ΕΣΡ: Άδεια Δικτυώσεως Ρ/Φ Σταθμών BLUE HEART FM 105,1 Ν. Μαγνησίας (Αναμεταδίδοντος) & METROPOLIS 95,5 Ν. Θεσσαλονίκης (Αναμεταδιδόμενος).

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 165/2023 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση την 6.11.2023 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο και τα μέλη: Τσιχλιά Σωκράτη (με τηλεδιάσκεψη), Σταυρόπουλο Δημήτριο (με τηλεδιάσκεψη), Παλλήκαρη Ευτύχη, Τριανταφυλλίδη Πέτρο, Βλαβιανό Γεώργιο, Μιχελάκη Ιωάννη. Απόν το μέλος Χρυσοφώτης Σπυρίδων, ο οποίος κλήθηκε νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΣΡ 3995/24.7.2023 αιτήσεως του ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΔΑΜΑΚΗ, που λειτουργεί τον ραδιοφωνικό σταθμό «BLUE HEART FM 105,1» Νομού Μαγνησίας, και της εταιρείας με την επωνυμία METROMEDIA A.E., που λειτουργεί τον ραδιοφωνικό σταθμό «METROPOLIS 95,5» Νομού Θεσσαλονίκης, για χορήγηση άδειας δικτύωσης του πρώτου ως αναμεταδίδοντος και του δεύτερου ως αναμεταδιδόμενου.


Για τον έλεγχο σχηματίστηκε ο φάκελος με αριθμό 176/26.7.2023. Ο φάκελος ανατέθηκε στη διοικητική υπάλληλο Τριάδα Τσαμπούκα, η οποία κατέθεσε το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΣΡ 846/18.10.2023 υπηρεσιακό σημείωμα.

Για τη συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθούν οι αιτούντες, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση.

Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη και η Ολομέλεια αφού άκουσε τον ειδικό επιστήμονα-νομικό Αλέξανδρο Οικονόμου και τη διοικητική υπάλληλο Τριάδα Τσαμπούκα και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 2328/1995: «Μετά από ειδική άδεια του ΕΣΡ επιτρέπεται η δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών διαφορετικών περιοχών, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι σταθμοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια και υποβάλλουν το αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης».

2.    Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 3021/2002: «Οι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 για τη δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών που κατέχουν άδεια λειτουργίας σε διαφορετικό νομό, ισχύουν και για τη δικτύωση με ραδιοφωνικούς σταθμούς που θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν. 2778/1999».

3.    Σε εφαρμογή των διατάξεων για τη δικτύωση των ραδιοφωνικών σταθμών εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1/15.01.2008 Οδηγία του ΕΣΡ «Τροποποίηση της Οδηγίας 6/2002 «Δικτύωση ραδιοφωνικών σταθμών» με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και ελέγχου τήρησης της σχετικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 της Οδηγίας: «Κάθε τροποποίηση ή λύση συμφωνίας δικτύωσης ή τροποποίηση Παραρτήματός της, κοινοποιείται αμελλητί στο ΕΣΡ. Για τη διακοπή της δικτύωσης απαιτείται είτε να κοινοποιηθεί στο ΕΣΡ εξώδικη καταγγελία της σύμβασης δικτύωσης από τον νόμιμο εκπρόσωπο ενός εκ των δύο συμβληθέντων ραδιοφωνικών σταθμών, είτε να κατατεθούν στο ΕΣΡ κοινά ή αυτοτελή έγγραφα γνωστοποιήσεως της διακοπής της δικτύωσης και από τους δύο συμβληθέντες».

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου, προέκυψαν τα ακόλουθα:

1) Με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΣΡ 3995/24.7.2023 αίτηση ζητείται η δικτύωση μεταξύ των ραδιοφωνικών σταθμών ««BLUE HEART FM 105,1» Νομού Μαγνησίας, με φορέα την ατομική επιχείρηση του ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΔΑΜΑΚΗ, που διαθέτει την υπ’ αρ. 104/30.8.2004 Βεβαίωση Λειτουργίας, εκδοθείσα από το ΕΣΡ, αφενός, και «METROPOLIS 95,5» Νομού Θεσσαλονίκης, με φορέα την εταιρεία με την επωνυμία
METROMEDIA A.E., που διαθέτει την υπ’ αρ. 19276/Ε/22.9.2000 Βεβαίωση Λειτουργίας, εκδοθείσα από το Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ, αφετέρου.

2) Στην αίτηση περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα από τον νόμο και από την Οδηγία του ΕΣΡ στοιχεία, ήτοι το από 17.7.2023 ιδιωτικό συμφωνητικό για δικτύωση μέχρι πέντε (5) ώρες ημερησίως και παράρτημα στο οποίο αναφέρονται οι ώρες δικτύωσης.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Κατά την κρίση της Ολομέλειας, η εν λόγω αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και της Οδηγίας του ΕΣΡ που προαναφέρθηκαν και επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή και να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια δικτύωσης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης δέχεται την αίτηση και χορηγεί άδεια δικτυώσεως του ως άνω αναμεταδίδοντος ραδιοφωνικού σταθμού μετά του ως άνω αναμεταδιδόμενου ραδιοφωνικού σταθμού από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 14:00 - 16:00 και Σάββατο και Κυριακή 16:00 - 22:00.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 6η Νοεμβρίου 2023 και δημοσιεύτηκε την 16η Νοεμβρίου 2023.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ - ΔΡΙΛΙΑ          ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 165/2023 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) - 16η Νοεμβρίου 2023

Στην ίδια κατηγορία