ΕΣΡ: Τροποποίηση Σύνθεσης Επιτροπής για ολοκλήρωση Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Εμπορικών Ανακοινώσεων.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση Προέδρου 16/2023 της Ανεξάρτητης Αρχής:ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 16/2023

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση στη σύνθεση της Επιτροπής (με αναδιάταξη μελών) για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Εμπορικών Ανακοινώσεων (Απόφαση Προέδρου 4/2023)

Έχοντας υπόψη:

1.    Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος.

2.    Τον Ν. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (Α’ 262), όπως ισχύει.

3.    Τον Ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α' 220), όπως ισχύει.

4.    Τον Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύει.

5.    Τον Ν. 4779/2021 «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης» (Α’ 27), και ιδίως το άρθρο 51 παρ. 7 αυτού.

6.    Τον Ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α’ 82) και άλλες διατάξεις» (Α’ 133), και ιδίως το άρθρο 13 παρ. 3 αυτού, όπως ισχύει.
 
7.    Τον Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), και ιδίως το άρθρο 21 αυτού, όπως ισχύει.

8.    Την με αριθμό πρωτοκόλλου 168ΕΣ/16.01.2023 Απόφαση του ΕΣΡ για τη δέσμευση πίστωσης για τη συμμετοχή του προσωπικού του σε επιτροπές και ομάδες εργασίας του ΕΣΡ και την από 01.02.2023 έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 6Ο8ΚΙΜΕ-ΠΩΒ).

9.    Το από 15.06.2021 πρακτικό της Ολομέλειας του ΕΣΡ, με το οποίο είχε αποφασισθεί η συγκρότηση Επιτροπής για την κατάρτιση Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και    Ραδιοφωνικών Εμπορικών Ανακοινώσεων και ορίστηκαν οι όροι της λειτουργίας της. (Απόφαση Προέδρου 12/2021 ΑΔΑ: ΨΦ91ΙΜΕ-ΠΥΣ)

10.    Το από 19.10.2021 πρακτικό της Ολομέλειας του ΕΣΡ, με το οποίο είχε συμπληρωθεί η Σύνθεση της Επιτροπής για την κατάρτιση Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και    Ραδιοφωνικών, Εμπορικών Ανακοινώσεων, λόγω αποχώρησης 3 μελών. (Απόφαση Προέδρου 17/2021 ΑΔΑ: 6ΔΚ7ΙΜΕ-ΙΔ9)

11.    Το από 22.02.2022 πρακτικό της Ολομέλειας του ΕΣΡ, με το οποίο είχε αποφασιστεί η συγκρότηση Επιτροπής για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Εμπορικών Ανακοινώσεων και ορίστηκαν οι όροι της λειτουργίας της (Απόφαση Προέδρου 6/2022 ΑΔΑ: 90ΞΤΙΜΕ-ΖΧΖ ).

12.     Το από 07.02.2023 πρακτικό της Ολομέλειας του ΕΣΡ, με το οποίο αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Εμπορικών Ανακοινώσεων και ορίστηκαν οι όροι της λειτουργίας της (απόφαση Προέδρου 4/2023 ΑΔΑ: 968ΜΡΙΜΕ-6ΞΘ).

13.     Το από 30.5.2023 πρακτικό της Ολομέλειας του ΕΣΡ, με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση στη σύνθεση της Επιτροπής (με αναδιάταξη μελών) για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Εμπορικών Ανακοινώσεων και ορίστηκαν οι όροι της λειτουργίας της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση στη σύνθεση της Επιτροπής (με αναδιάταξη μελών) για την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου από το άρθρο 51 παρ. 7 του Ν. 4779/2021 σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Εμπορικών Ανακοινώσεων, αποτελούμενη από τις: Ρέα Λαμπροπούλου ειδική επιστήμονα-νομικό του ΕΣΡ, ως πρόεδρο, Όλγα Γαρουφαλιά, ειδική επιστήμονα-νομικό του ΕΣΡ, Παρασκευή (Πάρη) Καρατζόγλου, ειδική επιστήμονα-νομικό του ΕΣΡ, Θεοδώρα Παπαδάκη, ειδική επιστήμονα-νομικό του ΕΣΡ και Χρυσούλα (Χάρι) Τσίγκου, ειδική επιστήμονα-νομικό του ΕΣΡ, ως μέλη. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Αικατερίνη Κοντοπούλου, ΠΕ ΜΜΕ-Επικοινωνίας, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Έργο της Επιτροπής θα είναι:

1.    Η ολοκλήρωση του Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Εμπορικών Ανακοινώσεων, αφού ληφθούν υπόψη μετά από συνεργασία και διαβούλευση οι απόψεις όλων των εμπλεκομένων, θα υποβληθεί στην Ολομέλεια του ΕΣΡ.

2.    Η ενσωμάτωση τυχόν παρατηρήσεων που θα προκύψουν μετά την υποβολή στην Ολομέλεια του ΕΣΡ του τελικού Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Εμπορικών Ανακοινώσεων.

3.    Η παρακολούθηση της πορείας κατάρτισης του τελικού Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Εμπορικών Ανακοινώσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51 παρ. 7 του Ν. 4779/2021.

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ανά μήνα, εκτός του ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών. Οι συνεδριάσεις μπορούν να λαμβάνουν χώραν και ηλεκτρονικώς. Η πραγματοποίηση της κάθε συνεδρίασης και οι συμμετοχές σε αυτήν βεβαιώνονται με σύνταξη πρακτικού, το οποίο υπογράφεται από την πρόεδρο και την γραμματέα της Επιτροπής.

Η μηνιαία αποζημίωση των συμμετεχουσών στην Επιτροπή ορίζεται στα διακόσια πενήντα (250) ευρώ για την πρόεδρο, στα διακόσια (200) ευρώ για καθένα από τα μέλη και στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την γραμματέα της Επιτροπής. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες από τέσσερις (4) συνεδριάσεις ανά μήνα, η ανωτέρω αποζημίωση περικόπτεται αναλόγως. Η αποζημίωση της Επιτροπής καταβάλλεται αποκλειστικά από τους πόρους της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2644/1998 (Α' 233) και της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 (Α' 133).

Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 30.11.2023.

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση Προέδρου 16/2023 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - Αθήνα, 1 Ιουνίου 2023 Α.Π. 460/ΕΣ

Στην ίδια κατηγορία