ΕΣΡ: Επιβολή Οικονομικής Κύρωσης συνολικού ύψους 60.000€ σε Τ/Σ ALPHA CHANNEL & Ρ/Σ ALPHA 98,9 (Ν. Αττικής).

Διαβάστε την ακόλουθη Aπόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης:

Απόφαση 147/2018 για τον Τ/Σ ALPHA CHANNEL & τον Ρ/Σ ALPHA 989 Ν. Αττικής.

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 12.6.2018 και ώρα 10:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο και τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Νικόλαο Κιάο, Γεώργιο Σαρειδάκη, Βασίλειο Καραποστόλη και Γεώργιο Πλειό. Απόντα τα μέλη Δήμητρα Παπαδοπούλου και Ευαγγελία Μήτρου, τα οποία είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ.
Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο «ALPHA CHANNEL» και τον ραδιοφωνικό σταθμό «ALPHA 989» νομού Αττικής, αμφότερα ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΕ, αναφορικά: (1) με προσβολή προσωπικότητας νομικού προσώπου (2) με μη αποστολή στο ΕΣΡ απορριπτικής απάντησης επί αιτήματος επανόρθωσης, (3) με διάκριση εις βάρος προσώπου στη βάση της εθνικότητάς του και (4) με μετάδοση ισχυρισμού ως είδησης χωρίς έλεγχο της ουσιαστικής βασιμότητάς του. Η υπόθεση εξετάζεται ύστερα από καταγγελία της εταιρείας «KINETIC SHIPPING CO», με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 5956/6.12.2017.
Για τον έλεγχο σχηματίστηκαν οι φάκελοι με αριθμό 558/18.12.2018 και 559/18.12.2018, οι οποίοι χρεώθηκαν στην διοικητική υπάλληλο Ροδόπη Μπιλιαρδή και στην ειδική επιστήμονα - νομικό Δώρα Παπαδάκη. Στη συνέχεια, η Διοικητική Υπάλληλος υπέβαλε στο ΕΣΡ τις με αριθμό πρωτοκόλλου 162/ΕΣ/14.3.2018 και 164/ΕΣ/14.3.2018 εκθέσεις καταγραφής των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης και η Ειδική Επιστήμων - Νομικός υπέβαλε στο ΕΣΡ τις με αριθμό πρωτοκόλλου 262/ΕΣ/17.4.2018 και 267/ΕΣ/18.4.2018 νομικές της εισηγήσεις.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας παρέστη η πληρεξούσια δικηγόρος της Άννα Σούρπη. Παρέστη, επίσης, η πληρεξούσια δικηγόρος της καταγγέλλουσας εταιρείας, Μαρία Πετροπούλου. Ερωτηθείσες από τον Πρόεδρο, οι πληρεξούσιες δικηγόροι απάντησαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση έγγραφων υπομνημάτων μέχρι και την 25.6.2018 και ώρα 14.00, καθώς και τυχόν συμπληρωματικών υπομνημάτων μέχρι και την 27.6.2018 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. Ο σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία του Ε.Σ.Ρ. τα με αριθμό πρωτοκόλλου 3526/25.6.2018 και 3527/25.6.2018 υπομνήματά του. Η καταγγέλλουσα εταιρεία κατέθεσε το με αριθμό πρωτοκόλλου 3509/25.6.2018 υπόμνημά της.
Την 3η.12.2018 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τα αυτά ως άνω (παρόντα κατά τη συζήτηση) μέλη. Απουσίαζαν τα μέλη Γιώργος Πλειός και Καλλιόπη Διαμαντάκου, τα οποία είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Η Ολομέλεια, αφού παρακολούθησε την επίμαχη ροή προγράμματος και άκουσε την ειδική επιστήμονα – νομικό Θ. Παπαδάκη, που είχε ορισθεί, από τον Πρόεδρο, εισηγήτρια:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ι. Νομικό Μέρος
Α. Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Ανεξάρτητη Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Ο άμεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό, μεταξύ των άλλων, την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση των πληροφοριών και των ειδήσεων και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου.
Σύμφωνα με το αρ. 27 παρ. 1 του Π.Δ. 109/2010:
1. Κάθε πρόσωπο, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, του οποίου προσβάλλονται από το περιεχόμενο τηλεοπτικού προγράμματος έννομα συμφέροντα, ιδίως η προσωπικότητα, η τιμή ή υπόληψη, ή ο ιδιωτικός και οικογενειακός βίος, ή η επαγγελματική, κοινωνική, επιστημονική, καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη δραστηριότητα, δικαιούται να ζητήσει επανόρθωση από τον τηλεοπτικό οργανισμό που μετέδωσε το επίμαχο πρόγραμμα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη μετάδοση ή την αναμετάδοση αυτού.
2. Το αίτημα απάντησης υποβάλλεται στον τηλεοπτικό οργανισμό με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, με τον οποίο μπορεί να βεβαιωθεί η υποβολή του και ιδίως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεγράφημα, συστημένη επιστολή, εξώδικη δήλωση και πρέπει να περιέχει:
α) τα πλήρη στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου που βλάπτεται.
β) την ημέρα και την ώρα του επίμαχου προγράμματος,
γ) τους λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη αναφορά υπήρξε βλαπτική,
δ) το κείμενο της απάντησης ή το αίτημα για εμφάνιση στο ίδιο ή ανάλογο πρόγραμμα ή για μαγνητοσκόπηση και μετάδοση ανάλογης απάντησης. Ανάλογη είναι η απάντηση όταν διαρκεί ίσο τουλάχιστον χρόνο με τη βλαπτική αναφορά και μεταδίδεται σε αμέσως επόμενο πρόγραμμα σε περίπτωση σειράς ομοίων προγραμμάτων ή σε ανάλογο από πλευράς ώρας μετάδοσης δελτίο ειδήσεων ή σε ανάλογο από πλευράς ώρας μετάδοσης και τηλεθέασης πρόγραμμα.
3. Το περιεχόμενο της απάντησης δεν πρέπει να συνιστά αξιόποινη πράξη ή να θεμελιώνει αστική ευθύνη του τηλεοπτικού οργανισμού ή να αντιτίθεται στα χρηστά ήθη.
4. Ο τηλεοπτικός οργανισμός αποφασίζει για το αίτημα μέσα σε δύο (2) ημέρες και ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο κατά τρόπο ανάλογο με τον τρόπο υποβολής του αιτήματος. Επανόρθωση μπορεί να γίνει και χωρίς την τήρηση αυτής της διαδικασίας με πρωτοβουλία του τηλεοπτικού οργανισμού ή του ενδιαφερομένου.
5. Αν ο τηλεοπτικός οργανισμός απορρίψει το αίτημα, το διαβιβάζει υποχρεωτικώς μαζί με την αιτιολογημένη απόφαση του και αντίγραφο του επίμαχου προγράμματος, το αργότερο σε 24 ώρες, στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
6. Το δικαίωμα του θιγομένου για απάντηση και η αντίστοιχη υποχρέωση του τηλεοπτικού οργανισμού είναι ανεξάρτητα από την ύπαρξη τυχόν αστικής ή ποινικής ευθύνης. Η διοικητική διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης είναι ανεξάρτητη από τυχόν ύπαρξη ποινικής ή αστικής ευθύνης του τηλεοπτικού οργανισμού και ιδίως από διατάξεις σχετικές με την προστασία της προσωπικότητας των θιγομένων κατά τον Αστικό Κώδικα και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Β. Κατά το άρθρο 9 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003 : «Τα πρόσωπα που συμμετέχουν ή αναφέρονται στις εκπομπές πρέπει να απολαμβάνουν δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς συμπεριφοράς. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής και της αξιοπρέπειάς τους. Πρέπει επίσης να γίνονται σεβαστά η ιδιωτική και οικογενειακή τους ζωή, η επαγγελματική τους δραστηριότητα και το δικαίωμα έκφρασής τους. Η άσκηση κριτικής δεν είναι ασυμβίβαστη με το σεβασμό των δικαιωμάτων των εμφανιζομένων ή αναφερομένων προσώπων».
Γ. Κατά το άρθρο 2 του Συντάγματος: «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας».
Κατά το άρθρο 5 παρ. 2 του Συντάγματος: «Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων…»
Κατά το άρθρο 4 του Π.Δ. 77/2003 (για δημοσιογραφικές εκπομπές):
«1. Δεν επιτρέπεται η παρουσίαση προσώπων με τρόπο, ο οποίος, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, μπορεί να ενθαρρύνει τον εξευτελισμό, την κοινωνική απομόνωση ή τις δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος τους από μέρος του κοινού βάσει ιδίως του φύλου, της φυλής….του γενετήσιου προσανατολισμού ή του επαγγέλματος.
2. Δεν επιτρέπεται η προβολή μειωτικών, ρατσιστικών, ξενοφοβικών ή σεξιστικών μηνυμάτων και χαρακτηρισμών…»
Δ. Κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Π.Δ. 77/2003: «Η μετάδοση των γεγονότων πρέπει να είναι αληθής, ακριβής και όσο είναι δυνατό πλήρης..» Κατά δε το άρθρο 7 παρ. 1 α το Π.Δ. 77/2003: «Δεν πρέπει να μεταδίδονται πληροφορίες χωρείς να έχουν ελεγχθεί».

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος
Από τα έγγραφα του φακέλου, την μαρτυρική κατάθεση που έγινε στην Ολομέλεια, την παρακολούθηση της επίμαχης ροής προγράμματος από τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Παρακολούθησης και Αναζήτησης Ραδιοτηλεοπτικού Προγράμματος του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προκύπτουν τα εξής:
Α. Από τον τηλεοπτικό σταθμό της εγκαλούμενης (ταυτοχρόνως δε και από τον ραδιοφωνικό αυτής σταθμό) μεταδόθηκαν την 24-11-2017 για την καταγγέλλουσα εταιρία – μεταξύ άλλων και – τα ακόλουθα κατά λέξιν: «Δημοσθένης Βερύκιος» (Δ.Β) : «Διαβάζω λοιπόν, σελίδα 4 της «ΑΥΓΗΣ»… Και γράφει μεταξύ άλλων : Στον κατάλογο των υπόπτων τέλεσης τελωνειακών αδικημάτων, αναγράφονται ονόματα περί εκατόν επιχειρήσεων, περίπου εκατόν επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, φερόμενα ως εμπλακέντα σε υποθέσεις λαθρεμπορίου, χωρίς να είναι γνωστή η κατάληξη των υποθέσεων και τα εισπραχθέντα, ποσά …Στα ΕΛΠΕ στα ΕΛΠΕ έχω φάει τα καλύτερα μου χρόνια….Και επειδή δεν μπορώ να κρατάω το στόμα μου κλειστό και επειδή αγαπημένα μου πρόσωπα βρίσκονται στην κορυφή της διοίκησης των ΕΛΠΕ, ενδεχομένως τα πληγώσω, είναι γιατί τα αγαπάω….Και του λέω: «…Πρόεδρε των ΕΛΠΕ μιλάμε για το λαθρεμπόριο…Αφήστε να σας πω γιατί είναι μεγάλο το θέμα….Ρε παιδιά, αφήστε τη φιλολογία, θέλετε να ακούσετε την είδηση ή δεν θέλετε; ….Αφήστε να σας πω που για μένα υπάρχει οσμή σκανδάλου…2015. Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει την κάθαρση….Δημιουργείται στο Μέγαρο Μαξίμου ένα σχήμα υπό τον Αλέκο Φλαμπουράρη, που συμμετέχει…Τέρενς Κουίκ να κυνηγήσουν την διαφθορά….Κάποια στιγμή λοιπόν ο Τέρενς Κουίκ μέσα στη νύχτα αναφωνεί : Τους έπιασα, τους έπιασα….Ένα πλοίο, 6 θαρρώ ότι έχει, 5 ή 6 μικρά πλοιάρια, σαν αυτό της Αγίας Ζώνης που μεταφέρει των ΕΛΠΕ πετρέλαιο στις αποθήκες. Τα ΕΛΠΕ έχουν πετρέλαιο σε όλη την Επικράτεια…Όλοι λοιπόν, Θεωρούν ότι έπιασαν στα πράσα να γίνεται λαθρεμπόριο, εκτεταμένο λαθρεμπόριο καυσίμων από τα πλοία τα τροφοδοτικά. Μετά το θέμα ξεχνιέται…Τον Δεκέμβριο του ’15 γίνεται μια διακήρυξη στα ΕΛΠΕ, να αναλάβει μία εταιρία τη διαχείριση αυτών των 5-6 πλοιαρίων που μπορεί να γίνει κουτσουκέλα, που μας είχε πει ο Τέρες Κουίκ, ότι έχει γίνει λαθρεμπόριο…Γίνεται η διακήρυξη…Ένα μήνα πριν την διακήρυξη, ως δια μαγείας πάλι, συστήνεται μία εταιρία, η οποία παίρνει τη δουλειά…Και μεταξύ άλλων, δεν είμαι ρατσιστής, είμαι μαρξιστής, λενινιστής, άρα τον προλεταριακό διεθνισμό τον έχω στο αίμα μου. Διαβάζω όμως: ….Γεννήθηκε στα Τίρανα Αλβανίας το 1966….Δηλαδή ανατίθεται η περιφρούρηση του λαθρεμπορίου, για να μην γίνεται, λαθρεμπόριο- λέω εγώ- στα ΕΛΠΕ, σε μια νεοσύστατη εταιρία …που μεταξύ άλλων μέτοχος….είναι ένας Αλβανικής καταγωγής Έλλην προφανώς υπήκοος. Νομότυπο είναι. Λέω όμως εγώ …που γράφω, έχω γράψει…για λαθρεμπόριο καυσίμων που φθάνει τα 5 δις…Ποιοι είναι οι μέτοχοι; Γνωστοί! Τους έχω εδώ. Ποια τράπεζα έβγαλε εγγυητική; Μήπως η Attica; Το 2015; Αγαπητέ Θόδωρε Πανταλάκη….μπορείς, να μας πεις η Kinetic αντιλαϊκή εταιρία, εάν η δική σας τράπεζα, η Attica, έχει δώσει εγγυητική επιστολή το ‘ 15; …….Στα Τίρανα το 1966…. Ποιος είναι αυτός αλβανικής καταγωγής που αναθέσαμε «ως Ελληνικά Πετρέλαια» φρουρό για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου…; Εδώ πρέπει να ασχοληθούν όσοι πολεμάνε το λαθρεμπόριο….Θέλω να σταθώ και να κάνω φύλλο φτερό την Kinetic, ναυτιλιακή εταιρία….Μα αγάπη μου γλυκιά, κάτσε λίγο. Θα μιλήσουμε για τα μπορντέλα α πραγματικά, για το ιερό αρχαιότατο επάγγελμα».
Β. Παρόλο που η εγκαλούσα εταιρία ζήτησε την «επανόρθωση» των εις βάρος της λεχθέντων κατά την ως άνω εκπομπή, και παρόλο που η εγκαλούμενη απέρριψε το σχετικό αίτημα, η τελευταία δεν ανέφερε τούτο στο ΕΣΡ.

ΙΙΙ. Υπαγωγή
Με τον τρόπο αυτό, η εγκαλούμενη εταιρία – δια του προστηθέντος υπ’ αυτής φυσικού προσώπου (δημοσιογράφου):
(1) Προσέβαλε την προσωπικότητα, και ειδικότερα την φήμη της εγκαλούσης εταιρίας, αποδίδοντας σε αυτήν, εμμέσως μεν, σαφέστατα δε, ότι επιδιδόταν σε λαθρεμπόριο υγρών καυσίμων.
(2) Έπραξε δε τούτο η εγκαλούμενη (εκ προθέσεως) αναφερόμενη με ασαφή, αόριστο και νεφελώδη τρόπο στα υποτιθέμενα στοιχεία, επί των οποίων στήριζε τον σχετικό ισχυρισμό της, τον οποίο εμφάνιζε ως είδηση, χωρίς έλεγχο της ουσιαστικής βασιμότητάς του. Σημειώνεται δε συναφώς, ότι, κατά την διαδικασία ενώπιον του παρόντος Συμβουλίου, η εγκαλουμένη όχι μόνο δεν ανέφερε αν περιήλθαν και έχει στην κατοχή της τα στοιχεία, στα οποία στήριξε τον επίμαχο ισχυρισμό της (ότι, δηλαδή, η εγκαλούσα εταιρία είχε συμμετοχή στην ανωτέρω εγκληματική δραστηριότητα), αλλά ούτε καν εκφράσθηκε με σαφήνεια κατά πόσον εξακολουθεί να υποστηρίζει την ουσιαστική βασιμότητα του ισχυρισμού της αυτού.
(3) Αναφέρθηκε επανειλημμένως και χωρίς έννομο λόγο στην εθνική (αλβανική ) καταγωγή προσώπου με προφανή πρόθεση την δυσμενή εις βάρος αυτού διάκριση.
(4) Παραβίασε (εκ προθέσεως) την υποχρέωσή της να διαβιβάσει στο ΕΣΡ την αρνητική απάντησή της στο περί «επανορθώσεως» αίτημα της εγκαλούσης εταιρίας (ανεξαιρέτως αν η απάντησή της ήταν ή όχι νομικώς βάσιμη).
Έτσι, η εγκαλουμένη παραβίασε τις αναφερόμενες στο νομικό μέρος της παρούσης διατάξεις και πρέπει να επιβληθούν σ’ αυτή διοικητικές κυρώσεις, και δη προστίμου, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Δέχεται ότι, δια των τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού, εγκαλούμενη, παραβίασε - εκ προθέσεως – τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΕ, ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού «ALPHA 989» νομού Αττικής και του τηλεοπτικού σταθμού «ALPHA CHANNEL», για καθένα από τα ανωτέρω (τέσσερα) διοικητικά αδικήματα, την διοικητική κύρωση του προστίμου των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ (και συνολικώς των εξήντα χιλιάδων 60.000 ευρώ).
Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β΄ του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:
1. Της εταιρείας ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, θέση Πέτσα - Βακαλόπουλου, ΒΙΟΠΑ Παλλήνης, με ΑΦΜ 094438520, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.
2. Του Βασίλειου Παπαδρόσου του Ευαγγέλου, με ΑΦΜ 027637858., Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας κατά τον χρόνο τέλεσης του αδικήματος.
3. Του Δημοσθένη Βερύκιου του Αναστασίου, με ΑΦΜ 044710401, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας κατά τον χρόνο τέλεσης του αδικήματος.
4. Του Γεώργιου Χριστοδούλου του Ανδρέα, με ΑΦΜ 115863143, Δ.Ο.Υ. Β’ Καλλιθέας, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας κατά τον χρόνο τέλεσης του αδικήματος.
5. Του Δραϊνάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής, στην οδό Μπιζανίου 15, με ΑΦΜ 031089698, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ως νυν νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας,
6. Του Παπαδόπουλου Μιχαήλ του Νικολάου κατοίκου Αγ. Παρασκευής Αττικής, στην οδό Πίνδου 44Α, με ΑΦΜ 073291436, Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής, ως νυν νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας,
7. Της Δροσινού Αρετής του Δημητρίου, κατοίκου Αλίμου Αττικής, στην οδό Δερβενακίων 1, με ΑΦΜ 046881013, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, ως νυν νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας,
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 3η Δεκεμβρίου 2018 και δημοσιεύτηκε την 31η Ιουλίου 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ