ΕΣΡ: Πρόστιμο 20.000€ στον Τ/Σ KONTRA CHANNEL Ν. Αττικής.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 223/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 8.3.2022 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη - Δρίλια, αντιπρόεδρο και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας «epresence.gov.gr») τα μέλη: Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειος Καραποστόλης και Γεώργιος Πλειός, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο «KONTRA CHANNEL», ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναφορικά με διατάξεις περί υποχρέωσης μετάδοσης των ελάχιστων στοιχείων δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων, κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού που μεταδόθηκε στις 18.9.2019, καθώς και της εκπομπής με τίτλο: «KONTRA 24» που μεταδόθηκε στις 19.9.2019.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 12/20.1.2022, ο οποίος ανατέθηκε στην ειδική επιστήμονα - νομικό Χάρι Τσίγκου. Η Ειδική Επιστήμονας υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 883/ΕΣ/28.9.2017 νομική της εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, παρέστη για λογαριασμό της εγκαλουμένης η πληρεξούσια δικηγόρος της Αλεξάνδρα Ζαβιτσάνου. Ερωτηθείσα από τον Πρόεδρο, η Δικηγόρος απάντησε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της.

Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να της παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση έγγραφου υπομνήματος έως τις 31.3.2022, ώρα 14:00, και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. Ο σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 1895/29.3.2022 υπόμνημα.

Την 1.11.2022 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη - Δρίλια, αντιπρόεδρο και (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Πλειό και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόν το μέλος Γεώργιος Σαρειδάκης, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά για την υπόθεση τους απόντες κατά την συζήτηση Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη και Γεώργιο Πλειό, αναγιγνώσκοντας την έγγραφη εισήγηση, το υπόμνημα του σταθμού και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου. Παρέστη, επίσης, και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων.

2.    Με το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 3603/2007 για τη ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσεων (ΦΕΚ Α' 188/8.8.2007) ως δημοσκόπηση ορίζεται: «Η έρευνα, με την οποία καταγράφονται οι τάσεις ή οι απόψεις του κοινού και έχουν ως αντικείμενο τα θέματα των παραγράφων 1 και 2. Η συλλογή των στοιχείων της δημοσκόπησης γίνεται μέσω συνεντεύξεων που διενεργούνται δια ζώσης ή τηλεφωνικώς, καθώς και μέσω του διαδικτύου, με τη χρήση έντυπου ή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου».

3.    Με το άρθρο 4 παρ. 1 του ιδίου νόμου προβλέπεται: «Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία: α) την επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση, β) την επωνυμία ή το όνομα του εντολέα της δημοσκόπησης, γ) το σκοπό της δημοσκόπησης, δ) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δείγματος, ε) το μέγεθος του δείγματος και τη γεωγραφική του κάλυψη, στ) το χρονικό διάστημα και το έτος συλλογής των στοιχείων, ζ) τη μέθοδο δειγματοληψίας, η) τη μέθοδο συλλογής των στοιχείων, θ) το τυπικό στατιστικό σφάλμα σε σχέση με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, ι) τις ελάχιστες βάσεις του δείγματος σε σχέση με τον αριθμό των ερωτωμένων, ια) τις παραμέτρους της στατιστικής στάθμισης του δείγματος, ιβ) την πλήρη διατύπωση των ερωτήσεων που δημοσιοποιούνται και ιγ) το συμπέρασμα, δηλαδή τη θέση του φορέα ή της επιχείρησης δημοσκόπησης επί των αποτελεσμάτων της.

4.    Με το άρθρο 4 παρ. 2 του ιδίου νόμου προβλέπεται: «Κατά τη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων από τα έντυπα μέσα ενημέρωσης αναφέρονται τα στοιχεία της παραγράφου 1. Τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη δημοσιοποίηση της δημοσκόπησης, πρέπει να αναφέρουν υποχρεωτικά τα στοιχεία α', β', ε', στ', θ' και ι' της παραγράφου 1. Ειδικώς, τα στοιχεία ιβ' και ιγ' της παραγράφου 1 αναφέρονται κατά τη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων από τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, εφόσον είναι εφικτό. Σε αντίθετη περίπτωση, η διατύπωση της ερώτησης ή του συμπεράσματος του φορέα ή της επιχείρησης δημοσκόπησης επί των αποτελεσμάτων της που θα δημοσιοποιηθούν πρέπει να συμφωνείται με τον φορέα ή την επιχείρηση δημοσκόπησης».

5.    Με το άρθρο 4 παρ. 4 του ιδίου νόμου ορίζεται: «Δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 δεν δημοσιοποιούνται».

6.    Με το άρθρο 4 παρ. 5 του ιδίου νόμου ορίζεται: «Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο αντικειμενικό. Απαγορεύεται η αποσπασματική αναφορά στα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης, ιδίως κατά τρόπο που να παραπλανά τον πολίτη σε σχέση με τα αποτελέσματά της. Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τυχόν εκτιμήσεις ή αναλύσεις του φορέα ή της επιχείρησης δημοσκόπησης ή του μέσου ενημέρωσης. Ο φορέας ή η επιχείρηση δημοσκόπησης ή το μέσο ενημέρωσης οφείλουν να περιγράφουν συνοπτικά τη μέθοδο που εφαρμόστηκε για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων».

7.    Με το άρθρο 4 παρ. 13 του ιδίου νόμου ορίζεται: «Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επισύρει από το Ε.Σ.Ρ., εις βάρος των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, τις κυρώσεις που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 223 Λ'), όπως ισχύει».

8.    Τέλος, το άρθρο 4 παρ. 1 περ. β' του Ν. 2863/2000 ορίζει: «Το ΕΣΡ ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη, διαφανή και ποιοτική λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών», ενώ κατά την περ. ε' το ΕΣΡ «επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις και μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 4 του Ν. 2328/1995 όπως ισχύει και (άρθρα) 12 και 15 παρ. 3 του Ν. 2644/1998». Όπως προκύπτει περαιτέρω από το άρθρο 4 παρ. 1 περ. α' του Ν. 2328/1995, η ως άνω αρμοδιότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων υφίσταται και για κάθε περίπτωση παραβίασης των κανόνων δικαίου που διέπουν τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και γενικότερα τη λειτουργία της ραδιοτηλεόρασης.

Aπό τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται: (α) ότι το ΕΣΡ είναι αρμόδιο για επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε βάρος τόσο της ιδιωτικής, όσο και της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας, (β) ότι οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί φορείς νοούνται σύμφωνα με το νόμο ως ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, (γ) ότι προς το σκοπό της ορθής ενημέρωσης του κοινού οι ανωτέρω ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί φορείς υποχρεούνται κατά τη δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων να αναφέρουν τα ελάχιστα στοιχεία αυτών και (δ) ότι για τον ίδιο ως άνω λόγο απαγορεύεται η αποσπασματική αναφορά στα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης κατά τρόπο που είναι πρόσφορος να παραπλανήσει το κοινό.

Ο ισχυρισμός της εγκαλουμένης περί παρόδου χρόνου υπέρ το εύλογο μεταξύ της διάπραξης της παράβασης και της έκδοσης της διοικητικής πράξης από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (αρχή χρηστής διοίκησης και δικαιολογημένης/προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου) είναι νομικώς αβάσιμος, διότι δεν συνιστά παραβίαση της αρχής αυτής η (έστω και καθυστερημένη) επιβολή διοικητικής κύρωσης για παράβαση νόμου (πρβλ. ΣτΕ 3915 και 3918/2011, 3920/2006, 332/2017), δεν θεσπίζεται δε από τις σχετικές διατάξεις συγκεκριμένη αποκλειστική προθεσμία εντός της οποίας το ΕΣΡ υποχρεούται να ασκήσει την αρμοδιότητα του να επιβάλει κύρωση (ΣτΕ 2358/2013, 2775/2017, 2758/2015) και προφανώς δεν δημιούργησε το ΕΣΡ με θετική ενέργειά του στον διοικούμενο την πεποίθηση ότι η εδώ κρινόμενη συμπεριφορά του είναι νόμιμη (πρβλ. ΣτΕ 37/2019, 2674/2013).

ΙΙ. Πραγματικό μέρος

Από τα έγγραφα του φακέλου, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ευρισκόμενοι στο αρχείο του ΕΣΡ ψηφιακοί δίσκοι με την επίμαχη ροή προγράμματος, και τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προκύπτουν τα εξής:

i) Κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της 18ης.9.2017, που μεταδόθηκε από την εγκαλουμένη, αναφέρθηκε η επίμαχη δημοσκόπηση, η επωνυμία της εταιρείας που την διενήργησε (εταιρεία «Common View»), καθώς και η επωνυμία του εντολέα (η ενημερωτική ιστοσελίδα «News247»). Ωστόσο, δεν έγινε αναφορά στα λοιπά ελάχιστα υποχρεωτικά στοιχεία δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων, ήτοι στο μέγεθος του δείγματος και τη γεωγραφική του κάλυψη, στο χρονικό διάστημα και το έτος συλλογής των στοιχείων, στο τυπικό στατιστικό σφάλμα σε σχέση με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης και στις ελάχιστες βάσεις του δείγματος σε σχέση με τον αριθμό των ερωτωμένων.

Περαιτέρω, από τις συνολικά δεκαπέντε (15) κάρτες, οι οποίες αποτύπωσαν το σύνολο των ευρημάτων της επίμαχης δημοσκόπησης (όπως συνάγεται από τα πλήρη στοιχεία της δημοσκόπησης, τα οποία ήταν ελευθέρως διαθέσιμα στον ιστότοπο της εταιρείας που τη διενήργησε (Βλ. τα πλήρη στοιχεία της δημοσκόπησης σε http://www.commonview.gr/7page id=491) παρουσιάστηκε αναλυτικά στο κοινό μόνο μία (1) κάρτα σχετικά με την πρόθεση ψήφου του δείγματος στις βουλευτικές εκλογές, τα πορίσματα της οποίας συσχετίστηκαν με αντίστοιχη κάρτα προηγούμενης δημοσκόπησης, η οποία είχε διενεργηθεί για λογαριασμό της εφημερίδας «Το Βήμα» από την εταιρεία «Kappa Research». Τούτο διότι η αναφορά στην επίμαχη δημοσκόπηση περιορίστηκε εξαρχής μόνο στο ερώτημα για την πρόθεση ψήφου σε επικείμενες βουλευτικές εκλογές και σε αυτή τη βάση επιχειρήθηκε ο παραλληλισμός με το αντίστοιχο ερώτημα της ως άνω προηγούμενης χρονικά δημοσκόπησης. Παράλληλα, τονίστηκε από τον παρουσιαστή του δελτίου το υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων πολιτών που εμφανίζεται στην κάρτα της εταιρείας «Common View».

ii) Κατά τη διάρκεια εκπομπής της 19ης.9.2017 με τίτλο «KONTRA 24», που μεταδόθηκε από την εγκαλουμένη, αναφέρθηκε η επίμαχη δημοσκόπηση, η επωνυμία της εταιρείας που την διενήργησε (εταιρεία «Common View») και η επωνυμία του εντολέα (η ενημερωτική ιστοσελίδα «News247»). Ωστόσο, δεν έγινε αναφορά στα λοιπά ελάχιστα υποχρεωτικά στοιχεία δημοσιοποίησης των δημοσκοπήσεων, ήτοι στο μέγεθος του δείγματος και τη γεωγραφική του κάλυψη, στο χρονικό διάστημα και το έτος συλλογής των στοιχείων, το τυπικό στατιστικό σφάλμα σε σχέση με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης και στις ελάχιστες βάσεις του δείγματος σε σχέση με τον αριθμό των ερωτωμένων.
 
Η αναφορά στην επίμαχη δημοσκόπηση και η συζήτηση που ακολούθησε επικεντρώθηκε μόνο στην πρόθεση ψήφου του δείγματος στις βουλευτικές εκλογές και τα αποτελέσματα της επίμαχης δημοσκόπησης για το ζήτημα αυτό συσχετίστηκαν με αντίστοιχη κάρτα προηγούμενης δημοσκόπησης, η οποία είχε διενεργηθεί για λογαριασμό της εφημερίδας «Το Βήμα» από την εταιρεία «Kappa Research». Τα λοιπά αποτελέσματα της επίμαχης δημοσκόπησης δεν αναφέρθηκαν. Ωστόσο, ο παρουσιαστής της εκπομπής παρουσίασε αναλυτικώς αρκετά από τα πορίσματα της προηγούμενης δημοσκόπησης (που είχε διενεργηθεί από την εταιρεία «Kappa Research») αμβλύνοντας την αρχική αποσπασματική εντύπωση. Στη συνέχεια της εκπομπής δόθηκε χρόνος σε δύο προσκεκλημένους, οι οποίοι εκπροσωπούσαν την κυβέρνηση και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αντιστοίχως, να διατυπώσουν απόψεις και εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα της επίμαχης δημοσκόπησης σε γενικότερη βάση.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Ενόψει των ανωτέρω, κρίνεται ομοφώνως ότι: (α) Η εγκαλουμένη δεν υπέπεσε στο αδίκημα της παραπλάνησης του κοινού εξαιτίας του τρόπου παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης και
(β) Η εγκαλουμένη παραβίασε -εκ προθέσεως- τις διατάξεις περί υποχρέωσης μετάδοσης των ελάχιστων στοιχείων δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων κατά τη διάρκεια παρουσίασης αυτών στις αναφερόμενες στο πραγματικό σκέλος εκπομπές. Επομένως, πρέπει να επιβληθεί στην εγκαλούμενη εταιρεία διοικητική κύρωση και δη εκείνη του προστίμου.

Περαιτέρω, με βάση τη βαρύτητα της παραβάσεως και το κοινώς γνωστό μερίδιο τηλεθεάσεως του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού κρίνεται ότι το επιβλητέο πρόστιμο είναι εκείνο των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Μειοψήφησε η αντιπρόεδρος, κατά την άποψη της οποίας το πρόστιμο θα έπρεπε να προσδιοριστεί στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη της κατηγορίας περί παραπλάνησης του κοινού εξαιτίας του τρόπου παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη παραβίασε -εκ προθέσεως- τους κανόνες της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας περί υποχρέωσης μετάδοσης των ελάχιστων στοιχείων δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία «KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ», ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «KONTRA CHANNEL», για την ανωτέρω αναφερθείσα παραβίαση, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β' του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:

1.    Της εταιρείας με την επωνυμία KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ που εδρεύει στο Ταύρο Αττικής, με ΑΦΜ 999401047, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

2.    Του Τσιρογιάννη Γεωργίου του Ιωάννη, με ΑΦΜ 351185131, ΔΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 1η Νοεμβρίου 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Η ληφθείσα την 1.11.2022 απόφαση καταχωρήθηκε στο οικείο πρακτικό της 1.11.2022 και δόθηκε σε αυτήν ο ανωτέρω αριθμός (223/2022).

Δημοσιεύτηκε την 22α Μαρτίου 2024.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ-ΔΡΙΛΙΑ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 223/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 22α Μαρτίου 2024