ΕΣΡ: Διοικητική Κύρωση Προστίμου 20.000€ στον Τ/Σ Εθνικής Εμβέλειας OPEN BEYOND για Ποιοτική Στάθμη Προγράμματος (Εκπομπή Η ΔΙΚΗ ΣΤΟ OPEN 27-1-2020).

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 178/2023 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 19.9.2023 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη - Δρίλια, αντιπρόεδρο και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr») τα μέλη: Νικόλαο Κιάο, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειος Καραποστόλης, Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιος Πλειός, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο OPEN BEYOND, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., αναφορικά με διατάξεις περί ποιοτικής υποβάθμισης προγράμματος, κατά την προβολή της εκπομπής με τίτλο «Η ΔΙΚΗ ΣΤΟ OPEN» που μεταδόθηκε την 27η.1.2020, μεταξύ 23:27 και 01:36. Η υπόθεση εξετάζεται ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 365/29.1.2020 καταγγελία.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 54/13.3.2023, ο οποίος ανατέθηκε στη διοικητική υπάλληλο Αικατερίνη Κοντοπούλου και στην ειδική επιστήμονα - νομικό Όλγα Γαρουφαλιά. Στη συνέχεια, η Διοικητική Υπάλληλος υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 296/ΕΣ/18.4.2023 έκθεση καταγραφής των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης και η Ειδική Επιστήμων την με αριθμό πρωτοκόλλου 371/ΕΣ/11.5.2023 νομική της εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας, παρέστη ο πληρεξούσιος δικηγόρος της, Ιωάννης Νικολόπουλος.

Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο, ο Εκπρόσωπος της αιτούσης δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του.

Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να του παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 31.10.2023, ώρα 14.00, και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 5537/30.10.2023 υπόμνημά του.

Την 28.11.2023 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Σωκράτη Τσιχλιά (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Δημήτριο Σταυρόπουλο, Ευτύχιο Παλλήκαρη, Σπυρίδωνα Χρυσοφώτη, Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Βλαβιανό και Ιωάννη Μιχελάκη (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»). Η Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά για την υπόθεση τον αντιπρόεδρο Ιωάννη Πολίτη και τα μέλη της Ολομέλειας: Δημήτριο Σταυρόπουλο, Ευτύχιο Παλλήκαρη, Σπυρίδωνα Χρυσοφώτη, Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Βλαβιανό και Ιωάννη Μιχελάκη, οι οποίοι δεν μετείχαν στη συνεδρίαση κατά την οποία έλαβε χώρα η ακρόαση του εκπροσώπου της αιτούσης, αναγιγνώσκοντας την καταγγελία, την έκθεση καταγραφής των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης, την έγγραφη νομική εισήγηση, το υποβληθέν υπόμνημα της αιτούσης, το πρακτικό της συζήτησης στην Ολομέλεια και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου. Παρέστη επίσης και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και στη συνέχεια αποχώρησε. Τα παραπάνω μέλη δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν πλήρως ως προς τα ουσιώδη σημεία της συζητήσεως, κατά την οποία έλαβε χώρα η ακρόαση του εκπροσώπου της αιτούσης και η δήλωσή τους αυτή καταχωρίσθηκε στα πρακτικά. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων.

2.    Κατά ρητή συνταγματική επιταγή (άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος): «Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας».

3.    Σε εφαρμογή του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος θεσπίζεται υποχρέωση των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών για εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των μεταδιδόμενων από αυτούς εκπομπών τους στις εξής διατάξεις: i) στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007 που ορίζει ότι: «Σκοπός των διατάξεων του παρόντος νόμου είναι... η ποιοτική στάθμη των προγραμμάτων», ii) στο άρθρο 1 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2328/1995 που ορίζει ότι: «Οι σταθμοί στους οποίους χορηγούνται οι άδειες υποχρεούνται να μεριμνούν για την ποιότητα του προγράμματος», iii) στο άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 4173/2013 για την ΕΡΤ Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (που εφαρμόζεται και στην ιδιωτική τηλεόραση σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 α του N. 2328/1995) που ορίζει: «Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες που παρέχει η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. πρέπει να ανταποκρίνονται στην ποιοτική στάθμη που επιβάλλουν η κοινωνική της αποστολή και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας και να σέβονται ιδίως την αξία του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, ιν) στο άρθρο 2 παρ. 1 του Π.Δ. 77/2003 που ορίζει: «Οι ειδησεογραφικές και άλλες δημοσιογραφικές και πολιτικές εκπομπές πρέπει να εξασφαλίζουν την ποιοτική στάθμη που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης καθώς και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας», ν) 1 παρ. 2 του Ν. 4339/2015 που ορίζει ότι: «Η παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής αποτελεί υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος, ..., που συνίσταται στην παροχή στο κοινό τηλεοπτικών υπηρεσιών βάσει προϋποθέσεων, όρων και τις διαδικασιών που διασφαλίζουν ... την πολιτική και πολιτισμική πολυμέρεια και την παροχή στο κοινό υψηλού επιπέδου τηλεοπτικών υπηρεσιών».

4.    Οι άδειες χορηγούνται για την εξυπηρέτηση δημόσιου συμφέροντος και η χρήση τους συνιστά δημόσια λειτουργία, γι’ αυτό και οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί κατά τη μετάδοση των εκπομπών τους οφείλουν να διασφαλίζουν την παροχή στο κοινό υψηλού επιπέδου τηλεοπτικών υπηρεσιών που συμβάλλουν στην ενημέρωση, την επιμόρφωση και την ψυχαγωγία του ελληνικού λαού και προάγουν τον πολιτισμό και την πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας (άρθρα 1 παρ. 2 του Ν. 4339/2015, 1 παρ. 1 εδ. β και 6 παρ. 2 του Ν. 2328/1995).

5.    Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, στους οποίους παραχωρείται η χρήση συχνοτήτων που αποτελούν δημόσιο αγαθό, οφείλουν να υπηρετούν με το μεταδιδόμενο από αυτούς πρόγραμμα τους συνταγματικώς καθοριζόμενους στόχους της ραδιοτηλεόρασης (πρβλ. ΣτΕ 4043/2012). Αναγνωρίζεται σ’ αυτούς, κατ’ αρχήν, η ελευθερία επιλογής και διαμορφώσεως του μεταδιδόμενου προγράμματος, το πρόγραμμα αυτό, όμως, και το περιεχόμενό του πρέπει να διασφαλίζει την αξιούμενη από το Σύνταγμα ποιοτική στάθμη (πρβλ. ΣτΕ 1687/2011).

6.    Η λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών αποτελεί αντικείμενο εντόνου κρατικού ενδιαφέροντος και ανάγεται σε θέμα γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, το οποίο συνθέτουν οι αναγραφόμενοι στο άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος στόχοι, στους οποίους περιλαμβάνεται και η διασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των εκπομπών προς την κατεύθυνση της κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της Χώρας (βλ. ΣτΕ 610/2018, 1213/2010 Ολομ., 1337 - 1339/2013 7μελούς). Το ΕΣΡ δύναται και οφείλει σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω υποχρεώσεων να επιβάλλει κυρώσεις, στα πλαίσια της άσκησης ελέγχου επί των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο (ΣτΕ 3311/2013).

7.    Το περιεχόμενο της αόριστης νομικής έννοιας της «ποιότητας» εξειδικεύεται με βάση τους κανόνες της λογικής και τα δεδομένα της κοινής πείρας σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Το ΕΣΡ προβαίνει σε αξιολόγηση του περιεχομένου συγκεκριμένης εκπομπής και σε πραγματολογική εξειδίκευση της αόριστης αξιολογικής έννοιας «ποιοτική στάθμη» ή «ποιότητα τηλεοπτικού προγράμματος» (ΣτΕ 901/2015). Αρκεί η αναφορά στη γενική και αφηρημένη ρήτρα περί αξιούμενης ποιοτικής στάθμης των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, χωρίς να γίνεται μνεία συγκεκριμένων κανόνων δεοντολογίας των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών που παραβιάζονται (πρβλ. ΣτΕ 4043/2012, 3133/2015, 1984/2013, 335/2013, 3815/2014). Η διαπίστωση από το ΕΣΡ της συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής της έννοιας της ποιότητας ελέγχεται δικαστικώς (όλως ενδεικτικώς, ΣτΕ 3487/2017, 3815/2014, ΣτΕ 4532/2014, 335/2013, 1984/2013).

8.    Ο ζωντανός χαρακτήρας μίας εκπομπής που μεταδίδεται απευθείας αφαιρεί την δυνατότητα από τον δημοσιογράφο - συντονιστή της εκπομπής να αποσύρει επί τόπου χαρακτηρισμούς ή προφορικές δηλώσεις που έγιναν από τρίτο πρόσωπο που μετέχει στην εκπομπή, γι’ αυτό και η ευθύνη του δημοσιογράφου-συντονιστή της εκπομπής δεν συμπίπτει με εκείνη του προσώπου, το οποίο εκφράστηκε με λέξεις ενδεχομένως πολεμικές, υβριστικές ή συκοφαντικές (Πρβλ. ΕΔΔΑ υπόθεση Λιοναράκη κατά Ελλάδας της 5.7.2007 και ΕΔΔΑ Gunduz v. Turquie, παρ. 49). Όμως, κάθε τηλεοπτικός σταθμός οφείλει, ενόψει της συνταγματικής επιταγής περί της ποιοτικής στάθμης των εκπομπών, να διαθέτει τους αναγκαίους μηχανισμούς για την διακοπή μίας εκπομπής, σε περίπτωση που παρουσιαζόμενο σ’ αυτήν πρόσωπο εκτρέπεται επιμόνως (πρβλ. ΣτΕ 4067/2008 και ΣτΕ 4788/2012). Ανεξαρτήτως, πάντως, της σχέσεως που συνδέει τον δημοσιογράφο με τον προσκεκλημένο σε εκπομπή, η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας είναι υποχρέωση, την οποία υπέχουν οι συντελεστές παραγωγής και μεταδόσεως των ειδησεογραφικών, δημοσιογραφικών ή πολιτικών εκπομπών των σταθμών και οφείλουν να διασφαλίζουν οι ειδησεογραφικές, δημοσιογραφικές ή πολιτικές εκπομπές, μέσω των συντελεστών παραγωγής και μεταδόσεώς τους (ΣτΕ 1658/2015).

9.    Τέλος, κατά τα στοιχεία β και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το ΕΣΡ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΙΙ. Πραγματικό μέρος

Από τα έγγραφα του φακέλου, την παρακολούθηση της επίμαχης ροής προγράμματος και τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προκύπτουν τα εξής:

Η εξεταζόμενη εκπομπή αποτελεί δημοσιογραφική εκπομπή, εκπομπή λόγου με ενημερωτικό χαρακτήρα, και ασχολείται με την παρουσίαση επίκαιρων αθλητικών θεμάτων με στόχο την ενημέρωση των τηλεθεατών. Ο δημοσιογράφος - παρουσιαστής της εκπομπής την 27.1.2020 ασχολήθηκε στο μεγαλύτερο τμήμα της εκπομπής (μεταξύ 23.45 και 01.36) με την παρουσίαση και τον σχολιασμό από τους συμμετέχοντες στην εκπομπή του ζητήματος που αφορούσε την εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) για τον υποβιβασμό της ομάδας του ΠΑΟΚ στην Β' κατηγορία λόγω πολυϊδιοκτησίας. Η εισήγηση αυτή δημοσιοποιήθηκε την ίδια ημέρα της μετάδοσης της εκπομπής και μόλις 5 λεπτά μετά την έναρξη της διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ ΠΑΟΚ και Βόλου στο γήπεδο της Τούμπας.

Ενδεικτικά αναφέρθηκαν τα εξής:

23:44:58 Θωμαΐδης (παρουσιαστής): Ένα λεπτό! Θα ρωτήσω τον κύριο Γκαγκάτση. Πέρα από την ουσία της απόφασης, πέρα από οτιδήποτε άλλο. Η απόφαση ελήφθη και γνωστοποιήθηκε στις έξι και πέντε. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε στις έξι. Άρα λοιπόν, αυτοί που έβγαλαν την απόφαση, γνώριζαν ότι εκείνη την ώρα ο ΠΑΟΚ παίζει στην Τούμπα. Για ποιον λόγο λέτε ότι επελέγη η χρονική στιγμή;
Μάκης Γκαγκάτσης, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Καταρχήν, αυτοί που έβγαλαν την απόφαση, να πούμε ότι η απόφαση έχει επιβληθεί προφανώς από τον κύριο Αυγενάκη με συνεργούς τα μέλη της Επιτροπής. Τα όποια μέλη. Τα τρία μέλη.
Θωμαΐδης: Είναι πολύ βαρύ, είναι πολύ βαρύ αυτό.
Γκαγκάτσης: Είναι πολύ βαρύ, αλλά είναι μια αλήθεια, η οποία πρέπει να ακουστεί, είναι μια απόφαση-
Θωμαΐδης: Μιλάτε για τα τρία μέλη, έτσι;
Γκαγκάτσης: Μιλάω για τα τρία μέλη τα οποία ουσιαστικά πρότειναν την ποινή του υποβιβασμού στον ΠΑΟΚ. Είναι μια πολιτική απόφαση, η οποία δεν έχει καμία νομική χροιά, καμία δικαστική χροιά, από τους διορισθέντες του υφυπουργού Αθλητισμού κυρίου Αυγενάκη. Ενός ανθρώπου ο οποίος ουσιαστικά είναι εντολοδόχος του κύριου Μαρινάκη και υπάλληλός του. Λειτουργεί ως υπάλληλός του.
Θωμαΐδης: Υπάλληλός του; Ο κύριος Αυγενάκης λέτε ότι είναι υπάλληλος του κυρίου Μαρινάκη;
Γκαγκάτσης: Ο υφυπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Αυγενάκης λειτουργεί ως υπάλληλος του κυρίου Μαρινάκη. Ξεκάθαρα. Η απόφαση βγήκε, η εισήγηση να το πω, δημοσιεύτηκε στις έξι η ώρα, στις έξι και πέντε όπως πολύ σωστά είπατε, η μόνη λογική για να δημοσιευτεί η απόφαση εκείνη την ώρα είναι επειδή ο κύριος Αυγενάκης και οι συν αυτώ κάποια μέλη της επιτροπής ήθελαν να χυθεί αίμα. Θωμαΐδης: Να χυθεί αίμα;
Γκαγκάτσης: Ναι.
Θωμαΐδης: Στην Τούμπα; Απόψε;
Γκαγκάτσης: Στην Τούμπα. Ναι. Ότι ο κόσμος κράτησε την ψυχραιμία του και δεν επιτέθηκε κατά δικαίων και αδίκων, είναι ένα διαφορετικό κομμάτι, το οποίο προφανώς μπορεί να μην το είχε προβλέψει ο κύριος Αυγενάκης.
Θωμαΐδης: Λέτε δυο πολύ βαριά πράγματα, το ένα ότι ο κύριος Αυγενάκης είναι υπάλληλος του κυρίου Μαρινάκη...
Γκαγκάτσης: Λειτουργεί ως υπάλληλος του κυρίου Μαρινάκη, φυσικά. Είναι εντολοδόχος του. Και η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το αναφέρει. Θωμαΐδης: Λέτε επίσης ότι ένας υπουργός της κυβέρνησης έσπρωξε τα μέλη της επιτροπής να βγάλουν μια απόφαση που υπήρχε κίνδυνος να χυθεί αίμα στην Τούμπα απόψε.
Γκαγκάτσης: Φυσικά. Δεν έχει καμία λογική να βγει σήμερα η απόφαση, να μας εξηγήσουν και τα μέλη της επιτροπής πώς 500 σελίδες υπομνήματα διαβάστηκαν από την Πέμπτη το μεσημέρι ως την Δευτέρα σήμερα στις 12 η ώρα και η απόφαση βγήκε στις 6 και πώς από τις 12 έως στις 6 συνεδρίασε αυτή η Επιτροπή, έβγαλε μια εισήγηση πέραν πάσης λογικής, όπως είπαμε καθαρά πολιτική χροιά, δεν υπάρχει καμία νομική βάση.
Θωμαΐδης: Με πολιτική εντολή, λέτε.
Γκαγκάτσης: Είναι με πολιτική εντολή του κυρίου Αυγενάκη. Ξεκάθαρα. Και αυτές οι θεατρινίστικες δηλώσεις του- Θωμαΐδης: Θα τα δούμε αυτά σε λίγο.
Γκαγκάτσης: Ναι, εντάξει.
Θωμαΐδης: Θα τα δούμε και θα τα σχολιάσουμε και εν πάση περιπτώσει ο καθείς κρίνεται, έτσι; Εσείς κρίνεστε για αυτά που λέτε και ο κύριος Αυγενάκης κρίνεται. Διότι το να λέτε ότι λειτουργεί ως υπάλληλος του κυρίου Μαρινάκη, να λέτε ότι έδωσε εντολή στα μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και επίσης ότι ήθελε να χυθεί αίμα στην Τούμπα, ο υπουργός, είναι πολύ σοβαρό.
Γκαγκάτσης: Φυσικά. Ο μόνος λόγος ο οποίος μπορεί να δημοσιεύτηκε η απόφαση στις έξι και πέντε ενώ έξι η ώρα άρχιζε το παιχνίδι, είναι για να προκαλέσει τον φίλαθλο κόσμο του ΠΑΟΚ. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Ότι διατηρήθηκε η ψυχραιμία εντός της Τούμπας είναι ένα διαφορετικό κομμάτι. Το οποίο προφανώς δεν το είχε υπολογίσει.

00:03:39 Προβολή της επίσημης ανακοίνωσης ΠΑΕ ΠΑΟΚ με κάρτα στην οθόνη και παράλληλη ανάγνωσή της από τον παρουσιαστή:
«Η εισήγηση της ΕΕΑ είναι ένα μνημείο υποδούλωσης των -υποτίθεται- λειτουργών της στις εντολές του πολιτικού της προϊσταμένου. Ο κ. Αυγενάκης αποδείχθηκε εντολοδόχος του γραφείου τύπου του Ολυμπιακού, στήνοντας μια υπόθεση που ως μόνο στόχο είχε την κηλίδωση της ιστορίας του ΠΑΟΚ, της ομάδας που έβαλε τέλος οριστικά στην ασυδοσία του Ολυμπιακού. Από σήμερα σηκώνουμε το γάντι που έριξε ο Λευτέρης Αυγενάκης και απαιτούμε από τον Πρωθυπουργό την άμεση απομάκρυνσή του. Είναι επικίνδυνος για τον αθλητισμό, την συνοχή της χώρας και επίορκος. Η φούσκα, που έστησε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, θα σκάσει στο δικό τους πρόσωπο. Να μην ξεχνάνε ότι προσπάθησαν αρκετές φορές να εξοντώσουν τον ΠΑΟΚ και σε κάθε τους απόπειρα βρέθηκαν οι ίδιοι πιο βαθιά χωμένοι στο βούρκο. Σύντομα το όνειρό σας να δείτε τον ΠΑΟΚ στο έδαφος, θα γίνει εφιάλτης»!

00:04:42 Προβολή της επίσημης ανακοίνωσης ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ με κάρτα στην οθόνη και παράλληλη ανάγνωσή της από τον παρουσιαστή:
«Αυτός που κηλιδώνει την ιστορία του ΠΑΟΚ και τον έχει φέρει σε αυτή την τραγική θέση λέγεται Ιβάν Σαββίδης. Ο πραγματικός ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ δεν έχει αντιληφθεί ότι οι πρακτικές που ακολούθησε και ακολουθεί στην επιχειρηματική του διαδρομή, γνωστές σε όλους, δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν στην Ελλάδα μόνο και μόνο γιατί έγινε ιδιοκτήτης του ιστορικού ΠΑΟΚ. Ο κ. Σαββίδης πιστεύει ότι με χρήματα μπορεί να αγοράζει ΠΑΕ της Super League και με αυτόν τον τρόπο να κερδίζει το πρωτάθλημα, παίζοντας φιλικά παιχνίδια μαζί τους.. (όπως γίνεται με την Ξάνθη) και απαιτεί ενώ αυτό τιμωρείται για τους άλλους ιδιοκτήτες με υποβιβασμό, αυτός να παραμένει ατιμώρητος. Εκφράζουμε την λύπη μας γιατί ο Υφυπουργός Αθλητισμού, κ. Αυγενάκης για λογαριασμό της κυβέρνησης, φοβούμενος το δήθεν πολιτικό κόστος από τις αστείες απειλές και εκβιασμούς των μέσων και των ανθρώπων του Ιβάν Σαββίδη, ζήτησε ουσιαστικά από τους Έλληνες δικαστές να μην εφαρμόσουν το νόμο, μεταβαλλόμενος ο ίδιος σε δικαστή, επιχειρώντας να ακυρώσει τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών της αρμόδιας Επιτροπής (4-1), χωρίς να γνωρίζει τα στοιχεία που αποδεικνύουν με απόλυτο τρόπο την ενοχή του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης. Ελπίζουμε η Κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς να αφήσουν τη δικαιοσύνη να κάνει με νηφαλιότητα τη δουλειά της, χωρίς παρεμβάσεις στο έργο της
και λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την πολυϊδιοκτησία και την παράνομη συμπεριφορά του Ιβάν Σαββίδη και των συνενόχων του».

00:07:54-00:10:47 Κατά την διάρκεια ρεπορτάζ με δηλώσεις οπαδών του ΠΑΟΚ ακούγονται οι εξής διάλογοι ανάμεσα σε φιλάθλους και τον δημοσιογράφο:
1ος Φίλαθλος: Θα κοπεί η Ελλάδα στα δυο. Τι θα γίνει.
Δημοσιογράφος: Τι λέτε;
1ος Φίλαθλος: Θα κοπεί η Ελλάδα στα δυο. Τι θα γίνει;
Δημοσιογράφος: Γιατί το λέτε αυτό;
1ος Φίλαθλος: Γιατί; Η απόφαση, πώς την βλέπετε εσείς;
2ος Φίλαθλος: Γιατί ο Αυγενάκης τώρα βγάζει απόφαση.
Δημοσιογράφος: Τι λέτε;
2ος Φίλαθλος: Ο Αυγενάκης. Θα ρίξει τον ΠΑΟΚ στην Β’ Εθνική; Τι είναι αυτός; Δημοσιογράφος: Θα υπάρξουν αντιδράσεις από την πλευρά των οπαδών του ΠΑΟΚ; (Φωνή εκτός πλάνου κάμερας) Ε, πώς.
2ος Φίλαθλος: Βέβαια, δεν θα υπάρξουν;
(Φωνή εκτός πλάνου κάμερας) Σίγουρα.
3 ος Φίλαθλος: Σίγουρα θα υπάρξουν αντιδράσεις
4ος Φίλαθλος: Η αθλιότητα έχει επιστήμη και η επιστήμη λέγεται Ολυμπιακός, λέγεται Αυγενάκης, λέγεται Μητσοτάκης.
Φίλαθλος ιερωμένος: Νομίζω ότι πρέπει να το ξανασκεφτούν 1000 φορές ακόμα. Αν θέλουν να βάλουν, να βάλουν έναν λαό και μια χώρα να σφαχτεί αυτοί εκεί κάτω που έχουν κάνει τα όργια όλα και να έρχονται τώρα για απλές ιστορίες να μας λένε ιστορίες για αρκούδες, πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά. Θα πάει πολύ βαθιά το θέμα. Και δεν είμαστε διατεθειμένοι να τους ανεχτούμε άλλο. Δημοσιογράφος: Θα αντιδράσουν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ;
5 ος Φίλαθλος: Λογικό δεν είναι;
(Φωνή εκτός πλάνου κάμερας) Θα το πληρώσεις, Αυγενάκη!
(Φωνή εκτός πλάνου κάμερας): Πόλεμος θα γίνει!
6ος Φίλαθλος: Όχι μόνο οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, η Μακεδονία.
7ος Φίλαθλος: Πόλεμος θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Να ξέρετε. [...] Δημοσιογράφος: Πιστεύεις ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από πλευράς των οπαδών του ΠΑΟΚ;
8ος Φίλαθλος: Σίγουρα. Σίγουρα.
Δημοσιογράφος: Επειδή ακούγονται και ακραίες φωνές, για αυτό.
8ος Φίλαθλος: Ε, δεν είναι ακραίες φωνές. Το να υποβιβαστεί ο ΠΑΟΚ; Για πολυϊδιοκτησία; Επειδή αγοράστηκε ένα ξενοδοχείο; Όχι. Από κάποιον συγγενή του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ; Όχι. Θα υπάρξουν ακραίες αντιδράσεις.

00:20:49 Γκαγκάτσης: Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί κάτι τέτοιο να αφεθεί στην τύχη του και ένας άνθρωπος όπως είναι ο κύριος Αυγενάκης -που έχει διορίσει αυτά τα δυο άτομα που έλαβαν, που ψήφισαν υπέρ αυτής της εισήγησης του υποβιβασμού- να κρίνει ένα τόσο βασικό ζήτημα που απειλεί ξεκάθαρα και την εθνική συνοχή της χώρας.
Θωμαΐδης: Την εθνική συνοχή της χώρας;
Γκαγκάτσης: Ε, φυσικά, το πανό στην Τούμπα νομίζω ήταν το πλέον κατατοπιστικό για το τι μπορεί να συμβεί.
Θωμαΐδης: Συμφωνείτε, δηλαδή; Ότι μπορεί να χωριστεί η Ελλάδα στη μέση; Γκαγκάτσης: Εκεί οδηγεί ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Αυγενάκης και τα μέλη της Επιτροπής. Εκεί μας οδηγούν.
Θωμαΐδης: Προσέξτε όμως, λέει ο Ολυμπιακός- Γκαγκάτσης: Αυτοί ευθύνονται.
Θωμαΐδης: Λέει ο Ολυμπιακός -δηλαδή ο κύριος Μαρινάκης- λέει απόψε ότι αυτός που κηλιδώνει την ιστορία του ΠΑΟΚ, είναι ο κύριος Σαββίδης. Αυτό λέει. Διότι θεωρεί ότι η πολυϊδιοκτησία υφίσταται, ότι έχει ο ΠΑΟΚ επιρροή στην Ξάνθη. 00:34:44 Γκαγκάτσης: Οι αντιδράσεις του κόσμου του ΠΑΟΚ, θα είναι πρωτόγνωρες. Θωμαΐδης: Το γεγονός ότι επισκέφτηκαν τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, θα υπάρξει μια κλιμάκωση των κινητοποιήσεων;
Γκαγκάτσης: Σαφώς, αυτό ήταν δυο ώρες μετά την απόφαση. Όλος ο κόσμος είναι σοκαρισμένος, όλος ο κόσμος -για μια απόφαση νομικά αστήρικτη, νομικά έωλη- και φανταστείτε ότι με 94 χρόνια ιστορίας, έρχεται μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η οποία θέλει να υποβιβάσει τον ΠΑΟΚ, έρχεται ο κύριος Αυγενάκης μάλλον, να το πω ξεκάθαρα, με εντολή του κυρίου Μαρινάκη. Το είπα εξαρχής, είναι εντολοδόχος του και θα πρέπει επίσημα η κυβέρνηση -όπως μερικά κυβερνητικά στελέχη παίρνουν θέση όπως είναι ο κύριος Ζαγοράκης, έστω και αν είναι στην Ευρωβουλή, ο κύριος Κουκοδήμος- θα πρέπει τα κυβερνητικά στελέχη και επίσημα ο πρωθυπουργός να πάρει θέση. Όπως είπα το θέμα δεν είναι δικαστικό είναι εθνικό και πολιτικό.

00:35:55 Θωμαΐδης: Προσπαθώ να καταλάβω πώς ο άνθρωπος που θέλει συνεννόηση μετά από μερικές μέρες όπως λέτε δυναμιτίζει το κλίμα με μια πολιτική απόφαση όπως είπατε. Μπορείτε να το κατανοήσετε;
Γκαγκάτσης: Αφού παίρνει εντολές από τον κύριο Μαρινάκη, φυσικά μπορώ. Θωμαΐδης: Δηλαδή ήταν τεχνητό όλο αυτό με το Μεγάλη Βρετανία; Αυτό λέτε; Γκαγκάτσης: Εφόσον λειτουργεί ως υπάλληλός του, ήταν τεχνητό και τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος για την εθνική συνοχή της χώρας. Είναι η ντροπή της Ελλάδας, ντροπή της Κρήτης, ντροπή του Ηρακλείου. Ντροπή που εκπροσωπεί αυτήν την Κυβέρνηση στον χώρο του αθλητισμού.

01:07:45 Γκαγκάτσης: Επειδή μόλις τώρα μου έστειλαν μήνυμα, ότι ο κύριος Αυγενάκης παραβρέθηκε 10 η ώρα σε κάτι πίτες, στις Μοίρες, σε κοπή πίτας. Θωμαΐδης: Καλά, μετά την κοπή της πίτας θα μπορούσε να βλέπει και λίγο VAR. Γκαγκάτσης: Όχι, ο άνθρωπος είναι εκτός πραγματικότητας. Εδώ υπάρχει εθνικό πολιτικό θέμα χωρίζεται η Ελλάδα στα δυο και αυτός κόβει πίτες στις Μοίρες. Τέλος πάντων.
Θωμαΐδης: Στις Μοίρες Ηρακλείου λέτε;
Γκαγκάτσης: Ναι, στις Μοίρες Ηρακλείου, ναι. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι εκτός πραγματικότητας. Όχι πως ήταν ποτέ εντός, αλλά συνεχίζει να είναι εκτός. Τέλος πάντων.
Θωμαΐδης: Καλά, έχει δικαίωμα ως υπουργός, κύριε Γκαγκάτση.
Γκαγκάτσης: Καλά, εδώ γίνεται της κακομοίρας σήμερα όμως, δεν είναι τόσο... Αν ο κύριος Αυγενάκης το θεωρεί απλό θέμα, ένα μείζον πολιτικό και εθνικό ζήτημα, ΟΚ. Τέλος πάντων.

01:20:12 Μπούζος: Θα μπορούσε δηλαδή η Νέα Τούμπα, που σημαίνει προσφυγιά, ξεριζωμός και όλα τα λοιπά να έχει ένα τουρκικό όνομα; Πιστεύετε ότι αυτό συνάδει με το θυμικό, το συναίσθημα των φίλων του ΠΑΟΚ που πηγαίνουν στην Τούμπα; Γκαγκάτσης: Εδώ ο κύριος Αυγενάκης χωρίζει την Ελλάδα στα δυο και εσείς με ρωτάτε αν συνάδει με την προσφυγιά;
Μπούζος: Εγώ για εσάς σας ρωτώ, δεν σας ρωτώ για τον Αυγενάκη, εγώ λέω για εσάς. Αφήστε τον Αυγενάκη.
Γκαγκάτσης: Εντάξει, εμένα με ρωτάτε αλλά, από εκεί και πέρα αν δεν μας θεωρούν εμάς Έλληνες πολίτες και εμείς θα θεωρήσουμε τους εαυτούς μας μη Έλληνες πολίτες. Ποιος μας θεωρεί Έλληνες πολίτες;
Θωμαΐδης: Εντάξει, αυτό που λέτε είναι βαρύ. [...]
Γκαγκάτσης: Το τι θα γίνει σχετικά με την τουρκική εταιρία δεν μπορώ να σας το απαντήσω αυτή τη στιγμή, είναι κάτι πολύ πρώιμο, αλλά από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι είμαστε, ότι μας αντιμετωπίζουν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Για αυτό ακριβώς όπως είπα και νωρίτερα, οι αντιδράσεις θα είναι πρωτόγνωρες. Είστε στην Θεσσαλονίκη αυτήν την στιγμή και γνωρίζετε τι συμβαίνει, άλλωστε.
Μπούζος: Το ξέρω. Το μετέφερα από την αρχή.
Θωμαΐδης: Τι εννοείτε «πρωτόγνωρες»; Μιλάτε για αυτοδικίες τώρα; Με συγχωρείτε!
Γκαγκάτσης: Πρωτόγνωρες. Δεν είπα για αυτοδικίες, είπα «πρωτόγνωρες αντιδράσεις».
Θωμαΐδης: Ε, πώς! Τι εννοείτε «πρωτόγνωρες»;
Γκαγκάτσης: Πρωτόγνωρες. Αντιδράσεις οι οποίες δεν έχουν ξανασυμβεί στα χρονικά. Σε σχέση με αυτήν την απόφαση.
Θωμαΐδης: Από άποψη κινητοποιήσεων, λέτε;
Γκαγκάτσης: Φυσικά, ναι. Από άποψη κινητοποιήσεων.
Θωμαΐδης: Γιατί έχουμε και την Agrotica όπως ξέρετε. Οσονούπω, Γιώργο είναι η Agrotica στην Θεσσαλονίκη;
Μπούζος: Είναι την Πέμπτη στις εφτά αλλά θα έρθει ο κύριος Βορίδης. Αλλά να πω κάτι, Κυριάκο: αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι, είναι να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, να μην ρίχνουμε λάδι στην φωτιά, γιατί τα πράγματα πραγματικά είναι ανεξέλεγκτα. Και αν εμείς οι ίδιοι δεν δώσουμε το παράδειγμα δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ένας 16χρονος και ένας 18χρονος σε μια κατάσταση που ήδη έχει εκτραχυνθεί και έχουμε νεκρούς, έτσι; Και ιδιαίτερα Θεσσαλονίκη, τα πράγματα είναι και λίγο άγρια.
Θωμαΐδης: Έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να προσέξουμε όλοι μας. [.] Γκαγκάτσης: Ψυχραιμία δείχνουμε κυρία Μπενέα, αλλά θα το πω αυτό εδώ πέρα το πράγμα αλλά δεν μπορεί να δείξει όλος ο κόσμος ψυχραιμία. Το καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή. Με βάση αυτήν την απόφαση είδατε πόσο αυθόρμητα λειτούργησαν οι φίλαθλοι. Σας το είπα εξαρχής ότι ο κύριος Αυγενάκης ήθελε να χυθεί αίμα, σήμερα. Ψύχραιμοι ήταν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ.
01:23:44 Θωμαΐδης: Θεωρείτε εσείς δηλαδή ότι η υποκίνηση της βίας παράγεται από έναν υπουργό της κυβέρνησης, αυτό λέτε;
Γκαγκάτσης: Ναι, φυσικά.
Θωμαΐδης: Αυτό λέτε.
Γκαγκάτσης: Με τις πράξεις του και τις παραλείψεις του.
Θωμαΐδης: Μάλιστα. Είναι σοβαρή αυτή η καταγγελία, ότι ο κύριος Αυγενάκης υποκινεί την βία.
Γκαγκάτσης: Υποκινεί με βάση σήμερα αυτό εδώ το οποίο έγινε μια Επιτροπή με διορισθέντες από τον κύριο Αυγενάκη, εντολοδόχο του κυρίου Μαρινάκη όπως έχω πει, ουσιαστικά υποκινεί τη βία.

01:26:26 Γκαγκάτσης: Απλά να πω κάτι πιο πριν. Να ξέρετε ότι και η οικογένεια Σαββίδη είναι πιο Έλληνες από τους Έλληνες. Ο μόνος ανθέλληνας σε αυτήν την ιστορία είναι ο κύριος Αυγενάκης ο οποίος δημιουργεί εθνικό ζήτημα.
Μπενέα: Βεβαίως και είναι Έλληνες όταν κάνουν τόσα για τον τόπο τους. Αυτό είναι για την Ελλάδα... Αλλά να μην μπούμε-
Θωμαΐδης: Τώρα, με συγχωρείτε. Ο κύριος Αυγενάκης, ανθέλληνας;
Γκαγκάτσης: Ανθέλληνας. Κανονικά. Δημιούργησε εθνικό ζήτημα. Από το πουθενά. Σε μια στιγμή της χώρας η οποία δοκιμάζεται όπως ξέρετε από το προσφυγικό, από την ελληνοτουρκική κρίση και δημιουργεί ένα εθνικό και πολιτικό ζήτημα. Από το πουθενά.
Επίσης, κατά την παρουσίαση του ανωτέρω θέματος προβλήθηκαν οι εξής λεζάντες: Μάκης Γκαγκάτσης: «Υπάλληλος Μαρινάκη ο Αυγενάκης», Μάκης Γκαγκάτσης: «Ήθελαν να χυθεί αίμα στην Τούμπα», Μάκης Γκαγκάτσης: «Εντολοδόχος του Μαρινάκη ο Αυγενάκης», Ο Αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΠΑΕ ΠΑΟΚ Μάκης Γκαγκάτσης απαντά σε όλα τα ερωτήματα, Μάκης Γκαγκάτσης: «Πολιτική απόφαση Αυγενάκη η εισήγηση της ΕΕΑ», Μάκης Γκαγκάτσης: «Αστείο να φωνάζει ο Ολυμπιακός για παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη», Μάκης Γκαγκάτσης: «Ο Μαρινάκης και ο Ολυμπιακός βλέπουν στους εφιάλτες τους τον κ. Σαββίδη», Μάκης Γκαγκάτσης: «Υπάρχει συνεννόηση μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού», Μάκης Γκαγκάτσης: «Δεν είναι δεσμευτική η εισήγηση της ΕΕΑ», Μάκης Γκαγκάτσης: «Οι αντιδράσεις του κόσμου του ΠΑΟΚ θα είναι πρωτόγνωρες», Μάκης Γκαγκάτσης: «Ο Αυγενάκης είναι επικίνδυνος για την εθνική συνοχή της χώρας», Μάκης Γκαγκάτσης: «Κανένας Έλληνας αρχιδιαιτητής δεν μπορεί να αντέξει την πίεση και την τοξικότητα», Μάκης Γκαγκάτσης: «Η βία αυξάνεται από την τοξικότητα και τις ανακοινώσεις του Ολυμπιακού», Μάκης Γκαγκάτσης: «Δεν μπορούμε να καθίσουμε ξανά στο ίδιο τραπέζι με Αυγενάκη γιατί είναι εντολοδόχος του Ολυμπιακού», Μάκης Γκαγκάτσης: «Μας αντιμετωπίζουν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας», Μάκης Γκαγκάτσης: «Ο Αυγενάκης υποκινεί την βία», Μάκης Γκαγκάτσης: «Ανθέλληνας ο κ. Αυγενάκης».

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Από όλα τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι κατά την παρουσίαση από την εξεταζόμενη εκπομπή του επίμαχου επίκαιρου αθλητικού ζητήματος προβλήθηκαν οι απόψεις προσώπων που συμμετείχαν στην εκπομπή και φιλάθλων που εμφανίστηκαν σε σχετικό ρεπορτάζ, μέσω των οποίων διατυπώθηκε η αγανάκτηση και η αντίδρασή τους ως προς την εισήγηση της ΕΕΑ και εκστομίστηκαν απειλές για πρόκληση βίαιων πράξεων και ακραίων αντιδράσεων. Η κατ’ επανάληψη αναφορά των δηλώσεων αυτών και η προβολή αντίστοιχου περιεχομένου λεζάντων που συνόδευαν την παρουσίαση του θέματος, καθώς και η εκ μέρους του παρουσιαστή της εκπομπής συχνή υποβολή προς τον προσκεκλημένο του διευκρινιστικών ερωτήσεων που επαναλάμβαναν τα λεγόμενα του προσκεκλημένου, υποδαυλίζοντας το βίαιο περιεχόμενο των τοποθετήσεών του, χωρίς ο παρουσιαστής που είχε και την ευθύνη της εκπομπής, να επιχειρήσει να εξομαλύνει την κατάσταση, ήταν πιθανό να εντείνουν τον φανατισμό των φιλάθλων της συγκεκριμένης ποδοσφαιρικής ομάδας, να υποκινήσουν τη βία και να οξύνουν την αντιπαλότητα μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων. Ως εκ τούτου, κρίνεται ότι το περιεχόμενο της εξεταζόμενης εκπομπής δεν ήταν συμβατό με την επιβαλλόμενη ποιοτική στάθμη των εκπομπών, δεν ταίριαζε κατά τα δεδομένα της κοινής πείρας, με τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας των τηλεοπτικών εκπομπών και δεν εκπλήρωσε τις επιταγές του Συντάγματος για την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμισης των προγραμμάτων, ενώ επίσης δεν συμβάδιζε με την αξιούμενη από το Σύνταγμα ποιοτική στάθμη του προγράμματος και ούτε συνέβαλε στην πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας.

Επιπλέον, ο ζωντανός χαρακτήρας της εκπομπής δεν απήλλασσε τον παρουσιαστή της από την ευθύνη αποφυγής τυχόν εκτροπής βάσει των λεγομένων του προσκεκλημένου του και του συνολικού περιεχομένου της εκπομπής, δεδομένου ότι αυτός ως υπεύθυνος για το περιεχόμενο και τον τρόπο παρουσίασης του θέματος από την εκπομπή του όφειλε να βρίσκεται σε εγρήγορση και να αποφύγει τη μετάδοση περιεχομένου που παραβιάζει τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία.
Υπό τα δεδομένα αυτά, η Ολομέλεια κρίνει ότι τα περιγραφέντα πραγματικά περιστατικά προσδίδουν πράγματι στο επίμαχο τηλεοπτικό πρόγραμμα, κατά την κοινή πείρα, ήτοι κατά την κοινή περί τούτου αντίληψη του μέσου Έλληνα τηλεθεατή, χαρακτήρα ποιοτικής υποβάθμισης και οπωσδήποτε ποιότητα αναντίστοιχη προς την απαιτούμενη από το Σύνταγμα και τις λοιπές ως άνω διατάξεις και ως εκ τούτου ότι η εγκαλουμένη παραβίασε (εκ προθέσεως) τις ανωτέρω διατάξεις και υπέπεσε στο υπ’ αυτών προβλεπόμενο αδίκημα.

Περαιτέρω, η Ολομέλεια κρίνει κατά πλειοψηφία ότι πρέπει να επιβληθεί στην εγκαλουμένη εταιρεία διοικητική κύρωση, και δη εκείνη του προστίμου. Ένα (1) μέλος, όμως, και δη ο Γ Βλαβιανός, έχει τη γνώμη ότι πρέπει να επιβληθεί στην εγκαλουμένη εταιρεία η διοικητική κύρωση της συστάσεως.
Με βάση τη βαρύτητα της παραβάσεως και το κοινώς γνωστό μερίδιο τηλεθεάσεως του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού (όπως προκύπτει από τα τηρούμενα στο ΕΣΡ στοιχεία), κρίνεται, κατά πλειοψηφία, από την Ολομέλεια ότι το επιβλητέο πρόστιμο είναι εκείνο των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη παραβίασε - εκ προθέσεως - τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία ως προς την υποχρέωση εξασφάλισης της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό. 

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού OPEN BEYOND, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β' του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:

1. Της εταιρείας ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., που εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, στο 2ο χιλιόμετρο Λεωφ. Παιανίας - Μαρκοπούλου, με ΑΦΜ 094249653, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

Του Νικόλαου Αργυρού του Χρήστου, με ΑΦΜ 070939830, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως νομίμου εκπροσώπου.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 28η Νοεμβρίου 2023 και δημοσιεύτηκε την 18η Δεκεμβρίου 2023.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ - ΔΡΙΛΙΑ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 178/2023 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) - 18η Δεκεμβρίου  2023

Στην ίδια κατηγορία