Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) - Hellenic Film Commission: Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανεύρεσης Χώρων.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου θέτει σε εφαρμογή ένα σημαντικό πρόγραμμα-εργαλείο για την προσέλκυση και διευκόλυνση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών.Συγκεκριμένα: η Διεύθυνση Hellenic Film Commission του ΕΚΚ επιμελήθηκε και εφαρμόζει το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανεύρεσης Χώρων (Location Scouting Support), το οποίο έρχεται να καλύψει ένα κενό στην προσέλκυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών.
Απευθύνεται σε κινηματογραφικά και οπτικοακουστικά σχέδια ξένης πρωτοβουλίας, τα οποία ενδιαφέρονται να διενεργήσουν προκαταρκτικό location scouting στη χώρα μας.
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα ακολουθεί τις καλές διεθνείς πρακτικές σύμφωνα με τις οποίες, η οικονομική ενίσχυση σ’ αυτό το στάδιο της προ-παραγωγής αποτελεί σημαντικό εργαλείο προσέλκυσης καθώς η επιτόπια έρευνα αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα στην επιλογή μιας χώρας υποδοχής για γυρίσματα διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών.

Πληροφορίες: www.gfc.gr

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) - Hellenic Film Commission - Αθήνα, 7 Απριλίου 2021


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΧΩΡΩΝ (LOCATION SCOUTING SUPPORT)
της Διεύθυνσης Hellenic Film Commission του Ε.Κ.Κ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Διεύθυνση Hellenic Film Commission του Ε.Κ.Κ. παρουσιάζει το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανεύρεσης Χώρων (Location Scouting Support) το οποίο απευθύνεται σε κινηματογραφικά και τηλεοπτικά σχέδια ξένης πρωτοβουλίας που ενδιαφέρονται να διενεργήσουν προκαταρκτικό location scouting στη χώρα μας. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα συνάδει με τον καταστατικό τρόπο λειτουργίας της Διεύθυνσης του Ε.Κ.Κ. (N. 3905/10, άρθρο 17) και συμβάλει στην εκπλήρωση των σκοπών της καθώς η οικονομική ενίσχυση στο στάδιο της προ-παραγωγής αποτελεί σημαντικό εργαλείο προσέλκυσης διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών σύμφωνα με τις καλές διεθνείς πρακτικές. Με την επιτόπια έρευνα οι παραγωγοί θα έχουν τη δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης των πλεονεκτημάτων κάθε χώρου/τοποθεσίας αλλά και διερεύνησης όλων των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η Ελλάδα.
Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανεύρεσης Χώρων της Διεύθυνσης Hellenic Film Commission του Ε.Κ.Κ. αφενός αποσκοπεί στην προσέλκυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα και αφετέρου στην ενίσχυση της απασχόλησης Ελλήνων κινηματογραφιστών, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της τεχνογνωσίας του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ

Πρόσβαση στο Πρόγραμμα έχουν κινηματογραφικά σχέδια μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, ελάχιστης διάρκειας 70 λεπτών, καθώς και τηλεοπτικές σειρές μυθοπλασίας και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ. Οι τηλεοπτικές σειρές ταξιδιωτικού και γαστρονομικού περιεχομένου, καθώς και τα reality shows, δεν είναι επιλέξιμα.
Η χρηματοδότηση από το Ε.Κ.Κ. έχει τη μορφή ενίσχυσης.

Επιλέξιμα σχέδια:

1.    Σχέδια ξένης πρωτοβουλίας, τα σενάρια των οποίων θα μπορούσαν να γυριστούν στην Ελλάδα, με μειοψηφική συμμετοχή Έλληνα συμπαραγωγού
2.    Σχέδια ξένης πρωτοβουλίας, τα σενάρια των οποίων θα μπορούσαν να γυριστούν στην Ελλάδα, χωρίς μειοψηφική συμμετοχή Έλληνα συμπαραγωγού αλλά με δέσμευση συνεργασίας, στο στάδιο της ανεύρεσης χώρων, με ελληνική επιχείρηση παραγωγής (ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο) που έχει ενεργό ΚΑΔ δραστηριότητας παραγωγής ή δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής,  κιν/φικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

Και για τις δύο επιλέξιμες κατηγορίες σχεδίων, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

Α) Ελάχιστες προβλεπόμενες ημέρες γυρισμάτων που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα:

-15 ημέρες για κινηματογραφικές ταινίες μυθοπλασίας και τηλεοπτικές σειρές μυθοπλασίας
- 7 ημέρες για τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ

Β) Ελάχιστο προβλεπόμενο ποσό δαπανών που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα σε περίπτωση υλοποίησης του έργου στη χώρα: 50.000 ευρώ

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανεύρεσης χώρων ορίζεται στις 10.000 ευρώ.

Σχέδιο το οποίο έχει αρχίσει γυρίσματα πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης από το Ε.Κ.Κ. δεν είναι επιλέξιμο.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του Ε.Κ.Κ. μέχρι 2 σχέδια ανά έτος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανεύρεσης Χώρων (Location Scouting Support)
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι Έλληνες συμπαραγωγοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή οι ελληνικές επιχειρήσεις παραγωγής (ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα) που έχουν ενεργό ΚΑΔ δραστηριότητας παραγωγής ή δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής  κιν/κων ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων και έχουν συμβληθεί με την ξένη εταιρεία παραγωγής για την ανεύρεση χώρων γυρισμάτων στην Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή του αιτούντος στο Πρόγραμμα είναι η συμμόρφωσή του με τυχόν υπάρχουσες συμβατικές / οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι του Ε.Κ.Κ.

Ο αιτών υποβάλλει, προς εξέταση, σχετικό φάκελο στο Ε.Κ.Κ., πριν από την έναρξη των γυρισμάτων, ο οποίος περιέχει:

1.    Αίτηση ενίσχυσης
2.    Σύνοψη μίας σελίδας
3.    Σενάριο ή treatment σεναρίου στην αγγλική γλώσσα
4.    Βιογραφικά: α) ξένου παραγωγού και εταιρίας παραγωγής, β) σκηνοθέτη, γ) ελληνικής εταιρίας παραγωγής ή φυσικού προσώπου που αναλαμβάνει την ανεύρεση χώρων στην Ελλάδα
5.    Συμφωνητικό της ξένης εταιρείας παραγωγής με τον αιτούντα για την ανάθεση ανεύρεσης χώρων στην Ελλάδα
6.    Αναλυτική λίστα χώρων προς ανεύρεση σύμφωνα με τις ανάγκες του σεναρίου
7.    Χρονοδιάγραμμα εργασιών ανεύρεσης χώρων στην Ελλάδα
8.    Προϋπολογισμός εργασιών ανεύρεσης χώρων στην Ελλάδα / Scouting Budget
9.    Προϋπολογισμός εργασιών παραγωγής στην Ελλάδα / Production Budget
10.    Χρηματοδοτικό πλάνο προϋπολογισμού παραγωγής του σχεδίου    

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

Από τα σχέδια που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, θα προτιμηθούν σχέδια τα οποία:

•    Παρουσιάζουν ποσοστό μεγαλύτερο του 25% του σεναρίου να διαδραματίζεται στην Ελλάδα.
•    Καλύπτουν προβλεπόμενες ημέρες γυρισμάτων στην Ελλάδα περισσότερες από τις ελάχιστες οριζόμενες στα κριτήρια επιλεξιμότητας.
•    Αναδεικνύουν αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.
•    Αναδεικνύουν απομακρυσμένες περιοχές (ορεινά χωριά, ακριτικά νησιά, παραμεθόριος κτλ.).

Επίσης, θα συνεκτιμηθεί η συμμετοχή γυναικών στους δημιουργικούς συντελεστές (σκηνοθεσία, σενάριο, διεύθυνση φωτογραφίας, διεύθυνση παραγωγής, location management), καθώς και η συμμετοχή και εκπαίδευση στην ανεύρεση χώρων τελειοφοίτων/αποφοίτων (τελευταίων δύο ετών) αναγνωρισμένων κινηματογραφικών σχολών.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗΣ

•    Η κατάθεση των φακέλων υποψηφιότητας γίνεται δεκτή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
•    Τα αιτήματα λαμβάνονται και διεκπεραιώνονται από τη Διεύθυνση Hellenic Film Commission εντός ενός (1) μήνα.
•    Μετά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου υποψηφιότητας, τα υποβληθέντα σχέδια αξιολογούνται από τη Διεύθυνση Hellenic Film Commission αυστηρά με την χρονολογική σειρά κατάθεσής τους.
•    Το σύνολο των εγκεκριμένων ενισχύσεων στο εν λόγω πρόγραμμα ετησίως, καθώς και το ύψος της ενίσχυσης κάθε σχεδίου, εξαρτώνται από το ύψος του ετήσιου προϋπολογισμού του Προγράμματος. Η Διεύθυνση παύει να προβαίνει σε εγκρίσεις μετά την εξάντληση του διαθέσιμου ετήσιου προϋπολογισμού του προγράμματος.
•    Το ύψος της ενίσχυσης ενός σχεδίου αποφασίζεται λαμβάνοντας υπόψιν τον προϋπολογισμό εργασιών ανεύρεσης χώρων στην Ελλάδα, ο οποίος κατατέθηκε με την αίτηση.
•    Οι αιτήσεις εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Ε.Κ.Κ. ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Hellenic Film Commission.
•    Οι αποφάσεις στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανεύρεσης Χώρων της Διεύθυνσης Hellenic Film Commission ισχύουν μετά την ανάρτησή τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και για διάστημα τριών (3) μηνών. Μετά την ανάρτηση της απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το Ε.Κ.Κ. ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα καθώς και τον επωφελούμενο ξένο παραγωγό.
•    Σε περίπτωση που ένα σχέδιο, επωφελούμενο από το εν λόγω Πρόγραμμα, προχωρήσει σε παραγωγή στην Ελλάδα (μερικώς ή αποκλειστικά), ο ξένος παραγωγός του οπτικοακουστικού έργου δεσμεύεται να αναγράφει ως υποστηρικτή το Hellenic Film Commission του Ε.Κ.Κ. με σήμανση και των δύο λογοτύπων (GFC/HFC) στους τίτλους τέλους του οπτικοακουστικού έργου.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Μετά την ανάρτηση της εγκριτικής απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το Ε.Κ.Κ. συμβάλλεται με ιδιωτικό συμφωνητικό με τον αιτούντα.

Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται απολογιστικά μετά την προσκόμιση ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  όλων των παρακάτω:

•    Λίστα δαπανών ανεύρεσης χώρων στην Ελλάδα / Budget execution report
•    Nόμιμα παραστατικά επ’ ονόματι του αιτούντος βάσει των παρακάτω επιλέξιμων δαπανών, το άθροισμα των οποίων θα είναι τουλάχιστον ισόποσο με το ύψος της εγκεκριμένης ενίσχυσης. Στην περίπτωση που ο οικονομικός απολογισμός δαπανών για την ανεύρεση χώρων υπολείπεται του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης, μειώνεται ισόποσα και το ποσό της εγκεκριμένης ενίσχυσης.
•    Έκθεση εκτέλεσης εργασιών ανεύρεσης χώρων στην Ελλάδα (αναλυτική λίστα επισκεφθέντων χώρων/τοποθεσιών, αξιολόγηση επισκεφθέντων χώρων/τοποθεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες του σεναρίου κτλ. ) / Location Scouting execution report
•    Φωτογραφίες των χώρων (1-5 για κάθε χώρο που επισκέφθηκαν οι συντελεστές, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την τεκμηρίωση της βάσης δεδομένων Locations στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Hellenic Film Commission)
•    Ερωτηματολόγια συμμετοχής τελειοφοίτων/αποφοίτων κινηματογραφικών σχολών, στην περίπτωση συμμετοχής τους.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

•    Εισιτήρια εντός Ελλάδας ξένων και Ελλήνων συντελεστών
•    Έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης εντός Ελλάδας ξένων και Ελλήνων συντελεστών
•    Αμοιβή φωτογράφου
•    Αμοιβή Έλληνα Location Manager


Διαβάστε-Κατεβάστε την Φόρμα από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

APPLICATION FORM - HELLENIC FILM COMMISSION - LOCATION SCOUTING SUPPORT

 

Στην ίδια κατηγορία