ΕΣΡ: Απόφαση για Παλαιότερη Υπόθεση του Τ/Σ Εθνικής Εμβέλειας ALPHA.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 34/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 31.10.2023 και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Σωκράτη Τσιχλιά (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Δημήτριο Σταυρόπουλο, Ευτύχιο Παλλήκαρη (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Σπυρίδωνα Χρυσοφώτη, Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Βλαβιανό και Ιωάννη Μιχελάκη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση: α) της με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 5607/8.12.2020 αίτησης θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ, ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας ALPHA, και β) της με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 1315/17.3.2023 αίτησης θεραπείας των ιδιωτών ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΑΪΝΑΚΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ και ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΓΡΥΛΛΑΚΗ, με τις οποίες ζητούν να ανακληθούν οι με αριθμό 135/2020, 136/2020 και 137/2020 αποφάσεις του ΕΣΡ, ως προς το σκέλος τους που αφορά την κήρυξη των αποφάσεων αυτών ως εκτελεστών κατά των ως άνω φυσικών προσώπων, με την ιδιότητα των νομίμων εκπροσώπων της ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού εταιρείας.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 407/17.12.2020, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα - νομικό Γεώργιο Αναγνωσταρά, που υπέβαλε την με αριθμό πρωτοκόλλου 1030/ΕΣ/24.12.2020 νομική του εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρέστη για λογαριασμό του συνόλου των αιτούντων η πληρεξούσια δικηγόρος τους Άννα Σούρπη.

Ερωτηθείσα από την Πρόεδρο, η Δικηγόρος δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της. Δεν ζήτησε νεότερη προθεσμία για την υποβολή υπομνήματος, αλλά αναφέρθηκε στο ήδη κατατεθέν, με αριθμό πρωτοκόλλου 2363/5.5.2023, γραπτό υπόμνημα της αιτούσης εταιρείας και σε όλους τους προβληθέντες ισχυρισμούς και τα στοιχεία του φακέλου.

Την 19.2.2024 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Σωκράτη Τσιχλιά (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Δημήτριο Σταυρόπουλο (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Ευτύχιο Παλλήκαρη, Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Βλαβιανό και Ιωάννη Μιχελάκη. Απόν το μέλος Σπυρίδων Χρυσοφώτης, που είχε κληθεί νομίμως.

Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και στη συνέχεια αποχώρησε. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

Κατά το άρθρο 20 του Συντάγματος: «1) Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει. 2) Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του». Κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος: «Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο». Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει.
Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους ... έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων καθώς και προϊόντων του λόγου κα της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας ...». Κατά το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν.2863/2000: «Οι αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ... αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις . Κατά των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ασκηθούν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι προβλεπόμενες στο Σύνταγμα και τη 3 νομοθεσία διοικητικές προσφυγές ... ». Τέλος, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999): «Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των εννόμων συμφερόντων του, που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή)».

Από τον συνδυασμό και τη λογική ερμηνεία των ρυθμίσεων αυτών συνάγονται τα ακόλουθα:

(Α) Ότι το πρόσωπο, για το οποίο εκδόθηκε βλαπτική των συμφερόντων του απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και το οποίο (εκλήθη και) έλαβε κανονικά μέρος στη σχετική διαδικασία και ανέπτυξε τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς (ή-πάντως-του δόθηκε η δυνατότητα να εκθέσει τις επί της υποθέσεως απόψεις του αλλά δεν το έπραξε), δύναται μεν να υποβάλει αναφορά, κατά το άρθρο 10 του Συντάγματος (την οποία το ΕΣΡ υποχρεούται να παραλάβει) δεν δικαιούται όμως να ζητήσει την ουσιαστική επανάκριση του ίδιου ζητήματος και την ανάκληση ή τροποποίηση της εις βάρος του αποφάσεως, παρά μόνον: (α) Εάν επικαλείται νομικό ή ουσιαστικό σφάλμα αυτής που θεμελιώνεται σε (νομικώς ουσιώδη) νέα δεδομένα, ήτοι δεδομένα που διαμορφώθηκαν ή κατέστησαν γνωστά στο βλαπτόμενο πρόσωπο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση (διοικητική πράξη) και τα οποία ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να προσκομισθούν και να ληφθούν υπόψιν από το κρίναν όργανο της υποθέσεως. (β) Εάν το επικαλούμενο (βλαπτικό για τον αιτούντα) σφάλμα προκύπτει από την ίδια την διοικητική πράξη.

(Β) Ότι η τυχόν αίτηση που υποβάλλεται, εκ μέρους του βλαπτομένου, από την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, για ανάκληση ή μεταρρύθμιση αυτής χωρίς την επίκληση νέων δεδομένων ή σφάλματος που προκύπτει από την ίδια την απόφαση, κατά τα προεκτεθέντα, δεν είναι παραδεκτή και γι’ αυτό πρέπει να τυγχάνει αρνητικής «απαντήσεως», κατά την έννοια του άρθρου 10 του Συντάγματος, η σχετική δε «απάντηση», ανεξάρτητα από την τυπική της μορφή, δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη (πρβλ. ΣτΕ 2855/2013, 4393/2013, 4519/2014, 4596/2015, 671/2016).

ΙΙ. Πραγματικό μέρος

Με τις προσβαλλόμενες αποφάσεις, επεβλήθη κατά της πρώτης αιτούσας το χρηματικό πρόστιμο:
α) των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ (απόφαση 135/2020) και των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ (απόφαση 137/2020) αντιστοίχως για τη μετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό της του τυχερού παιχνιδιού PUZZLE TV κατά την περίοδο 27.02.2014-09.03.2014, 16.08.2014-17.08.2014 και 06.09.2014-28.09.2014, β) των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ (απόφαση 136/2020) για τη μετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό της του μη τυχερού παιχνιδιού ΤΗΛΕΚΕΡΔΟΣ κατά την περίοδο 16.8.2014-17.8.2014, 21.8.2014,    25.8.2014-29.8.2014 και 6.9.2014 15.9.2014, «κατά τρόπο που μπορούσε να παραπλανήσει το τηλεοπτικό κοινό ως προς τους όρους συμμετοχής και κατάκτησης του προσφερόμενου χρηματικού επάθλου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό».

Οι αποφάσεις αυτές εκδόθηκαν στις 17.11.2020 και κηρύχθηκαν επίσης εκτελεστές, κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β' του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, κατά των ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΑΪΝΑΚΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ και ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΓΡΥΛΛΑΚΗ, με την ιδιότητα των νομίμων εκπροσώπων της ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού εταιρείας.

Με την υπό κρίση αίτηση θεραπείας, οι αιτούντες ισχυρίζονται: α) ότι οι ΜΙΧΑΗΛ ΔΡΑΪΝΑΚΗΣ και ΕΥΘΑΛΙΑ ΓΡΥΛΛΑΚΗ ουδεμία σχέση είχαν με τη νόμιμη εκπροσώπηση της πρώτης αιτούσας κατά τον χρόνο των επίμαχων τηλεοπτικών μεταδόσεων και β) ότι ο ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ είχε απωλέσει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της πρώτης αιτούσας κατά τον χρόνο έκδοσης των προσβαλλόμενων αποφάσεων. Ζητούν ως εκ τούτου να ανακληθούν οι αποφάσεις αυτές κατά το μέρος τους που αφορά τα επιβληθέντα σε βάρος των ανωτέρω αναφερόμενων προσώπων πρόστιμα, μη συντρεχουσών των ουσιαστικών και τυπικών νομίμων προϋποθέσεων.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, η κύρωση του προστίμου επιβάλλεται από κοινού και εις ολόκληρον και στα πρόσωπα που έχουν τις μνημονευόμενες στο άρθρο αυτό ιδιότητες κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξεως επιβολής του προστίμου (ΣτΕ 2045/2018). Όπως έχει εξάλλου επανειλημμένως κριθεί, είναι νομικώς αδιάφορο για την στοιχειοθέτηση της εις ολόκληρον ευθύνης των νομίμων εκπροσώπων των ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων το γεγονός ότι τα πρόσωπα αυτά μπορεί ενδεχομένως να μην τελούσαν σε γνώση της καταλογιζόμενης στην εταιρεία παραβίασης της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας (ΣτΕ 1530/2017, ΣτΕ 1175/2015, ΣτΕ 4419/2013).

Από τα στοιχεία του φακέλου, και ιδίως από το με αριθμό πρωτοκόλλου 3630/1.9.2020 έγγραφο και την με αριθμό πρωτοκόλλου 2043538/27.8.2020 ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, προκύπτει ότι ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΑΪΝΑΚΗΣ ήταν νόμιμος εκπρόσωπος της πρώτης αιτούσας κατά τον χρόνο έκδοσης των προσβαλλόμενων αποφάσεων, ήτοι κατά τις 17.11.2020. Ως εκ τούτου, ορθώς οι αποφάσεις αυτές κηρύχθηκαν εκτελεστές και εναντίον του όσον αφορά τις επιβληθείσες με αυτές χρηματικές κυρώσεις.

Αντιθέτως, από τα ίδια ως άνω στοιχεία προκύπτει ότι οι ΕΥΘΑΛΙΑ ΓΡΥΛΛΑΚΗ και ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ουδόλως είχαν την ιδιότητα των νομίμων εκπροσώπων της πρώτης αιτούσας κατά τον χρόνο έκδοσης των προσβαλλόμενων αποφάσεων, ήτοι κατά τις 17.11.2020. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι αποφάσεις αυτές: α) να ανακληθούν ως προς το σκέλος τους που τις κηρύσσει εκτελεστές κατά των συγκεκριμένων φυσικών προσώπων και β) να κηρυχθούν εκτελεστές κατά των ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΑΪΝΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑΣ ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ και ΑΓΓΕΛΑΣ ΑΛΕΣΣΑΝΔΡΗ, ήτοι των προσώπων που είχαν την ιδιότητα των νομίμων εκπροσώπων της πρώτης αιτούσας κατά τις 17.11.2020.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Δέχεται μερικώς: α) την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 5607/8.12.2020 αίτηση θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας ALPHA, και β) την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 1315/17.3.2023 αίτηση θεραπείας των ιδιωτών ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΑΪΝΑΚΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ και ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΓΡΥΛΛΑΚΗ.

Ανακαλεί τις με αριθμό 135/2020, 136/2020 και 137/2020 αποφάσεις του ΕΣΡ ως προς το σκέλος τους που τις κηρύσσει εκτελεστές κατά των ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ και ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΓΡΥΛΛΑΚΗ.

Κηρύσσει τις αποφάσεις αυτές εκτελεστές, κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β' του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, κατά:

1.    Της εταιρείας ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, θέση Πέτσα - Βακαλόπουλου, ΒΙΟΠΑ Παλλήνης, με ΑΦΜ 094438520, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών. 

2.    Του Δραϊνάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, με ΑΦΜ 031089698, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας,

3.    Της Βαρβεράκη Ιωάννας του Φωτίου, με ΑΦΜ 032051610, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας,

4.    Της Αλεσσάνδρη Αγγέλας του Ευσταθίου, με ΑΦΜ 028364721, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 19η Φεβρουαρίου 2024. Δημοσιεύτηκε την 12η Απριλίου 2024.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                           H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ - ΔΡΙΛΙΑ                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 34/2024 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 12η Απριλίου 2024

Στην ίδια κατηγορία