ΕΕΤΤ: Συγκρότηση Συνεργείων Ελέγχου για Εποπτεία & Έλεγχο Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων.

Διαβάστε στην Τεχνολογική Πύλη μας την Απόφαση 46826 της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ):ΑΠΟΦΑΣΗ

Συγκρότηση Συνεργείων Ελέγχου για την εποπτεία και τον έλεγχο του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων αναφορικά με: (α) τη Διαπίστωση και τον εντοπισμό εκπομπών που πραγματοποιούνται εκτός του εργάσιμου ωραρίου χωρίς το απαιτουμενο δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας και (β) τον έλεγχο καταγγελιών για εκπομπές που πραγματοποιούνται εκτός του εργασίμου ωραρίου.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ,

Έχοντας υπόψη:

α. το Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 184/Α/23.09. 2020), ιδίως τα άρθρα 109, 113, 115 καθώς και το άρθρο 116 παρ.4 αυτού,

β. τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α'82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 6 παρ.2, 12 στοιχ. κ’ και λστ’,

γ. τον Ν.4354/2015 (Α’ 176), «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει τροποποιηθείς και ιδίως το άρθρο 21, όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 παρ. 9 του Ν. 4463/2017 (ΦΕΚ Α’ 42),

δ. την ΑΠ.: 996/08/22-06-2021 Απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 3367/Β728-07- 2021) «Έγκριση Οργανισμού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων»,

ε. τις διατάξεις του ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 44/Α707-03-2012), όπως ισχύει,

στ. την ΑΠ 658/16/2012 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ Β/2157/18.7.2012), 
 
ζ. την ΑΠ 827/23/2017 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 658/16/28-6-2012 «Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων», όπως ισχύει»(ΦΕΚ Β/3727/23.10.2017),

η. την υπ’ αριθ. 62189/2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1391/Β/2001) «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ»,

θ. την ΑΠ. 237/84/2001 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1701/Β/2001) «Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων», όπως ισχύει,

ι. της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 996/008/22-6-2021 «Έγκριση Οργανισμού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ 3367/Β 728¬7-2001) ,

ια. τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 1, Ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 πράξεως νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεων διατάξεων αυτής», ως ισχύει (ΦΕΚ 126 Α').

ιβ. την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757 (ΦΕΚ 1659/Β/26-7-2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (ΦΕΚ Β' 769) απόφασης "Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ."».

ιγ. την υπ’ αριθ. 1004/40/8-10-2021 Απόφαση της ΕΕΤΤ (Β'4660) «Κανονισμός Λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)».

ιδ. Την Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ υπ’ αριθ. 44686/04-07-2022 «Συγκρότηση Συνεργείων Ελέγχου για την εποπτεία και τον έλεγχο του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων αναφορικά με: (α) τη Διαπίστωση και τον εντοπισμό εκπομπών που πραγματοποιούνται εκτός του εργάσιμου ωραρίου χωρίς το απαιτούμενο δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας και (β) τον έλεγχο καταγγελιών για εκπομπές που πραγματοποιούνται εκτός του εργασίμου ωραρίου.» για το χρονικό διάστημα από 1/7/2022 έως 31/12/2022, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 45659/20-10-2022 απόφασή του

ιε. την κατανομή των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων του φάσματος από 9 kHz μέχρι 400 GHz σε μία ή περισσότερες υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών που περιλαμβάνεται στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) (ΦΕΚ 751/Β/5-3-2019), τον “Κανονισμό Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων” (ΦΕΚ 1241/Β/09-04-2020) που εξειδικεύει σε ποια από τις παραπάνω κατηγορίες ανήκει κάθε χρήση μεμονωμένης ραδιοσυχνότητας ή ζώνης ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επίσης καθορίζει τεχνικούς όρους χρήσης των μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων από εφαρμογές ή υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών. Οι τεχνικοί όροι αφορούν μεταξύ άλλων στις επιτρεπτές χρήσεις, στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και στα ισχύοντα σχέδια διαυλοποίησης.

ιστ. Το γεγονός ότι η Υποδιεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος γίνεται συχνά αποδέκτης καταγγελιών σχετικά με παράνομες εκπομπές ή παρεμβολές σε νόμιμες εκπομπές, που πραγματοποιούνται εκτός του εργασίμου ωραρίου και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

ιζ. Το γεγονός ότι, όπως έχει διαπιστωθεί σε σχετικά περιορισμένους ελέγχους κατά το παρελθόν, διάφορες παράνομες εκπομπές (ιδίως ραδιοφωνικές) πραγματοποιούνται εκτός του εργάσιμου ωραρίου, ιδιαίτερα σε περιοχές της περιφέρειας, όπου δεν υπάρχει παρουσία της ΕΕΤΤ με περιφερειακές οργανικές μονάδες.

ιη. την ανάγκη παροχής εντολής σε στελέχη του προσωπικού, που απασχολούνται στην Υποδιεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος της Διεύθυνσης Φάσματος, για τη διεξαγωγή ελέγχων όσον αφορά στην εποπτεία και στον έλεγχο της χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, στην ελληνική επικράτεια, εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

Επειδή:

α. η ΕΕΤΤ είναι, μεταξύ άλλων, αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο της χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στην Ελληνική Επικράτεια και ασκεί τις αρμοδιότητες της στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

β. το προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος της Διεύθυνσης Φάσματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προβαίνει σε ελέγχους και καταγραφές των εκπομπών ανά την επικράτεια όπου μέσω των τεχνικών εκθέσεων που παράγονται, διαπιστώνεται η ορθή ή μη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και γίνεται συσχέτιση με το μητρώο ραδιοσυχνοτήτων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι εκπομπές που πραγματοποιούνται χωρίς το απαιτούμενο δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας.

γ. ένα ποσοστό ελέγχων (αυτεπάγγελτων ή κατόπιν καταγγελιών) για την εποπτεία χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, απαιτεί την αποστολή προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Ελέγχου & Εποπτείας Φάσματος της ΕΕΤΤ για μετρήσεις και καταγραφές, εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Αυτό είναι ακόμα πιο επιτακτικό σε περιπτώσεις όπου η προς έλεγχο χρήση ραδιοσυχνοτήτων πραγματοποιείται μόνο νυχτερινές ώρες ή μόνο σε περιόδους αργιών, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρειας.

Ενόψει των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων έχει εξαιρετική σημασία για την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού και την προστασία του καταναλωτή, καθώς και την ανάπτυξη των δικτύων τηλεπικοινωνιών νέας γενιάς (π.χ. δίκτυα 5G), κρίνεται επιτακτική η διεξαγωγή ελέγχων και εποπτείας του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων αναφορικά με τη διαπίστωση συμμόρφωσης των εποπτευόμενων παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας καθώς και τον εντοπισμό περιπτώσεων μη νόμιμης χρήσης του φάσματος, την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες και τον τερματισμό των παράνομων εκπομπών.

Αποφασίζει:

1.    Τη διεξαγωγή ελέγχων από το προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Ελέγχου & Εποπτείας Φάσματος της ΕΕΤΤ σχετικά με την ορθή χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στην Ελληνική Επικράτεια, εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

2.    Ορίζει ότι το εκάστοτε συγκροτούμενο Συνεργείο Ελέγχου για τη διεξαγωγή των ως άνω ελέγχων θα απαρτίζεται τουλάχιστον από δύο μέλη και το μέγιστο τέσσερα.

3.    Ορίζει ότι κάθε Συνεργείο Ελέγχου θα απαρτίζεται από μέλη του προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος της Διεύθυνσης Φάσματος τα οποία θα συμμετέχουν είτε ως μέλη είτε ένα εξ’ αυτών ως επικεφαλής. Το Γενικό Συντονισμό των Συνεργείων Ελέγχου θα ασκεί ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος, οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος, Τμήματος Σχεδιασμού Εποπτείας Φάσματος, Τμήματος Συντήρησης Υποδομών Εποπτείας Φάσματος ή/και οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.

4.    Η διαδικασία συγκρότησης των Συνεργείων Ελέγχου και η περιγραφή του περιεχομένου των ελέγχων, θα είναι αρμοδιότητα των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος ή/και οι νόμιμοι αναπληρωτές τους σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος. Λόγω της μεγάλης έκτασης του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων, δύναται το περιεχόμενο να είναι διαφορετικό ανά μήνα κατά το χρονικό διάστημα ισχύς της παρούσας Απόφασης.

5.    Ορίζει ως έργο των Συνεργείων Ελέγχου, τη διεξαγωγή ελέγχων για το χρονικό διάστημα από 1-01-2023 έως και 30-06-2023.
 
6.    Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη προϋπολογιζόμενου ύψους 11500€ μηνιαίως κατ’ ανώτατο όριο, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ χρήσεως 2023.

7.    Κατά τα λοιπά ισχύει η ΑΠ 658/16/2012 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων», (ΦΕΚ Β/2157/18.7.2012), όπως έχει τροποποιηθεί με την ΑΠ: 827/23/2017 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 658/16/28-6-2012 «Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων», όπως ισχύει.» (ΦΕΚ 3727/Β/23-10-2017).

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΤΤ

Πληροφορίες: www.eett.gr

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ EETT - Μαρούσι, 29-12-2022 - ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 46826

Στην ίδια κατηγορία