Εμπορική πολιτική της ΕΡΤ ΑΕ για το έτος 2019.

Στην Αθήνα, σήμερα, 20 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος - Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Ιωάννης Δρόσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Ελευθέριος Αρβανίτης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η κα Κατερίνα Τσατσαρώνη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, οι Γενικοί Διευθυντές της ΕΡΤ ΑΕ, οι οποίοι εισηγήθηκαν τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 17ο : Εμπορική πολιτική της ΕΡΤ ΑΕ για το έτος 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προϊσταμένου Εμπορικής Διεύθυνσης και του Γενικού Διευθυντή Τηλεόρασης με αρ. πρωτ. : 365/17.12.2018, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την εμπορική πολιτική της εταιρίας για το έτος 2019, σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 30 του νόμου 4532/2018, με τον οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 2328/1995.
Η παροχή εκπτώσεων θα δίδεται κατόπιν σύναψης συμβάσεων μεταξύ της ΕΡΤ ΑΕ και του διαφημιζομένου ή και της διαφημιστικής εταιρίας εφόσον μεσολαβεί.
Ανάλογα με το ύφος του διαφημιστικού τζίρου που θα κάνει ο διαφημιζόμενος στην ΕΡΤ ΑΕ είτε απευθείας ή μέσω της διαφημιστικής του εταιρίας τα ποσοστά εκπτώσεων αποτυπώνονται στην ακόλουθη πρώτη κλίμακα:

Η εμπιστοσύνη των διαφημιζομένων στην ΕΡΤ (loyalty), μέσα από την αύξηση της διαφημιστικής τους δαπάνης, ανταμείβεται σύμφωνα με τα ποσοστά έκπτωσης στην ακόλουθη δεύτερη κλίμακα και αφορά το ποσοστό αύξησης του διαφημιστικού τζίρου του διαφημιζόμενου στην ΕΡΤ Α.Ε. κατά το έτος 2019 σε σύγκριση με το 2018, με κριτήριο όμως και το ύψος του τζίρου που πραγματοποίησε το 2018.Σε περίπτωση που ο διαφημιζόμενος ανήκει σε όμιλο ο οποίος είτε εκδίδει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή ο βασικός μέτοχος κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% σε όλες τις εταιρίες και με την προϋπόθεση ότι η αναφορά των εταιριών που εντάσσονται στον αναφερόμενο όμιλο περιλαμβάνεται στις έγγραφες τριμερείς συμβάσεις που θα συνάπτει η ΕΡΤ με τη διαφημιστική εταιρία και τις αντίστοιχες εταιρίες του ομίλου, δικαιούται το ποσοστό έκπτωσης με βάση την κλίμακα που αντιστοιχεί στο άθροισμα του τζίρου που πραγματοποίησαν οι εταιρίες του ομίλου στην ΕΡΤ ΑΕ.
Τα ποσοστά εκπτώσεων στις δύο παραπάνω κλίμακες εφαρμόζονται στο σύνολο του τζίρου του διαφημιζομένου, με εξαιρέσεις: α) τη διαφημιστική δαπάνη που έχει προκύψει από ανταλλακτικές συμβάσεις, β) τη διαφημιστική δαπάνη που έχει προκύψει από την έκπτωση τζίρου 4% του προηγούμενου έτους και από τις εκπτώσεις των πελατών του προηγούμενου έτους και γ) τις συναφθείσες συμβάσεις που αφορούν ανάλωση διαφημιστικού χρόνου και περιέχουν ειδικούς όρους.
Οι εκπτώσεις θα αποδίδονται με πιστωτικά παραστατικά που θα εκδίδει η ΕΡΤ ΑΕ στις διαφημιστικές εταιρίες για λογαριασμό των διαφημιζομένων.
Η επιβράβευση 4% θα παρέχεται στις διαφημιστικές εταιρίες με παραστατικά που θα εκδίδουν οι ίδιες.
Τόσο οι εκπτώσεις όσο και η επιβράβευση θα συνυπολογίζονται - συμψηφίζονται με όποια τυχόν υπόλοιπα υπάρχουν στους λογαριασμούς των διαφημιστικών εταιριών.
Εξουσιοδοτείται ο Εμπορικός Διευθυντής να ενεργεί και να καθορίζει τις βέλτιστες πρακτικές, σε συνεννόηση με τον Γενικό Διευθυντή Τηλεόρασης, σύμφωνα πάντα με την εμπορική πολιτική, τον τιμοκατάλογο και τους κανόνες που διέπουν την ΕΡΤ ΑΕ, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και τις συνθήκες που επικρατούν στη διαφημιστική αγορά.

Παρατηρήσεις: ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 180 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12-2018 - Αρ. Πρωτ.: 2492 - ΕΡΤ ΑΕ - 20 Δεκεμβρίου 2018

Στην ίδια κατηγορία