ΕΡΤ: Έγκριση Δαπάνης που αφορά στα Λειτουργικά Κόστη από DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Έγκριση δαπάνης

Έχοντας υπόψη:

1.    Το Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2.    Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α' 184/2020)]

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Τις διατάξεις του Ν. 4782/21 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση & αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συβάσεων, και ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021), όπως ισχύει.

5.    Τη με αριθ. Ε/178/17.09.2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/17.09.2019) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου και δυο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ - ΕΡΤ ΑΕ»,

6.    Τη με αριθ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ (αρ. πρακτικού 203/20.09.2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά όργανα» (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ)

7.    Τη με αριθμ. 3246/25.05.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ (αρ. πρακτικού 222/25.05.2020) Θέμα 2ο «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων» (ΑΔΑ: ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ),

8.     Τη με αριθμ. 3950/1.4.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ (αρ. πρακτικού 257/1.4.2021) Θέμα 73ο «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές» (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ),

9.    Τη με αρ. πρωτ: 9294/29.12.2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2023 της ΕΡΤ ΑΕ (ΑΔΑ:6ΙΓΔ46ΜΓΨ7-ΙΧΩ)»,

10.    Την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό της εταιρείας για το 2023

11.    Την υπ' αριθ. 42/2020 Σύμβαση μεταξύ ΕΡΤ Α.Ε. & DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.

12.    Το υπ' αριθ. Β-1 /28.02.2023 τιμολόγιο της εταιρείας «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση δαπάνης ύψους 8.597,72€, πλέον Φ.Π.Α. που αφορά στα λειτουργικά κόστη από την εταιρεία «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ: 997984486, Διεύθυνση: ΣΩΡΟΥ 26, ΜΑΡΟΥΣΙ) για τις ανάγκες υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε 12 ψηφιακές θέσεις της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο 2022.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 ΑΤΕ: 16-05088/23 ΔΕΣΜ 16-04681/23

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ε. Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (ΕΡΤ ΑΕ) - Αγ. Παρασκευή, 15.03.2023 - Αρ. πρωτ: 4584

Στην ίδια κατηγορία