σαββατοκύριακα το ίδιο ακριβώς από πλευράς περιεχομένου πρόγραμμα κατά την χρονική ζώνη 10.00-19.30. Κατά την ως άνω χρονική περίοδο προβάλλονται ειδικότερα οι εκπομπές ΠΡΩΙΝΟ WEEKEND- ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ-ΑΝΝΙΤΑ AIRLINES. Την Κυριακή προβάλλεται επίσης από κοινού η εκπομπή ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ, κατά τις ώρες 22.00¬01.00. Συνεπώς, οι ελεγχόμενοι σταθμοί προβάλλουν παραλλήλως το ίδιο ακριβώς από πλευράς περιεχομένου πρόγραμμα από εννέα (9) μέχρι και δώδεκα (12) ώρες ημερησίως κατά περίπτωση. Ο υπόλοιπος ημερήσιος χρόνος μετάδοσης των εμπλεκόμενων σταθμών καλύπτεται κατά βάση από χρονοθυρίδες και μεμονωμένα μηνύματα τηλεπώλησης που αφορούν σχεδόν συνολικά τα ίδια ακριβώς προϊόντα και υπηρεσίες, πλην δύο (2) έως τεσσάρων (4) κατά περίπτωση ωρών ημερησίως κατά τις οποίες ο σταθμός ΑΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ προβάλλει πρόγραμμα τοπικού περιεχομένου με άλλο λογότυπο. Προβάλλονται επίσης σε επανάληψη οι εκπομπές ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ-ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΝΑ- ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ.

III. Προβαλλόμενοι ισχυρισμοί
Η εγκαλουμένη προβάλλει τον ισχυρισμό ότι η ομοιότητα του προγράμματος του σταθμού της με έτερους τηλεοπτικούς φορείς οφείλεται στο γεγονός ότι για να επιτύχει οικονομίες κλίμακος έχει συνάψει συμβάσεις με εταιρείες παραγωγής προγραμμάτων, οι οποίες προφανώς προμηθεύουν βάσει αντιστοίχων συμφωνιών τα ίδια ακριβώς προγράμματα και σε άλλους παρόχους περιεχομένου σε άλλες γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας. Η εγκαλουμένη υποστηρίζει ότι αυτές οι συμφωνίες είναι απόλυτα νόμιμες και επιτρεπτές. Η εγκαλουμένη αρνείται επίσης ότι κάνει αναμετάδοση του προγράμματος άλλων τηλεοπτικών φορέων, υποστηρίζοντας ότι ουδεμία έχει η ίδια ανάμειξη στη μετάδοση και από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς των προβαλλόμενων από αυτήν εκπομπών. Αναφέρεται και ως προς το σημείο αυτό στις σχετικές συμβάσεις που έχει συνάψει με εταιρείες παραγωγής προγράμματος, εικάζοντας ότι αντίστοιχες συμφωνίες έχουν συναφθεί και από άλλους παρόχους περιφερειακής εμβέλειας.
Ο παραπάνω ισχυρισμός προβάλλεται αορίστως και αναποδείκτως. Δεν προσκομίζονται από την εγκαλουμένη οι συμβάσεις παραγωγής προγράμματος στις οποίες αναφέρεται και οι οποίες υποτίθεται ότι αφορούν το σύνολο των μεταδιδόμενων τηλεοπτικών εκπομπών που περιγράφονται στο πραγματικό μέρος της παρούσας.
Ανεξαρτήτως όμως αυτού, με τον παραπάνω ισχυρισμό της η εγκαλουμένη συνομολογεί ουσιαστικώς ότι ο σταθμός της στερείται της απαιτούμενης κατά νόμον προγραμματικής και λειτουργικής αυτοτέλειας. Όπως προκύπτει από τα αναφερόμενα στο πραγματικό μέρος της παρούσας, οι μόνες ουσιαστικά εκπομπές τις οποίες προβάλλει η εγκαλουμένη (είτε απευθείας είτε σε επανάληψη) είναι εκείνες που μεταδίδονται και από έτερους τηλεοπτικούς φορείς και τις οποίες έχει αναθέσει σύμφωνα με τις παραδοχές της σε εταιρείες παραγωγής προγράμματος. Ο υπόλοιπος τηλεοπτικός της χρόνος καλύπτεται από χρονοθυρίδες και μεμονωμένα μηνύματα τηλεπώλησης, που προφανώς ουδόλως μπορούν να θεωρηθούν πρόγραμμα παραγωγής της εγκαλουμένης κατά τις σχετικές νομοθετικές επιταγές. Η εγκαλουμένη συνομολογεί συνεπώς ότι έχει αναθέσει συνολικώς την παραγωγή του τηλεοπτικού της προγράμματος σε τρίτες εταιρείες παραγωγής, ενώ μια τέτοια ανάθεση επιτρέπεται κατά νόμον για μεμονωμένα και μόνον προγράμματα.
Ακόμα και αν γίνονταν επομένως αποδεκτά τα προβαλλόμενα επιχειρήματα της εγκαλουμένης ως προς τους λόγους της σημαντικότατης ομοιότητας του τηλεοπτικού της προγράμματος με εκείνο του τηλεοπτικού σταθμού A EPSILON Ν. Αττικής, το συμπέρασμα θα παρέμενε ότι ο σταθμός της στερείται της απαιτούμενης κατά νόμον προγραμματικής και λειτουργικής αυτοτέλειας.

IV. Υπαγωγή
Ενόψει όλων αυτών, καθίσταται σαφές ότι η εγκαλούμενη εταιρεία παραβίασε - εκ προθέσεως - τις αναφερόμενες στο νομικό μέρος της παρούσας διατάξεις. Επομένως, πρέπει να επιβληθεί στην εγκαλουμένη διοικητική κύρωση και δη εκείνη του προστίμου για την απουσία αυτονόμου προγράμματος και την συνολική ανάθεση της παραγωγής του τηλεοπτικού της προγράμματος σε τρίτους φορείς.
Περαιτέρω, με βάση τη βαρύτητα της παραβάσεως, το κοινώς γνωστό μερίδιο τηλεθεάσεως του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού και το γεγονός ότι η εγκαλουμένη υπήρξε πολλαπλώς υπότροπη (και) κατά το πρόσφατο παρελθόν για παραβάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας (όπως προκύπτει από τα τηρούμενα στο ΕΣΡ στοιχεία), κρίνεται ότι το επιβλητέο πρόστιμο είναι εκείνο των 150.000 ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ
Δέχεται ότι η εγκαλουμένη παραβίασε εκ προθέσεως την νομική υποχρέωση περί προγραμματικής και λειτουργικής αυτοτέλειας των παρόχων περιεχομένου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό.
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΕ, ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού ΑΕ CHANNEL Ν. Θεσσαλονίκης τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 150.000 ευρώ για την απουσία αυτονόμου προγράμματος και την ανάθεση συνολικά της παραγωγής του προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού της σε τρίτους φορείς.
Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β' του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:
1.    Της εταιρείας ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΕ, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Δραγούμη 1, με ΑΦΜ 094530940, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης.
2.    Της Ευθυμίας Κλουβιδάκη του Ελευθερίου, κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής, στην οδό Πρασίνου Λόφου 21, με ΑΦΜ 051258324, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 16η Απριλίου 2019 και δημοσιεύτηκε την 24η Απριλίου 2019.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.   
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Στην ίδια κατηγορία