ΕΣΡ: Επιβολή Οικονομικής Κύρωσης ύψους 15.000€ στον Τ/Σ OPEN BEYOND TV.

Διαβάστε την ακόλουθη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης: Απόφαση 107/2019 για τον Τ/Σ OPEN BEYOND TV

 Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 5.2.2019 και ώρα 10:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο και τα μέλη: Δήμητρα Παπαδοπούλου, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Γεώργιο Σαρειδάκη, Βασίλειο Καραποστόλη, και Νικόλαο Κιάο. Απόντα τα μέλη Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιος Πλειός, οι οποίοι είχαν προσκληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο OPEN BEYOND TV, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ, βάσει της με αριθ. πρωτοκόλλου 332/5.4.2017 αυτεπάγγελτης έρευνας, η οποία αφορούσε ενδεχόμενη υπέρβαση του ανώτατου ωριαίου χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης, κατά τη μετάδοση του προγράμματος της 6.4.2017 από 16.00 έως 19.00 και της 8, 9, 11 και 13.4.2017 από 8.00 έως 10.00 και από 16.00 έως 19.00.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 224/24.4.2017, ο οποίος χρεώθηκε στη διοικητική υπάλληλο Ροδόπη Μπιλιαρδή και στην ειδική επιστήμονα - νομικό Όλγα Γαρουφαλλιά. Η Διοικητική Υπάλληλος υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 843/ΕΣ/25.9.2017 έκθεση καταγραφής των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης. Στην συνέχεια, η Ειδική Επιστήμονας υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 977/ΕΣ/18.10.2017 νομική της εισήγηση.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρέστησαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της αιτούσας Ιωάννης Νικολόπουλος και Ευάγγελος Γκιουγκής. Ερωτηθέντες από τον Πρόεδρο, οι εκπρόσωποι του σταθμού δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 19.2.2019 και ώρας 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 937/22.2.2019 υπόμνημα.
Την 20.5.2019 και ώρα 10.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Παρέστησαν τα αυτά ως άνω μέλη της. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού παρακολούθησε την επίμαχη ροή προγράμματος και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Ι. Νομικό Μέρος:
1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως.
2.    Κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του Π.Δ. 109/2010, η αναλογία του χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων μέσα σε κάθε δεδομένη ωρολογιακή ώρα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20%, δηλαδή τα δώδεκα (12) λεπτά.
3.    Κατά το άρθρο 11 παρ. 6 του Ν. 3587/2007 απαγορεύεται η μετάδοση διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών μεταξύ 07.00 και 22.00.
4.    Τέλος, κατά τα στοιχεία β και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το Ε.Σ.Ρ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις. Όπως προκύπτει περαιτέρω από το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο α του Ν. 2328/1995, η ως άνω αρμοδιότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων υφίσταται και για κάθε περίπτωση παραβίασης των νομοθετικών κανόνων που διέπουν τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και γενικότερα τη λειτουργία της ραδιοτηλεόρασης.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος
Από τα έγγραφα του φακέλου, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ευρισκόμενοι στο αρχείο του ΕΣΡ ψηφιακοί δίσκοι με την επίμαχη ροή προγράμματος, και τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προκύπτουν τα εξής:
Κατά τη μετάδοση του προγράμματος της 6.4.2017 μεταξύ 16.00 και 19.00, της 8, 9, 11 και 13.4.2017 μεταξύ 8.00 και 10.00 και μεταξύ 16.00 και 19.00, διαπιστώθηκαν τα εξής:
α) την 6.4.2017 μεταξύ 18.00 και 19.00 η διάρκεια μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης ανήλθε σε 27 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, β) την 8.4.2017 μεταξύ 09.00 και 10.00 η διάρκεια μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης ανήλθε σε 12 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα, μεταξύ 17.00 και 18.00 η διάρκεια μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης ανήλθε σε 18 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα και μεταξύ 18.00 και 19.00 η διάρκεια μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης ανήλθε σε 12 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα,
γ) την 9.4.2017 μεταξύ 17.00 και 18.00 η διάρκεια μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης ανήλθε σε 1 6 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα και μεταξύ 18.00 και 19.00 η διάρκεια μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης ανήλθε σε 12 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα, δ) την 11.4.2017 μεταξύ 18.00 και 19.00 η διάρκεια μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης ανήλθε σε 20 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα και
ε) την 13.4.2017 μεταξύ 09.00 και 10.00 η διάρκεια μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης ανήλθε σε 12 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα και μεταξύ 18.00 και 19.00 η διάρκεια μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης ανήλθε σε 15 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα, καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ωριαίου χρόνου μετάδοσης διαφημίσεων και μηνυμάτων τηλεπώλησης.

ΙΙΙ. Υπαγωγή
Ενόψει όλων αυτών, καθίσταται σαφές ότι η εγκαλούμενη εταιρεία παραβίασε - εκ προθέσεως - τις αναφερόμενες στο νομικό μέρος της παρούσας διατάξεις. Επομένως, πρέπει να επιβληθεί στην εγκαλουμένη διοικητική κύρωση και δη εκείνη του προστίμου.
Περαιτέρω, με βάση τη βαρύτητα της παραβάσεως (ειδικότερα δε την σημαντική απόκλιση από το επιτρεπόμενο χρονικό όριο διαφημιστικών μηνυμάτων), καθώς και το κοινώς γνωστό μερίδιο τηλεθεάσεως του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού, κρίνεται ότι το επιβλητέο πρόστιμο είναι εκείνο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ
Δέχεται ότι ο σταθμός της εγκαλουμένης παραβίασε - εκ προθέσεως- τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία ως προς την υποχρέωση τήρησης του νομίμου ορίου διαφημιστικού χρόνου ανά ώρα.
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ, ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού OPEN BEYOND TV, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β' του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:
1.    Της εταιρείας ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Στουντίου 10-12, με ΑΦΜ 094249653, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.
2.    Του Ιωάννη Καλημέρη του Εδουάρδου, κατοίκου Π. Ψυχικού, στην οδό Σερεπετζή 11β, με ΑΦΜ 028125760, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 20η Μαΐου 2019 και δημοσιεύτηκε την 3η Σεπτεμβρίου 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Στην ίδια κατηγορία