ΕΣΡ: Διοικητική Κύρωση Προστίμου 30.000€ στον Τ/Σ AE CHANNEL Ν. Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 33/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 19.12.2023 και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Σωκράτη Τσιχλιά (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Δημήτριο Σταυρόπουλο, Ευτύχιο Παλλήκαρη (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Σπυρίδωνα Χρυσοφώτη (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Βλαβιανό και Ιωάννη Μιχελάκη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η επανάκριση της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η με αριθμό 79/2019 απόφαση του ΕΣΡ, κατά το κεφάλαιο αυτής που αφορά στην επιμέτρηση του προστίμου, κατόπιν ακύρωσής της, κατά το κεφάλαιο αυτό, με την με αριθμό 1499/2023 απόφαση του ΣτΕ και αναπομπής της υπόθεσης στο ΕΣΡ προς νέα κρίση αφορώσα την επιμέτρηση του προστίμου.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 224/03.11.2023, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα - νομικό Γεώργιο
Αναγνωσταρά, που υπέβαλε την με αριθμό πρωτοκόλλου 973/ΕΣ/10.11.2023 νομική του εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρέστη, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΕ CHANNEL Ν. Θεσσαλονίκης εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΕ, η πληρεξούσια δικηγόρος της Γεωργία Χριστοδούλου. Ερωτηθείσα από την Πρόεδρο, η Δικηγόρος δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να της παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 05.01.2024 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. Ο σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 62/05.01.2024 υπόμνημα.

Την 19.02.2024 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου.

Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Σωκράτη Τσιχλιά (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Δημήτριο Σταυρόπουλο (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Ευτύχιο Παλλήκαρη, Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Βλαβιανό και Ιωάννη Μιχελάκη. Απόν το μέλος Σπυρίδων Χρυσοφώτης, που είχε κληθεί νομίμως.

Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και στη συνέχεια αποχώρησε. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή σε περίπτωση παραβάσεων των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

2.    Κατά το άρθρο 14 παρ. 5 περ. α του Ν. 4339/2015: «Οι πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται να τηρούν τις γενικές αρχές ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου...καθώς και κάθε άλλης διάταξης της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας».

3.    Κατά το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 4339/2015: «Οι πάροχοι περιεχομένου δεν μπορούν να αναθέτουν τη διαχείριση ή την εκμετάλλευση του τηλεοπτικού προγράμματος ή της επιχείρησης σε τρίτους, μπορούν όμως να αναθέτουν την παραγωγή του προγράμματός τους σε εταιρίες του ίδιου ομίλου, κατά την έννοια της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 3592/2007. Επιτρέπεται επίσης η ανάθεση παραγωγής συγκεκριμένων προγραμμάτων σε επιχειρήσεις παραγωγής προγράμματος, καθώς και η ανάθεση παραγωγής εκπομπών σε ανεξάρτητους παραγωγούς». Συναφώς, κατά το άρθρο 11 παρ. 5 του Ν. 3592/2007: «Οι φορείς άδειας τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού υποχρεούνται να εκμεταλλεύονται αυτοί οι ίδιοι και απευθείας το σταθμό. Οι σταθμοί μπορούν να αναθέτουν την παραγωγή του προγράμματος τους σε εταιρίες του ίδιου ομίλου, κατά την έννοια της παραγράφου 11 του άρθρου 5. Επιτρέπεται μόνο η ανάθεση παραγωγής συγκεκριμένων προγραμμάτων σε επιχειρήσεις παραγωγής προγράμματος ή η ανάθεση παραγωγής εκπομπών σε ανεξάρτητους παραγωγούς».

4.    Εξάλλου, κατά το άρθρο 14 παρ. 6 του Ν. 4339/2015: «Επιτρέπεται η αναμετάδοση μέσω δικτύωσης του προγράμματος παρόχου περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας από έναν μόνο πάροχο περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας, μετά από ειδική άδεια του Ε.Σ.Ρ., στο οποίο υποβάλλεται αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης. Δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας δικτύωσης πρόγραμμα, το οποίο ο πάροχος περιεχομένου αναμεταδίδει μέσω δικτύωσης από έτερο πάροχο περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας. Ο πάροχος περιεχομένου που δικτυώνεται μπορεί να μεταδίδει το πρόγραμμα του παρόχου με τον οποίο τελεί σε δικτύωση, για πέντε (5) ώρες ημερησίως κατ’ ανώτατο όριο και υπό την προϋπόθεση ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της δικτύωσης παρουσιάζονται οι διακριτικοί τίτλοι των παρόχων περιεχομένου, που δικτυώνονται και εφόσον δεν αναιρείται ο χαρακτήρας του προγράμματος».

5.    Επίσης, κατά το άρθρο 14Α παρ. 4 του Ν. 4339/2015: «Απαγορεύεται η εκτός αδειοδοτικής διαδικασίας μεταβολή της φυσιογνωμίας προγράμματος και της εμβέλειας εκπομπής των λειτουργούντων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου παρόχων περιεχομένου».

6.    Τέλος, κατά τα στοιχεία β και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το Ε.Σ.Ρ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει σε περίπτωση παραβάσεων τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΙΙ. Πραγματικό μέρος

Με την αριθμό 79/2019 απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης έγιναν δεκτά τα ακόλουθα: «Από την σύγκριση του τηλεοπτικού προγράμματος του σταθμού της εγκαλουμένης με το αντίστοιχο πρόγραμμα έτερων παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας παρατηρείται σημαντικότατη ταύτιση του μεταδιδόμενου τηλεοπτικού περιεχομένου. Ειδικότερα:

•    Υπάρχει σημαντικότατη ταύτιση (τόσο χρονική όσο και από άποψη περιεχομένου) του προγράμματος του σταθμού της εγκαλουμένης με το αντίστοιχο πρόγραμμα του τηλεοπτικού σταθμού A EPSILON Ν. Αττικής (ενδεικτική χρονική περίοδος ελέγχου 10-16.12.2018). Οι εμπλεκόμενοι σταθμοί μεταδίδουν ταυτοχρόνως τις καθημερινές το ίδιο ακριβώς από πλευράς περιεχομένου πρόγραμμα κατά την χρονική ζώνη 09.30-19.00. Κατά την ως άνω χρονική περίοδο προβάλλονται ειδικότερα οι εκπομπές ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ-ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙΛΕΜΕ-ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΝΑ-JUST BELIEVE IT-ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΚΑΣ. Οι ελεγχόμενοι σταθμοί μεταδίδουν ταυτοχρόνως τα σαββατοκύριακα το ίδιο ακριβώς από πλευράς περιεχομένου πρόγραμμα κατά την χρονική ζώνη 08.00-20.30. Κατά την ως άνω χρονική περίοδο προβάλλονται ειδικότερα οι εκπομπές ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΚΑΣ-ΠΡΩΙΝΟ WEEKEND-ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ-ΑΝΝΙΤΑ AIRLINES-TRAVEL GUIDE-JUST BELIEVE IT. Την Κυριακή προβάλλεται επίσης ταυτοχρόνως η εκπομπή ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ, κατά τις ώρες 22.00-01.00. Συνεπώς, οι ελεγχόμενοι σταθμοί προβάλλουν παραλλήλως το ίδιο ακριβώς από πλευράς περιεχομένου πρόγραμμα από εννέα (9) ώρες και τριάντα (30) λεπτά μέχρι και δεκαπέντε (15) ώρες και τριάντα (30) λεπτά ημερησίως κατά περίπτωση. Ο υπόλοιπος ημερήσιος χρόνος μετάδοσης των εμπλεκόμενων σταθμών καλύπτεται κατά βάση από χρονοθυρίδες και μεμονωμένα μηνύματα τηλεπώλησης, που αφορούν σχεδόν συνολικά τα ίδια ακριβώς προϊόντα και υπηρεσίες. Προβάλλονται επίσης σε επανάληψη οι εκπομπές ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΝΑ & ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ.

•    Υπάρχει σημαντικότατη ταύτιση (τόσο χρονική όσο και από άποψη περιεχομένου) του προγράμματος του σταθμού της εγκαλουμένης με το αντίστοιχο πρόγραμμα του τηλεοπτικού σταθμού ΑΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Ν. Δράμας (ενδεικτική χρονική περίοδος ελέγχου 10-16.12.2018). Οι εμπλεκόμενοι σταθμοί μεταδίδουν ταυτοχρόνως τις καθημερινές το ίδιο ακριβώς από πλευράς περιεχομένου πρόγραμμα κατά την χρονική ζώνη 09.30-19.00. Κατά την ως άνω χρονική περίοδο προβάλλονται ειδικότερα οι εκπομπές ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ- ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ-ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΝΑ-JUST BELIEVE IT-ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΚΑΣ. Οι ελεγχόμενοι σταθμοί μεταδίδουν ταυτοχρόνως τα σαββατοκύριακα το ίδιο ακριβώς από πλευράς περιεχομένου πρόγραμμα κατά την χρονική ζώνη 10.00¬19.30. Κατά την ως άνω χρονική περίοδο προβάλλονται ειδικότερα οι εκπομπές ΠΡΩΙΝΟ WEEKEND-ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ-ΑΝΝΙΤΑ AIRLINES. Την Κυριακή προβάλλεται επίσης από κοινού η εκπομπή ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ, κατά τις ώρες 22.00-01.00. Συνεπώς, οι ελεγχόμενοι σταθμοί προβάλλουν παραλλήλως το ίδιο ακριβώς από πλευράς περιεχομένου πρόγραμμα από εννέα (9) μέχρι και δώδεκα (12) ώρες ημερησίως κατά περίπτωση. Ο υπόλοιπος ημερήσιος χρόνος μετάδοσης των εμπλεκόμενων σταθμών καλύπτεται κατά βάση από χρονοθυρίδες και μεμονωμένα μηνύματα τηλεπώλησης που αφορούν σχεδόν συνολικά τα ίδια ακριβώς προϊόντα και υπηρεσίες, πλην δύο (2) έως τεσσάρων (4) κατά περίπτωση ωρών ημερησίως κατά τις οποίες ο σταθμός ΑΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ προβάλλει πρόγραμμα τοπικού περιεχομένου με άλλο λογότυπο. Προβάλλονται επίσης σε επανάληψη οι εκπομπές ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙΛΕΜΕ-ΣΠΙΤΙΜΕ ΤΗ ΝΕΝΑ-ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ.

Η εγκαλουμένη προβάλλει τον ισχυρισμό ότι η ομοιότητα του προγράμματος του σταθμού της με έτερους τηλεοπτικούς φορείς οφείλεται στο γεγονός ότι για να επιτύχει οικονομίες κλίμακος έχει συνάψει συμβάσεις με εταιρείες παραγωγής προγραμμάτων, οι οποίες προφανώς προμηθεύουν βάσει αντιστοίχων συμφωνιών τα ίδια ακριβώς προγράμματα και σε άλλους παρόχους περιεχομένου σε άλλες γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας. Η εγκαλουμένη υποστηρίζει ότι αυτές οι συμφωνίες είναι απόλυτα νόμιμες και επιτρεπτές. Η εγκαλουμένη αρνείται επίσης ότι κάνει αναμετάδοση του προγράμματος άλλων τηλεοπτικών φορέων, υποστηρίζοντας ότι ουδεμία έχει η ίδια ανάμειξη στη μετάδοση και από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς των προβαλλόμενων από αυτήν εκπομπών.

Αναφέρεται και ως προς το σημείο αυτό στις σχετικές συμβάσεις που έχει συνάψει με εταιρείες παραγωγής προγράμματος, εικάζοντας ότι αντίστοιχες συμφωνίες έχουν συναφθεί και από άλλους παρόχους περιφερειακής εμβέλειας.

Ο παραπάνω ισχυρισμός προβάλλεται αορίστως και αναποδείκτως. Δεν προσκομίζονται από την εγκαλουμένη οι συμβάσεις παραγωγής προγράμματος στις οποίες αναφέρεται και οι οποίες υποτίθεται ότι αφορούν το σύνολο των μεταδιδόμενων τηλεοπτικών εκπομπών που περιγράφονται στο πραγματικό μέρος της παρούσας. Ανεξαρτήτως όμως αυτού, με τον παραπάνω ισχυρισμό της η εγκαλουμένη συνομολογεί ουσιαστικώς ότι ο σταθμός της στερείται της απαιτούμενης κατά νόμον προγραμματικής και λειτουργικής αυτοτέλειας.

Όπως προκύπτει από τα αναφερόμενα στο πραγματικό μέρος της παρούσας, οι μόνες ουσιαστικά εκπομπές τις οποίες προβάλλει η εγκαλουμένη (είτε απευθείας είτε σε επανάληψη) είναι εκείνες που μεταδίδονται και από έτερους τηλεοπτικούς φορείς και τις οποίες έχει αναθέσει σύμφωνα με τις παραδοχές της σε εταιρείες παραγωγής προγράμματος. Ο υπόλοιπος τηλεοπτικός της χρόνος καλύπτεται από χρονοθυρίδες και μεμονωμένα μηνύματα τηλεπώλησης, που προφανώς ουδόλως μπορούν να θεωρηθούν πρόγραμμα παραγωγής της εγκαλουμένης κατά τις σχετικές νομοθετικές επιταγές. Η εγκαλουμένη συνομολογεί συνεπώς ότι έχει αναθέσει συνολικώς την παραγωγή του τηλεοπτικού της προγράμματος σε τρίτες εταιρείες παραγωγής, ενώ μια τέτοια ανάθεση επιτρέπεται κατά νόμον για μεμονωμένα και μόνον προγράμματα.

Ακόμα και αν γίνονταν επομένως αποδεκτά τα προβαλλόμενα επιχειρήματα της εγκαλουμένης ως προς τους λόγους της σημαντικότατης ομοιότητας του τηλεοπτικού της προγράμματος με εκείνο του τηλεοπτικού σταθμού A EPSILON Ν. Αττικής, το συμπέρασμα θα παρέμενε ότι ο σταθμός της στερείται της απαιτούμενης κατά νόμον προγραμματικής και λειτουργικής αυτοτέλειας».

Με βάση τα παραπάνω, επεβλήθη με την ως άνω με αριθμό 79/2019 απόφαση του ΕΣΡ, η διοικητική κύρωση του προστίμου ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, κατά της εγκαλούμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΕ», για την παράνομη αναμετάδοση του προγράμματος άλλου παρόχου και για απουσία της απαιτούμενης κατά νόμον λειτουργικής και προγραμματικής αυτοτέλειας.

Η εγκαλουμένη άσκησε στη συνέχεια κατά της ως άνω απόφασης του ΕΣΡ την με αριθμό κατάθεσης 1672/2019 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με την με αριθμό 1499/2023 απόφαση του ΣτΕ, κρίθηκε νόμιμη η προσβαλλόμενη με αριθμό 79/2019 απόφαση του ΕΣΡ, κατά το κεφάλαιό της που αφορά την ενοχή της εγκαλούμενης εταιρείας για τις αναφερόμενες στο αιτιολογικό της παραβάσεις. Έγινε ωστόσο εν μέρει δεκτή η αίτηση ακυρώσεως και ακυρώθηκε η προσβαλλομένη κατά το κεφάλαιό της που αφορά την επιμέτρηση του προστίμου και αναπέμφθηκε η υπόθεση στο ΕΣΡ για νέα νόμιμη κρίση αφορώσα την επιμέτρηση του προστίμου.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Με την έκδοση της με αριθμό 1499/2023 απόφασης του ΣτΕ, κατέστη οριστικά απρόσβλητος η με αριθμό 79/2019 απόφαση του ΕΣΡ κατά το κεφάλαιό της που αφορά την ενοχή της εγκαλούμενης εταιρείας για τις αναφερόμενες στο αιτιολογικό της παραβάσεις. Πρέπει επομένως να επιβληθεί στην εγκαλουμένη διοικητική κύρωση και δη εκείνη του προστίμου για την απουσία αυτόνομου προγράμματος κατά τα ανωτέρω.

Λαμβάνοντας υπόψη: α) τη βαρύτητα της παραβάσεως της εγκαλουμένης και ιδίως το γεγονός ότι υπήρχε σημαντικότατη σύμπτωση του τηλεοπτικού της προγράμματος με εκείνο των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας Α EPSILON Ν. Αττικής και ΑΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Ν. Δράμας, β) το γεγονός ότι είχαν κατά το παρελθόν επιβληθεί εναντίον της εγκαλουμένης ποικίλες χρηματικές κυρώσεις με τις με αριθμό 429/2007, 364/2009, 501/2009 και 4/2012 αποφάσεις του ΕΣΡ και γ) την περιφερειακή εμβέλεια του τηλεοπτικού σταθμού της εγκαλουμένης και επομένως την σχετικά περιορισμένη σε απόλυτα μεγέθη τηλεθέαση των εκπομπών του, κρίνεται, κατά πλειοψηφία, ότι η επιβλητέα κύρωση είναι εκείνη του προστίμου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

Μειοψήφησε το Μέλος Πέτρος Τριανταφυλλίδης, κατά τη γνώμη του οποίου το επιβληθέν πρόστιμο έπρεπε να είναι εκείνο των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Επιβάλλει, κατά πλειοψηφία, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΕ», ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «AE CHANNEL» Νομού Θεσσαλονίκης τη διοικητική κύρωση του προστίμου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β' του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά: 

1.    Της εταιρείας ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, στην οδό Ι. Δραγούη 4, με ΑΦΜ 094530940, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης.

2.    Της Κλουβιδάκη Ευθυμίας του Ελευθερίου, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, με ΑΦΜ 051258324 Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου Αττικής.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 19η Φεβρουαρίου 2024. Δημοσιεύτηκε την 12η Απριλίου 2024.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                            H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ - ΔΡΙΛΙΑ                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 33/2024 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 12η Απριλίου 2024

Στην ίδια κατηγορία