ΕΚΟΜΕ: Ορισμός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τον έλεγχο & πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ ΣΕΖΟΝ 9 (Τηλεοπτική Σειρά Μυθοπλασίας 70 επεισοδίων) της GREEN PIXEL PRODUCTIONS.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση ΕΚΟΜΕ ΑΕ με Θέμα: Ορισμός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή/ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο και πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό Ψ2ΠΟΕ-0419874 και τίτλο «ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (ΣΕΖΟΝ 9)» (Τηλεοπτική Σειρά Μυθοπλασίας 70 επεισοδίων), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «GREEN PIXEL PRODUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το οποίο υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017 (Α'116), όπως ισχύει.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΟΜΕ ΑΕ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L 187/1 26-06-2014) «για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης», όπως ισχύει.

β) Του κεφ. ΣΤ' του Ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α' 82) και άλλες διατάξεις», (Α' 133), όπως ισχύει.

γ) Του κεφ. Δ' του Ν. 4487/2017 «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α' 116) και ειδικότερα το άρθρο 30 «Έλεγχος και πιστοποίηση ολοκλήρωσης υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4915/2022.

2.    Την υπ' αριθμ. 19292/19-05-2022 ΚΥΑ «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 7651/ΕΞ 2021/22.03.2021 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας 'Αντικατάσταση της υπ' αρ. 149/31.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ' του ν. 4487/2017 (Α' 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού.» (Β' 3272)' (Β' 1086)» (Β'2538).

3.    Την υπ' αριθμ. 3767/2017 ΚΥΑ «Έγκριση Καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία: «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. - Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.» (Β' 4478), όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με την από 03-09-2020 καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2208575.

4.    Την υπ' αριθμ. 129/14-12-2018 2018 ΚΥΑ με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης Λειτουργίας και Κατάστασης Προσωπικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την Επωνυμία Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. - Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε» (Β' 5981), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 56/17-01-2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΟΜΕ (Τ. ΠΡΑΔΙΤ 6) και ισχύει.

5.    Την υπ' αριθμ. 3976/29-09-2020 ΚΥΑ «Ανανέωση θητείας Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. και ορισμός νέων μελών, στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. - Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.» (ΥΟΔΔ 827).

6.    Την υπ' αριθμ. 7057/11-03-2021 ΚΥΑ «Ανανέωση θητείας μελών και ορισμός νέων στο Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. - Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.» (ΥΟΔΔ 208).

7.    Την υπ' αριθμ. 37542 ΕΞ 2021/21.10.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (παρ. 3 άρθρο 29 του ν. 4487/2017 (Α' 116), όπως ισχύει, το άρθρο 16 του π.δ. 40/2020 και την υπ' αριθ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/559/26- 02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας {Β' 660), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 4694 (ΦΕΚ 5347 Β'/05-12-2020), εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (ΣΕΖΟΝ 9)» (Τηλεοπτική Σειρά Μυθοπλασίας 70 επεισοδίων), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «GREEN PIXEL PRODUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ' Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α' 116) όπως ισχύει, περίληψη της οποίας αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΧΓ946ΜΤΛΠ- ΜΘΥ και Α.Π. Περίληψης 39128 ΕΞ 2021/03-11-2021.

8.    Την υπ' αριθμ. Β472/24-05-2022 επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΚΟΜΕ για την επιλογή διαδικασίας ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4487/2017 (Α' 116), όπως ισχύει.

9.    Την υπ' αριθμ. ΕΙΣ2156/22-05-2023 Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση ορισμού ορκωτού ελεγκτή του Φορέα με την επωνυμία «GREEN PIXEL PRODUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», για το επενδυτικό σχέδιο με τίτλο «ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (ΣΕΖΟΝ 9)» (Τηλεοπτική Σειρά Μυθοπλασίας 70 επεισοδίων) και κωδικό Ψ2ΠΟΕ-0419874.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τον ορισμό της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.» με ΑΜ ΕΛΤΕ 11 και Α.Φ.Μ. 094386174 για τον έλεγχο και πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό Ψ2ΠΟΕ-0419874 και τίτλο «ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (ΣΕΖΟΝ 9)» (Τηλεοπτική Σειρά Μυθοπλασίας 70 επεισοδίων), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «GREEN PIXEL PRODUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το οποίο υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017, όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΟΜΕ Α.Ε.
Παναγιώτης Κουάνης

Πληροφορίες: www.ekome.media/el 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ AΕ) -  24 Mαΐου 2023 - ΠΕΞ 196