ΕΣΡ: Απόρριψη Αίτησης Ρ/Φ Σταθμού ΝΗΣΟΣ 99,8 FM Ν. Κυκλάδων για Χορήγηση Βεβαίωσης Λειτουργίας.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 157/2023 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση την 29.5.2023 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο και τα μέλη (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας «e:presence.gov.gr»): Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γεώργιο Πλειό, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόν το μέλος Ευαγγελία Μήτρου, η οποία κλήθηκε νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της με αριθμό πρωτοκόλλου 4010/23.6.2022 αίτησης του Κωνσταντίνου Μπλέτσα, μέλους του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίφνου, φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο «ΝΗΣΟΣ 99,8 FM» Ν. Κυκλάδων, με την οποία ζητεί την χορήγηση βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 159/24.6.2022, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα-νομικό Αλέξανδρο Οικονόμου. Ο Ειδικός Επιστήμονας υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 358/ΕΣ/9.5.2023 νομική του εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρέστη, για λογαριασμό του φορέως, ο αιτών, Κωνσταντίνος Μπλέτσας. Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο, ο ανωτέρω δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να του παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 28.6.2023, ώρα 14.00, και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 3433/22.6.2023 υπόμνημα.

Την 18.9.2023 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας «epresence.gov.gr») τα μέλη: Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου και Γεώργιος Πλειός, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά για την υπόθεση την απούσα κατά τη συζήτηση Ευαγγελία Μήτρου, αναγιγνώσκοντας την έγγραφη εισήγηση, το υπόμνημα της εγκαλουμένης και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και o ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

Κατά το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999: «Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που λειτουργούσαν την 1η Νοεμβρίου 1999, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του Ν 2328/1995 για την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών. (...) ».

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 4010/23.6.2022 αίτηση του Κωνσταντίνου Μπλέτσα, μέλους του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίφνου, φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΝΗΣΟΣ 99,8 FM» Ν. Κυκλάδων, ζητείται η χορήγηση βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του ως άνω σταθμού (κατά την 1.11.1999).

Δεν προσκομίζονται όμως επίσημα και πειστικά αποδεικτικά στοιχεία ότι ο σταθμός λειτουργούσε πράγματι στον σκοπητέο χρόνο (1.11.1999), ούτε παρέχεται εύλογη εξήγηση της αιτίας για την οποία η αίτηση υπεβλήθη είκοσι δύο (22) έτη μετά την ημερομηνία εκείνη. 

III. Υπαγωγή

Ενόψει τούτων και με βάση τα προεκτεθέντα, το εν λόγω αίτημα δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου που προαναφέρθηκαν. Επομένως, πρέπει να απορριφθεί η αίτηση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Απορρίπτει την αίτηση του Κωνσταντίνου Μπλέτσα, μέλους του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίφνου, φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο «ΝΗΣΟΣ 99,8 FM» Ν. Κυκλάδων, για χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας του ως άνω ραδιοφωνικού σταθμού.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 18η Σεπτεμβρίου 2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                    H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Η ληφθείσα την 18.9.2023 απόφαση καταχωρήθηκε στο οικείο πρακτικό της 18.9.2023 και δόθηκε σε αυτήν ο ανωτέρω αριθμός (157/2023).

Δημοσιεύτηκε την 14η Νοεμβρίου 2023.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                         H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ-ΔΡΙΛΙΑ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 157/2023 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) - 14η Νοεμβρίου 2023

Στην ίδια κατηγορία