ΕΡΤ: Aπόκτηση από EBU Δικαιωμάτων Μετάδοσης στην Ελληνική Επικράτεια Αγώνων Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων Πόλο Ανδρών & Γυναικών 2024.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Απόκτηση δικαιωμάτων μετάδοσης των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων Πόλο Ανδρών & Γυναικών 2024»

Εχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (Φ.Ε.Κ. Α' 169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 82 του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Οδηγία 2016/2102, 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Οδηγία 2018/1972) κ.λπ. διατάξεις», όπως ισχύει.

3.    Την υπ' αριθμ. πρωτ.: Ε/178/17.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό [Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)»] (ΦΕΚ 749/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./17.09.2019).

4.    Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 2872/20.09.2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό αρ. 203/20.09.2019, θ. 1ο «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά όργανα», ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

5.    Την υπ' αριθμ. πρωτ.: Ε/216/16.06.2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 511/22.06.2022).

6.    Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 4837/28.06.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό αρ. 299/28.06.2022, θ. 1ο «Επανασυγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα», ΑΔΑ 6ΠΠ2465Θ1Ε-ΨΙΠ).

7.    Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 4895/01.07.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό αρ. 300/01.07.2022, θ. Μόνο «Ανάθεση καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου σε Μέλος του ΔΣ», ΑΔΑ: ΩΣΘΤ465Θ1Ε-ΑΘ5).

8.    Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 3950/01.04.2021 Ορθή επανάληψη, Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό αρ. 257/01-04-2021, θ. 73ο Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές», ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ).

9.    Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5393/23.02.2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό αρ. 325/23.02.2023, θ. 73ο «Ανανέωση θητείας Γενικών Διευθυντών» (ΑΔΑ: ΡΣΛΛ465Θ1Ε-940).

10.    Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5432/21.03.2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. «Εγκριση τροποποιήσεων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο υπό τον τίτλο «Κανονισμός Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» και δημοσίευση κατά τις προβλέψεις του άρθρου 14 του Ν. 4972/2022 (Α' 181), μετά την εκφορά γνώμης του εποπτεύοντος Υπουργείου» (ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 36/27.03.2023).

11.    Την υπ' αριθμ. πρωί.: 1111/12.12.2023 Εισήγηση του Διευθυντή Αθλητικού Προγράμματος και του Γενικού Διευθυντή Προγράμματος.

Αποφασίζουμε

Την απόκτηση από την EBU των δικαιωμάτων μετάδοσης στην Ελληνική Επικράτεια των αγώνων των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων Πόλο Ανδρών & Γυναικών 2024, που θα διεξαχθούν στην Κροατία (4-16 Ιανουαρίου) και την Ολλανδία (5-13 Ιανουαρίου) αντίστοιχα, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.: 1111/12.12.2023 Εισήγηση του Διευθυντή Αθλητικού Προγράμματος και του Γενικού Διευθυντή Προγράμματος, αντί ποσού ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) πλέον λοιπών φόρων. Το ανωτέρω ποσό, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται το τεχνικό κόστος, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2023.

Ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος εξουσιοδοτείται για τη διαπραγμάτευση των ειδικότερων όρων και την επικύρωση της συμφωνίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΛΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αγία Παρασκευή, 15.12.2023 - Αρ. Πρωτ. 19114

Στην ίδια κατηγορία