ΕΣΡ: Ο Αριστείδης Σιδέρης, ιδιοκτήτης του Ρ/Φ Σταθμού ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Ν. Κορινθίας δεν τέλεσε το διοικητικό αδίκημα της μη αδιάλειπτης λειτουργίας του σταθμού του.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 66/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 17.7.2018 και ώρα 10:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη:, Καλλιόπη Διαμαντάκου , Ευαγγελία Μήτρου και Δήμητρα Παπαδοπούλου. Απόντα τα μέλη Βασίλειος Καραποστόλης, Νικόλαος Κιάος, Γεώργιος Πλειός και Γεώργιος Σαρειδάκης. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη μη αδιάλειπτη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΣ» Νομού Κορινθίας, φορέας του οποίου είναι προσωπικά ο Αριστείδης Σιδέρης.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 31/21.2.2017, ο οποίος ανατέθηκε στην διοικητική υπάλληλο Αικατερίνη Δημητρακοπούλου και στην ειδική επιστήμονα-νομικό Πέρσα Λαμπροπούλου. Η ειδική επιστήμων υπέβαλε προφορικώς την εισήγησή της.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, παρέστη ο λειτουργών τον σταθμό Αριστείδης Σιδέρης. Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο, αυτός δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του.

Αμέσως μετά, η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως. Παρέστησαν τα αυτά ως άνω μέλη της και η αυτή ως άνω γραμματεύς. Παρέστη επίσης και η
ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ι. Νομικό Μέρος

Ι.Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: ««Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. O έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. O άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας».

2.    Κατά το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999: «Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που λειτουργούσαν την 1η Νοεμβρίου 1999, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2328/ 1995, για την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών».

3.    Περαιτέρω, οι παράγραφοι 3 εδαφ. Α και 11 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995, το οποίο (άρθρο) επιγράφεται « τοπική Ραδιοφωνία- φύση και λειτουργία της. Βασικές προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών», έχουν ως εξής: «Η άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας αφορά εκπομπή σε ορισμένη συχνότητα» (παρ. 3). «Επιτρέπεται η μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού... εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση της επιχείρησης και του συνόλου των βαρών της, κατά τις σχετικές διατάξεις». (παρ. 11)

4.    Κατά το άρθρο 53 παρ. 2 του Ν 2778/1999: «2. Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο ραδιοφωνικοί σταθμοί οφείλουν να τηρούν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 8 του ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας. καθώς και αυτούς που προβλέπονται από τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η παραβίαση των ανωτέρω κανόνων η οποία διαπιστώνεται με βάση τεκμηριωμένη και ειδικά αιτιολογημένη καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, έχει ως συνέπεια την άμεση διακοπή λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού, με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,...»

5.    Κατά το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 3592/2007: «Οι φορείς άδειας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών πρέπει να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία τους...».

6.    Τέλος, κατά το άρθρο 20 παρ. 1 και το άρθρο 21 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4070/2012 (με το οποίο ενσωματώθηκαν στο εσωτερικό δίκαιο σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης): «Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί σπάνιο πόρο, η διαχείριση του οποίου συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους, καθώς και δημόσιο αγαθό με σημαντική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία». «Η χρήση ραδιοσυχνοτήτων επιτρέπεται στο πλαίσιο των Γενικών Αδειών. Δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνότητας χορηγούνται όπου κρίνεται αναγκαίο ώστε. να διαφυλάσσεται η αποτελεσματική χρήση του φάσματος. ».

Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών, μεταξύ τους και προς τη γενική αρχή της λογικής συνοχής και ενότητας της έννομης τάξης, συνάγονται τα ακόλουθα: (α) Ότι μεταξύ του Κράτους και του προσώπου, που χρησιμοποιούσε μια ραδιοφωνική συχνότητα δημιουργείται μια ιδιόρρυθμη (sui generis) δημοσίου δικαίου έννομη σχέση (προσομοιάζουσα με εκείνη της κατοχής και χρήσης δημοσίου κτήματος), με την οποία παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα πραγματοποίησης ραδιοφωνικών εκπομπών κατά τον μεταγενέστερο της 1.11.1999 χρόνο.

(β) Ότι εξαιτίας του όλως εξαιρετικού χαρακτήρος της ρύθμισης - αφού δι’ αυτής επιδιώκεται η έννομη τακτοποίηση έκνομης δραστηριότητας - και της ως εκ τούτου ανάγκης οι σχετικές διατάξεις να ερμηνεύονται στενώς, παρέχεται στον δικαιούχο η δυνατότητα χρήσης της συγκεκριμένης και μόνο συχνότητας και όχι οποιασδήποτε άλλης ή του ραδιοφωνικού φάσματος γενικώς.

(γ) Ότι για όσο χρονικό διάστημα ο σταθμός εκπέμπει ραδιοφωνικό πρόγραμμα είτε εντελώς αυθαίρετα, είτε επειδή «θεωρείται νομίμως λειτουργών», οφείλει - για την ταυτότητα του νομικού λόγου, και δη κατά μείζονα λόγο - να πληροί τις προϋποθέσεις και να τηρεί τις υποχρεώσεις που εκ της νομοθεσίας προβλέπονται για νομίμως αδειοδοτημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς, αφού, υπό την αντίθετη εκδοχή, θα προέκυπτε το προφανές άτοπο να αποδίδεται στην βούληση του Νομοθέτη η πρόθεση να υπαγάγει τους νομοταγείς πολίτες, δηλαδή τους κατόχους νόμιμης άδειας σε δυσμενέστερη θέση έναντι των αδικοπραγούντων, δηλαδή των αυθαίρετων χρηστών του φάσματος (πρβλ. σχετικώς Ολ. ΣτΕ 3578/2010 και ΑΠ 1701/2014).

(δ) Ότι ένας τέτοιος όρος ύπαρξης της έννομης σχέσης και μια αντίστοιχη υποχρέωση του χρήστη μιας ραδιοφωνικής συχνότητας είναι η διαρκής και αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού, η διακοπή της λειτουργίας του οποίου επιφέρει αυτοδίκαιη κατάργηση της όλης έννομης σχέσης μεταξύ του δικαιούχου και του Κράτους (το οποίο μάλιστα, με βάση και τους διεθνείς κανόνες, δεν έχει δικαίωμα αποθεματοποίησης του ραδιοφωνικού ή του τηλεοπτικού φάσματος). Θεωρείται δε διακοπή λειτουργίας (και) η εγκατάλειψη της συχνότητας την οποία χρησιμοποιούσε ο φορέας στον σκοπητέο χρόνο (1-11-1999), ανεξάρτητα αν αυτός άρχισε (συγχρόνως ή μεταγενεστέρως) να χρησιμοποιεί (αυθεραίτως) άλλη συχνότητα.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των εγγράφων του φακέλου και τους ισχυρισμούς του λειτουργούντος τον σταθμό προσώπου προκύπτουν τα ακόλουθα: Στον νομό Κορίνθου λειτουργούσε (αυθαίρετα) την 1/11/1999 τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός από την συχνότητα 105,6 FM και από το κέντρο εκπομπής «Όσιος Πατάπιος Λουτρακίου». Με βάση το άρθρο 53 του Ν.2778/1999 ο σταθμός αυτός θεωρήθηκε «νομίμως λειτουργών». Με το από 18-11-2016 (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΕΡ 4441/22.11.2016 έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων γνωστοποιήθηκαν στο Συμβούλιο, κατά λέξιν τα ακόλουθα: «Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας στο κέντρο
εκπομπής «Όσιος Πατάπιος» νομού Κορινθίας στις 29 Ιουλίου 2016 και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ανωτέρω σχετικό, σας ενημερώνουμε για τις κάτωθι πιθανές παρατυπίες ραδιοφωνικών σταθμών αρμοδιότητας σας:

• Δεν καταγράφηκε εκπομπή στην συχνότητα 105,6 MHz, όπου σύμφωνα με το υπό α) σχετικό έγγραφο σας δικαιούται να εκπέμπει ο ραδιοφωνικός σταθμός
«Ράδιο Κόρινθος». Επίσης δεν καταγράφηκε ραδιοφωνικός σταθμός με τον ανωτέρω διακριτικό τίτλο, από το ανωτέρω κέντρο εκπομπής σε καμία άλλη συχνότητα.»
Ενόψει αυτού ο ανωτέρω εκλήθη σε ακρόαση για το ενδεχόμενο να έχει διακόψει την λειτουργία του σταθμού. Προέκυψε όμως αφενός μεν ότι ο σταθμός ήταν αδιαλείπτως σε λειτουργία από την ίδια συχνότητα, αφετέρου δε ότι είχε αλλάξει (αυθαίρετα) τον τόπο εκπομπής για μακρό διάστημα (έχοντας επανέλθει ήδη στον αρχικό), αυτή δε ήταν η αιτία που δεν εντοπίσθηκε κατά τον έλεγχο της ΕΕΤΤ.

ΙΙ. Υπαγωγή

Ενόψει αυτών πρέπει να γίνει δεκτό ότι δεν τελέσθηκε το αδίκημα που αποδόθηκε στο ανωτέρω πρόσωπο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης κρίνει ότι ο Αριστείδης Σιδέρης, ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΣ» Ν. Κορινθίας δεν τέλεσε το διοικητικό αδίκημα της μη αδιάλειπτης λειτουργίας του σταθμού του.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 17η Ιουλίου 2018 και δημοσιεύθηκε την 28η Φεβρουαρίου 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Παρατηρήσεις: Απόφαση 66/2018 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) - 28η Φεβρουαρίου 2020

Στην ίδια κατηγορία