ΕΣΡ: Απόρριψη Αίτησης Θεραπείας Τ/Σ ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ Ν. Έβρου για παλαιότερη Οικονομική Κύρωση συνολικού ποσού 20.000€

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 163/2023 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 11.7.2023 και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη - Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Νικόλαο Κιάο, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Βασίλειος Καραποστόλης, Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιος Πλειός, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.


Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της με αριθμό πρωτοκόλλου 1092/28.2.2022 αίτησης θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ» Νομού Έβρου, με την οποία ζητεί να ανακληθούν οι με αριθμό 183/2015 και 10/2022 αποφάσεις του ΕΣΡ.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε ο φάκελος με αριθμό 51/9.3.2022, ο οποίος ανατέθηκε στην ειδική επιστήμονα - νομικό Ρέα Λαμπροπούλου. Η Ειδική Επιστήμονας υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 289/ΕΣ/29.3.2022 νομική της εισήγηση (υπόμνημα σε νέα αίτηση θεραπείας).

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον τηλεοπτικό σταθμό ως άνω εταιρείας, παρέστη η νόμιμη εκπρόσωπος αυτής Παναγιώτα Νικολαΐδου. Ερωτηθείσα από τον Πρόεδρο, η Εκπρόσωπος δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της.

Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να της παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 31.7.2023, ώρα 14.00, και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. Ο σταθμός αιτήθηκε την παράταση της προθεσμίας κατάθεσης υπομνήματος έως την 31.8.2023. Το αίτημα έγινε δεκτό από τον Πρόεδρο του Ε.Σ.Ρ. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 4362/1.9.2023 υπόμνημα.

Την 25.9.2023 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας «epresence.gov.gr») τα μέλη: Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου και Γεώργιος Πλειός, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά για την υπόθεση τους απόντες κατά τη συζήτηση Βασίλειο Καραποστόλη και Ευαγγελία Μήτρου, αναγιγνώσκοντας την αίτηση θεραπείας, την έγγραφη εισήγηση, το υποβληθέν υπόμνημα και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Κατά το άρθρο 20 του Συντάγματος: «1) Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει. 2) Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του».

2.    Κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος: «Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο».

3.    Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους ... έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων καθώς και προϊόντων του λόγου κα της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας ...».

4.    Κατά το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν.2863/2000: «Οι αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης . αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις .    Κατά των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ασκηθούν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι προβλεπόμενες στο Σύνταγμα και τη 3 νομοθεσία διοικητικές προσφυγές ... ».

5.     Τέλος, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999): «Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των εννόμων συμφερόντων του, που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή)».

Από τον συνδυασμό και τη λογική ερμηνεία των ρυθμίσεων αυτών συνάγονται τα ακόλουθα:

(Α) Ότι το πρόσωπο, για το οποίο εκδόθηκε βλαπτική των συμφερόντων του απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και το οποίο (εκλήθη και) έλαβε κανονικά μέρος στη σχετική διαδικασία και ανέπτυξε τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς (ή-πάντως-του δόθηκε η δυνατότητα να εκθέσει τις επί της υποθέσεως απόψεις του αλλά δεν το έπραξε), δύναται μεν να υποβάλει αναφορά, κατά το άρθρο 10 του Συντάγματος (την οποία το ΕΣΡ υποχρεούται να παραλάβει), δεν δικαιούται όμως να ζητήσει την ουσιαστική επανάκριση του ίδιου ζητήματος και την ανάκληση ή τροποποίηση της εις βάρος του αποφάσεως, παρά μόνον:

α. Εάν επικαλείται νομικό ή ουσιαστικό σφάλμα αυτής που θεμελιώνεται σε (νομικώς ουσιώδη) νέα δεδομένα, ήτοι δεδομένα που διαμορφώθηκαν ή κατέστησαν γνωστά στο βλαπτόμενο πρόσωπο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση (διοικητική πράξη) και τα οποία ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να προσκομισθούν και να ληφθούν υπόψιν από το κρίναν όργανο της υποθέσεως.

β. Εάν το επικαλούμενο (βλαπτικό για τον αιτούντα) σφάλμα προκύπτει από την ίδια την διοικητική πράξη.

(Β) Ότι η τυχόν αίτηση που υποβάλλεται, εκ μέρους του βλαπτομένου, από την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, για ανάκληση ή μεταρρύθμιση αυτής χωρίς την επίκληση νέων δεδομένων ή σφάλματος που προκύπτει από την ίδια την απόφαση, κατά τα προεκτεθέντα, δεν είναι παραδεκτή και γι’ αυτό πρέπει να τυγχάνει αρνητικής «απαντήσεως», κατά την έννοια του άρθρου 10 του Συντάγματος, η σχετική δε «απάντηση», ανεξάρτητα από την τυπική της μορφή, δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη (πρβλ. ΣτΕ 2855/2013, 4393/2013, 4519/2014, 4596/2015, 671/2016).

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από τα στοιχεία του φακέλου, και δη τα έγγραφα και τους ισχυρισμούς της αιτούσης (εγκαλουμένης), προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως, προέκυψαν τα ακόλουθα:

Α. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είχε εκδώσει την απόφαση με αριθμό 183/11.5.2015 επιβάλλοντας στην εδώ αιτούσα εταιρεία τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 20.000 ευρώ με το εξής, κατά λέξιν, πραγματικό μέρος και υπαγωγή:

«.. .Κατά την 7η .10.2014 προέκυψαν τα ακόλουθα:

Dvd 1 01:00 - 12:00

Μηνύματα τηλεπαρέας με γραμμή υψηλής χρέωσης 02:30π.μ. - 04:35π.μ. περίπου αρχείο 02.00 - 03.00 / ένδειξη αρχείου 0:24:40 - 0:28:40 αρχείο 04.00 - 05.00 / ένδειξη αρχείου

0:01:00 - 0:05:00
Προβάλλονται μηνύματα τηλεπαρέας με γραμμή υψηλής χρέωσης στα οποία γυναίκες λικνίζονται αισθησιακά και χαϊδεύονται υπό μουσική υπόκρουση 2 αφαιρώντας προκλητικά τα εσώρουχά τους ενώ ο φακός ζουμάρει στα επίμαχα γυμνά σημεία του σώματος τους. Το μέγεθος γραμματοσειράς του δεκαψήφιου αριθμού υψηλής χρέωσης (909 7000 459) και του αριθμού του κόστους κλήσης (σταθ./κιν.: 2,46/1’ με ΦΠΑ) είναι το ίδιο. Στο κάτω μέρος της οθόνης αναγράφεται με αρκετά μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς αλλά είναι ευδιάκριτο το παρακάτω: Απευθύνεται σε ενήλικες Γραμμή εξυπηρέτησης 210 Αριστερά στο πάνω μέρος της οθόνης
αναγράφεται: Στείλε ΣΙΣΣΥ στο 54760. Σε περιμένω 1,48€/sms.
Στην οθόνη εναλλάσσονται οι κάτωθι λεζάντες: - Πάρε με τώρα - Έλα να παίξουμε χωρίς αναστολές - Γνωριμίες όλο το 24ωρο! - Μην αργείς! Σε θέλω εδώ και τώρα! - Κάνε το επόμενο βήμα! Σε περιμένω... - Ετοιμάσου για ... στενές επαφές! Ακούγεται: - Οι φίλοι μου μού λένε ότι είμαι λίγο ντροπαλή. Δεν ανοίγομαι εύκολα αλλά από το τηλέφωνο μπορώ να σου πω πολλά. Ειδικά αν νιώσω άνετα με την παρέα σου. Θα αφήσω τη φαντασία μου να ταξιδέψει μαζί σου για να σου κρατήσει συντροφιά. Μη διστάζεις, λοιπόν. Πάρε με ένα τηλέφωνο να τα πούμε. αρχείο 02.00 - 03.00 / ένδειξη αρχείου 0:44:02 - 0:46:03 αρχείο 03.00 - 04.00 / ένδειξη αρχείου 0:17:40 - 0:19:40, 0:57:55 - 0:58:57 αρχείο 04.00 - 05.00 / ένδειξη αρχείου 0:00:00 - 0:00:21, 0:34:58 - 0:36:56 Προβάλλονται μηνύματα τηλεπαρέας με γραμμή υψηλής χρέωσης στα οποία γυναίκες λικνίζονται αισθησιακά φορώντας μόνο τα εσώρουχά τους και χαϊδεύονται υπό μουσική υπόκρουση ενώ ο φακός ζουμάρει στα επίμαχα σημεία του σώματος τους. Στην οθόνη εναλλάσσονται οι κάτωθι λεζάντες: - Αν σου αρέσουν οι στενές επαφές. - Αν σε εξιτάρουν οι γυναίκες της διπλανής πόρτας.. - Αν η φαντασία σου οργιάζει.. - Ετοιμάσου για την πιο καυτή σου εμπειρία . Πάρε με!
Ακούγονται: - Οι φίλοι μου μού λένε ότι είμαι λίγο ντροπαλή. Δεν ανοίγομαι εύκολα αλλά από το τηλέφωνο μπορώ να σου πω πολλά. Ειδικά αν νιώσω άνετα με την παρέα σου. Θα αφήσω τη φαντασία μου να ταξιδέψει μαζί σου για να σου κρατήσει συντροφιά. Μη διστάζεις, λοιπόν. Πάρε με ένα τηλέφωνο να τα πούμε. - Το ξέρω ότι είσαι μόνος σαν και εμένα και ψάχνεις συντροφιά ειδικά τα βράδια που η μοναξιά είναι αφόρητη. Θέλω κάποιον να μιλήσω. Θέλεις να τα πούμε οι δυο μας; Να μοιραστούμε τις στιγμές μας; Πάρε με τώρα στη γραμμή και έλα να κάνουμε μια κουβεντούλα για δύο.
Ξένη ταινία ‘Carnal Sins’ 02:30π.μ. - 04:00π.μ. περίπου Κάρτα επεξήγησης συμβόλου σήμανσης: 5ης κατηγορίας, κατάλληλο μόνο για ενηλίκους, οπτικοακουστικό σήμα για 7 δευτερόλεπτα κατά την έναρξη.
Σήμα σήμανσης: 5ης κατηγορίας, χρώμα πλαισίου κόκκινο, καθ’ όλη τη διάρκεια προβολής της ταινίας.
Κατά τη διάρκεια της ταινίας προβάλλονται οι ερωτικές περιπτύξεις των πρωταγωνιστών ενώ ο φακός ζουμάρει στα επίμαχα γυμνά σημεία του σώματός τους εκτός του ανδρικού μορίου.
αρχείο 02.00 - 03.00 / ένδειξη αρχείου 0:28:56 - 0:44:02 και 0:46:03 - 0:58:57 Ερωτικές σκηνές προβάλλονται κατά τους κάτωθι χρόνους: 0:30:40 - 0:33:20, 0:39:58 - 0:41:04, 0:52:10 - 0:53:40, 0:55:50 - 0:56:40, 0:57:25 - 0:58:57. αρχείο 03.00 - 04.00 ένδειξη αρχείου 0:00:00 - 0:16:32
Ερωτικές σκηνές προβάλλονται κατά τους κάτωθι χρόνους: 0:04:48 - 0:07:12, 0:07:50 - 0:09:13.
αρχείο 03.00 - 04.00 ένδειξη αρχείου 0:19:40 - 0:57:54 Ερωτικές σκηνές προβάλλονται κατά τους κάτωθι χρόνους: 0:21:05 - 0:22:26, 0:22:35 - 0:23:00, 0:27:40 - 0:31:00, 0:31:08 - 0:32:36, 0:42:00 - 0:44:40, 0:44:50 - 0:45:45, 0:47:20 - 0:49:25, 0:50:50 - 0:52:16, 0:52:55 - 0:54:15.
... Το πρόγραμμα που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός κατά την 7η.10.2014 είναι μη ενημερωτικού χαρακτήρα, καθώς περιλαμβάνει περισσότερες από 17 ώρες προγράμματος ψυχαγωγικού περιεχομένου και χρονοθυρίδες τηλεπώλησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται περί χρονοθυρίδων με προβολή γυμνών γυναικών, σε προκλητικές στάσεις, με προβολή αριθμού τηλεφώνου υψηλής χρέωση, προς επικοινωνία των τηλεθεατών. Πρόκειται περί παρανόμου μεταβολής της φυσιογνωμίας του ραδιοφωνικού σταθμού από ενημερωτικό σε μη ενημερωτικό. Πλέον τούτου, ο τηλεοπτικός σταθμός, κατά την ίδια ημερομηνία, ώρα 02.30 π.μ., μετέδωσε ξένη ταινία με τίτλο: «Carnal Sins», κατά τη διάρκεια της οποίας προβλήθηκαν φυσιολογικές και μη φυσιολογικές ομοφυλοφιλικές και ετεροφυλοφιλικές ερωτικές πράξεις μεταξύ διαφόρων προσώπων. Πρόκειται σαφέστατα περί πορνικής ταινίας της οποίας η προβολή συγχωρείται μόνο υπό την προϋπόθεση διασφάλισης της παρακολουθήσεως από ενήλικα πρόσωπα, προϋπόθεση η οποία δεν υφίσταται εν προκειμένω. Τα ότι η εκπομπή υλοποιήθηκε μετά τα μεσάνυχτα δε σημαίνει ότι είναι ανεξέλεγκτη. Προβολή πορνικής ταινίας από δημόσιο ή ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό παραβιάζει την προαναφερθείσα διάταξη του Συντάγματος, κατά την οποία η επιβαλλομένη ποιότητα των προγραμμάτων των τηλεοπτικών σταθμών πρέπει να εξασφαλίζει την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος. Η εκπομπή δεν είχε την από το σύνταγμα επιβαλλομένη ποιότητα. Επιπλέον, κατά την ως άνω ημερομηνία προβλήθηκε η εκπομπή «Χρώματα Ελλάδας», στην αρχή της οποίας γίνεται ενημέρωση για την τοποθέτηση προϊόντος, χωρίς να αναγράφεται στο τέλος της εκπομπής για ποιες επιχειρήσεις ή προϊόντα υπήρχε τοποθέτηση προϊόντος. Τέλος, μεταδόθηκε πολύωρο μουσικό πρόγραμμα
χωρίς καμία σήμανση ούτε στην αρχή ούτε μετά από διακοπές...».
Σύμφωνα με το ανωτέρω αιτιολογικό στον τηλεοπτικό σταθμό επιβλήθηκε η διοικητική κύρωση του προστίμου των 20.000 ευρώ συνολικά για 4 λόγους: (α) τη μη τήρηση του ενημερωτικού χαρακτήρα του σταθμού και τη μεταβολή της φυσιογνωμίας του, (β) την υποβαθμισμένη ποιότητα μέρους του προγράμματός του, (γ) τη μη σύννομη τοποθέτηση προϊόντος σε εκπομπή και (δ) την απουσία σήμανσης σε μέρος του προγράμματός του.

Β. Κατά της απόφασης 183/2015 ο σταθμός ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ υπέβαλε αίτηση θεραπείας ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 5347/3.7.15) κάνοντας μνεία στο υπόμνημα που είχε καταθέσει στην Αρχή (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 3470/14.4.15) και στο οποίο αναφερόταν, μεταξύ άλλων, στα προβλήματα δυσλειτουργίας και ακαταστασίας που προέκυψαν λόγω της μετάδοσης του προγράμματος του μέσω της DIGEA, στη μη λειτουργία των τηλεφωνικών γραμμών που προβάλλονταν στη διάρκεια του προγράμματός του με αποτέλεσμα τη μη πρόκληση οικονομικής ζημίας στους τηλεθεατές, στο ότι τα συγκεκριμένα dvd μεταδόθηκαν από πανελλαδικά κανάλια χωρίς πρόβλημα. Επίσης στο υπόμνημα ο σταθμός σημειώνει ότι πράγματι ο Εισαγγελέας είχε ασκήσει δίωξη κατά του ποινικώς υπεύθυνου προσώπου του σταθμού και κατά του εκπροσώπου του σταθμού ΔΕΛΤΑ TV προσδιορίζοντας τακτική δικάσιμο για τον Οκτώβριο του 2015. Στην αίτηση θεραπείας του, ο σταθμός, αφού αναφέρεται στο υποβληθέν από αυτόν υπόμνημά του, σημειώνει ότι στην προσβαλλόμενη απόφαση η αισθησιακού περιεχομένου ταινία «Carnal Sins» κρίνεται ως πορνική μετάδοση υπονοώντας ότι δεν φέρει αυτός ευθύνη για τη μετάδοση της γιατί το υλικό ήταν παραχωρημένο από το σταθμό ALTER που μετά το κλείσιμό του διέθετε το πρόγραμμα του σε τιμές κόστους.

Γ. Επί της αιτήσεως θεραπείας του σταθμού, το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την με αριθμό 10/2022 απόφαση του σύμφωνα με την οποία «με την υπό κρίση αίτηση θεραπείας η ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού εταιρεία δεν προσκομίζει κανένα “νέο” ουσιώδες δεδομένο... στο οποίο να μπορεί να θεμελιωθεί το υποβαλλόμενο αίτημα. Δεν υπάρχει εξάλλου στην προσβαλλόμενη κανένα νομικό σφάλμα που να μπορεί να οδηγήσει στην ανάκληση αυτής. Επομένως η αίτηση θεραπείας πρέπει να απορριφθεί».

Δ. Κατά της ως άνω με αρ. 183/11.5.2015 απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και κατά της συμπροσβαλλόμενης με αρ. 10/2022 απόφασής του που απέρριψε την πρώτη αίτηση θεραπείας, η αιτούσα υπέβαλε νέα αίτηση θεραπείας (αρ. πρωτ. 1092/28.2.2022) προσκομίζοντας την με αρ. 1049/2017 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αλεξανδρούπολης (για την οποία υποστηρίζει πως είναι αμετάκλητη) σύμφωνα με την οποία κηρύσσεται αθώα η νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας Παναγιώτα Νικολαίδου για την πράξη της κατοχής προς το σκοπό δημόσιας έκθεσης και κυκλοφορίας ασέμνων κινηματογραφικών ταινιών (Ν. 5060/1931 άρθρα 29 και 30), διατάσσεται δε η δήμευση των κατασχεθεισών ταινιών. Επί τη βάσει αυτής της αθωωτικής απόφασης, ο σταθμός υποστηρίζει πως η ταινία “Carnal Sins” που είχε προβληθεί κατά την υπό έλεγχο ημερομηνία (7.10.2014) δεν μπορεί να θεωρηθεί άσεμνη ή πορνογραφική.

Επί των ανωτέρω λεκτέα τα εξής:

Σύμφωνα με την απόφαση Α.Π. 4/2020, την ΣτΕ 1741/2015 καθώς και την απόφαση 44/2023 του ΕΣΡ «η έκδοση προηγούμενης αθωωτικής ποινικής αποφάσεως ουδόλως προκαταλαμβάνει το αποτέλεσμα της αποφάσεως άλλου οργάνου που επιλαμβάνεται μεταγενεστέρως επί του θέματος, αλλά υποχρεώνει απλώς το τελευταίο αυτό όργανο να συνεκτιμήσει την ύπαρξη της αθωωτικής αυτής αποφάσεως».
Έτσι, η αθωωτική απόφαση επί μιας ποινικής κατηγορίας, που αφορά στην πράξη της κατοχής προς το σκοπό δημόσιας έκθεσης και κυκλοφορίας ασέμνων κινηματογραφικών ταινιών, ουδόλως επηρεάζει την διοικητική πειθαρχική διαδικασία του ΕΣΡ εις βάρος φορέως για μετάδοση προγράμματος υποβαθμισμένης ποιοτικής στάθμης.
Από την εκτίμηση των εγγράφων του φακέλου - στα οποία περιλαμβάνεται και η προσκομιζόμενη υπ’ αριθμ. 1049/30.5.2017 αθωωτική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αλεξανδρούπολης (και δη το διατακτικό μέρος αυτής) - προκύπτει, κατά την κρίση της πλειοψηφίας, ότι το επίμαχο τηλεοπτικό πρόγραμμα με το εκτεθέν περιεχόμενο, ήταν ακραίας υποβαθμισμένης ποιότητας.

III. Υπαγωγή

Κατά συνέπεια, η κρινόμενη αίτηση θεραπείας πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη.

Κατά τη γνώμη όμως ενός μέλους, η αίτηση θεραπείας πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη, καθόσον αφορά τη διοικητική παράβαση της υποβαθμισμένης ποιότητας μέρους του προγράμματος, διότι κατά τη μετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο «ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ» Νομού Έβρου, την 7η.10.2014 και μεταξύ των ωρών 02:30 π. μ. - 04:00 π.μ., της ξένης ταινίας με τίτλο «Carnal Sins», κατά τη διάρκεια της οποίας οι πρωταγωνιστές επιδίδονταν σε ερωτικές περιπτύξεις χωρίς να φορούν ρούχα, χωρίς όμως την αποτύπωση γυμνών γεννητικών οργάνων και ευθεία κινηματογράφηση διεισδυτικών ερωτικών πράξεων, τηρήθηκε από αυτόν (τηλεοπτικό σταθμό) το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων για να διασφαλισθεί η παρακολούθησή της από ενήλικα πρόσωπα, αφού τοποθέτησε στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης την ειδική σήμανση “X” - ακατάλληλο για ανηλίκους - (βλ. διατακτικό της αριθμ. 1049/2017 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αλεξανδρούπολης) και η μετάδοση έγινε σε προχωρημένη ώρα (02:30 π.μ. - 04:00 π.μ.). Συνεπώς, στο βαθμό όπου η επίμαχη ταινία ήθελε θεωρηθεί ότι παρουσίαζε πράγματι αισθησιακό και ενήλικο περιεχόμενο, ο τηλεοπτικός σταθμός τήρησε τα ενδεικνυόμενα προστατευτικά μέσα (προχωρημένη ώρα μετάδοσης, ειδική σήμανση ακαταλληλότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας) για την προστασία της νεότητας και ενημέρωσης του τηλεοπτικού κοινού για το περιεχόμενο της ταινίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Απορρίπτει την με αριθμό πρωτοκόλλου 1092/28.2.2022 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ» Νομού Έβρου, για την θεραπεία και ανάκληση των με αριθμό 183/2015 και 10/2022 αποφάσεων του ΕΣΡ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 25η Σεπτεμβρίου 2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                         H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ       ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Η ληφθείσα την 25.9.2023 απόφαση καταχωρήθηκε στο οικείο πρακτικό της 25.9.2023 και δόθηκε σε αυτήν ο ανωτέρω αριθμός (163/2023).

Δημοσιεύτηκε την 14η Νοεμβρίου 2023.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                           H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ-ΔΡΙΛΙΑ      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 163/2023 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) - 14η Νοεμβρίου 2023

Στην ίδια κατηγορία