ΕΡΤ3: Προμήθεια, Εγκατάσταση και Ρύθμιση Δορυφορικής Κεραίας για το HeadEnd από CnC Connection.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΘΕΜΑ: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ HEADEND ΣΤΗΝ ΕΡΤ3»

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4324/2015(ΦΕΚ Α' 44).

2.    Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 82 (Κεφάλαιο ΙΑ' Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια) του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α'184/23.09.2020) «Ψηφιακή διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) κ.λ.π. διατάξεις»

3.    Την υπ' αρ. πρωτ. Ε/178/17-09-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/2019) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».

4.    Την υπ' αρ. Ε/216/16.06.2022 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό [Διορισμός δύο (2) μελών στο Δ.Σ. της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)], (ΦΕΚ 511/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./22.06.2022).

5.    Την υπ' αρ. πρωτ. 4837/28.06.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ Α.Ε. (Πρακτικό 299/28.06.2022, Θέμα 1ο: «Επανασυγκρότηση του Δ.Σ. της ΕΡΤ σε σώμα» - ΑΔΑ: 6ΠΠ2465Θ1Ε-ΨΙΠ.

6.    Την υπ' αρ. πρωτ. 5296/02.02.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό321/02.02.2023, θέμα 13α: «Πλήρωση θέσης ευθύνης
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3», ΑΔΑ: Ψ8ΕΛ465Θ1Ε-Ε2Α), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αρ. 456/23.02.2023, τ. Γ'.

7.    Την υπ' αρ. πρωτ. 5468/23.03.2023 (Αρ. Πρακτικού 327/23.03.2023, Θέμα 35ο: «Παροχή Εξουσιοδοτήσεων» ΑΔΑ:ΕΖΞΤ465Θ1Ε-8ΓΓ) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.

8.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ Α'147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9.    Την έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2023 της ΕΡΤ ΑΕ (υπ' αριθ. 9294/29.12.2022 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό ΑΔΑ: 6ΙΓΔ46ΜΓΨ7-ΙΧΩ).

10.    Την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό της εταιρείας για το 2023.

11.    Τη βεβαίωση του τμήματος Θαλάμων, Μοντάζ & Τεχνικής Ανάπτυξης Τηλεόρασης ΕΡΤ-3.

12.    Τα ΤΙΜ Νο431/31-10-2023 & ΤΠΥ Νο487/31.10.2023 της εταιρίας ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ Ο.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την έγκριση δαπάνης ύψους τριακοσίων ευρώ (300,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. που αφορά στη προμήθεια, εγκατάσταση και ρύθμιση Δορυφορικής Κεραίας για το Headend στην ΕΡΤ3 και παρελκόμενα (CPV: 32324310-6) από την εταιρεία «ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «CnC Connection» (ΑΦΜ: 800873777, υπαγόμενη στη ΔΟΥ Z' Θεσσαλονίκης, η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Βούλγαρη 73, Τ.Κ. 54249 Θεσσαλονίκη), για τις ανάγκες του τμήματος Θαλάμων, Μοντάζ & Τεχνικής Ανάπτυξης Τηλεόρασης, της Γ.Δ. ΕΡΤ3.

Β. Το συνολικό ποσό της δαπάνης των 300,00€ πλέον Φ.Π.Α., βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Γ.Δ. ΕΡΤ3) του οικονομικού έτους 2023 (ΑΤΕ-15-01670/03.11.2023, ΔΕΣΜ-15-01604/03.11.2023, Κωδ. Λογ/σμού: 62.07.02).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΤ3

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αρ. Πρωτοκόλλου:Θ1681/10.11.2023

Στην ίδια κατηγορία