ΕΚΟΜΕ: Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης Επενδυτικού Σχεδίου DAISY JONES & THE SIX (Τμήματα Επεισοδίων Τηλεοπτικής Σειράς Μυθοπλασίας) της BOO PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ AΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση ΕΚΟΜΕ ΑΕ με Θέμα: Πιστοποίηση ολοκλήρωσης του Επενδυτικού Σχεδίου με κωδικό Ψ2ΠΟΕ-0507179 και τίτλο «DAISY JONES & THE SIX» (Τμήματα Επεισοδίων Τηλεοπτικής Σειράς Μυθοπλασίας), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «BOO PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του Δικαιούχου της Ενίσχυσης με την επωνυμία «BIG INDIE DAISY JONES, INC.», το οποίο υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017 (Α'116), όπως ισχύει.ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την υπ' αρ. ΕΞ 1066/10.04.2024 απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. A.E. πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση του Επενδυτικού Σχεδίου με κωδικό Ψ2ΠΟΕ-0507179 και τίτλο «DAISY JONES & THE SIX» (Τμήματα Επεισοδίων Τηλεοπτικής Σειράς Μυθοπλασίας), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «BOO PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του Δικαιούχου της ενίσχυσης με την επωνυμία «BIG INDIE DAISY JONES, INC».

Το εν λόγω Επενδυτικό Σχέδιο, υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017 όπως ισχύει, με την υπ' αρ. 38176 ΕΞ 2022/26.09.2022 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με θέμα: «Υπαγωγή του Επενδυτικού Σχεδίου με τον τίτλο «DAISY JONES & THE SIX» (Τμήματα Επεισοδίων Τηλεοπτικής Σειράς Μυθοπλασίας), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «BOO PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το οποίο υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017 (Α'116), όπως ισχύει», περίληψη της οποίας αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Τ6946ΜΤΛΠ-ΟΒΙ και Α.Π. 38680/ΕΞ 2022/28-09-2022.

Το ποσό της επιχορήγησης για το συγκεκριμένο Επενδυτικό Σχέδιο καθορίστηκε στο ύψος του ενός εκατομμυρίου, διακοσίων δέκα χιλιάδων, επτακοσίων εξήντα ενός ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (1.210.761,57€) σύμφωνα με την υποβληθείσα Έκθεση Ευρημάτων του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ι. ΜΑΝΤΖΑΡΗ, με Α.Μ. ΕΛΤΕ 1495, της ελεγκτικής εταιρείας «ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» με Α.Μ. ΕΛΤΕ 28.

Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω απόφαση υπαγωγής πιστοποιήθηκαν και καθορίστηκαν από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ΓΡΗΓΟΡΙΟ Ι. ΜΑΝΤΖΑΡΗ με Α.Μ. ΕΛΤΕ 1495, της ελεγκτικής εταιρείας «ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» με Α.Μ. ΕΛΤΕ 28, στο ποσό των τριών εκατομμυρίων, είκοσι έξι χιλιάδων, εννιακοσίων τριών ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (3.026.903,92€). Η τελική δημόσια δαπάνη - τελικό ποσό επιχορήγησης (συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών x 40%) ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου, διακοσίων δέκα χιλιάδων, επτακοσίων εξήντα ενός ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (1.210.761,57€).

Η περίληψη αυτή αναρτάται στον διαδικτυακό χώρο «Διαύγεια» κατά τα διαλαμβανόμενα της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4704/2020 (Α' 133) η οποία τροποποιεί την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4487/2017 (Α' 116).

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.

Λεωνίδας Χριστόπουλος

 Πληροφορίες: www.ekome.media/el 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ AΕ) -  10 Απριλίου 2024 ΕΞ 1070

Στην ίδια κατηγορία