ΕΡΤ: Παροχή Υπηρεσιών Διασύνδεσης Κέντρων Εκπομπής Πεταλίδι, Αίνος, Ακαρνανικά και Παντοκράτορα για 12 Μήνες από WIND.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ για το ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ».Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) (Α.Φ.Μ.: 997476074)» (Φ.Ε.Κ. Α' 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/2102/ΕΕ και της Οδηγίας 2019/1024/ΕΕ) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2018/1972/ΕΕ) και άλλες διατάξεις.» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83] (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020), όπως ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).

5.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/216/16-06-2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 511/2022). 

7.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 4837/28-06-2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 299/28-06-2022) Θέμα 1ο: «Επανασυγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα» (ΑΔΑ:6ΠΠ2465Θ1Ε-ΨΙΠ).

8.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3950/01-04-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 257/01-04-2021) Θέμα 73ο: «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές.» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ).

9.    Την από 19.09.2022 Αίτηση Παραγγελίας (Κωδικός Αιτήματος 926) της Διεύθυνσης Δικτύου Εκπομπής της ΕΡΤ Α.Ε, αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών Διασύνδεσης Τριών Κέντρων Εκπομπής της ΕΡΤ Α.Ε με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον Κέντρο Εκπομπής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., με συνημμένα την έκθεση σκοπιμότητας, την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 64221000-1),

10.    Την με αρ.πρωτ.: 16814 / 14.10.2022 (ΑΔΑ:93Ε2465Θ1Ε-ΘΗΙ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης έτους 2023 της ΕΡΤ Α.Ε (ΑΔΑΜ:228Ξ0011453297), με μοναδικό αριθμό ΑΤΕ: 16- 04641/2023,

11.    Την με αρ.πρωτ.: 16815 / 14.10.2022 (ΑΔΑ:Ρ4ΑΞ465Θ1Ε-ΧΝ9) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης έτους 2024 της ΕΡΤ Α.Ε (ΑΔΑΜ:228Ξ0011453323), με μοναδικό αριθμό ΑΤΕ: 16-04664/2024,

12.    Την με αρ.πρωτ.: 17762 / 03.11.2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφοράς προς τις εταιρείες «OTE A.E», «VODAFON ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ» και «WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ» (ΑΔΑΜ: 22PROC011534614),

13.    Την από 07.11.2022 μοναδική προσφορά που ελήφθη από την εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέγιστης συνολικής αξίας 29.580,00€ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ,

14.    Το από 11.11.2022 email - έγγραφο της αρμόδιας διεύθυνσης της ΕΡΤ Α.Ε με το οποίο βεβαιώνεται η τεχνική καταλληλότητα της ανωτέρω προσφοράς,

15.    Το από 14.11.2022 email - έγγραφο της Διεύθυνσης Δικτύου Εκπομπής της ΕΡΤ Α.Ε με το οποίο ζητείται να γίνει χρήση του δικαιώματος προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον Κέντρο Εκπομπής,

16.    Τα δικαιολογητικά έγγραφα για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ από την διαδικασία σύναψης σύμβασης (αρθρο 73, παρ.1 κ' 2 , Ν. 4412/16).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση, λόγω μοναδικής, εντός προϋπολογισμού και τεχνικά κατάλληλης προσφοράς, στην εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε», η οποία εδρεύει στην ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ αριθμός 106 T.K 104-42, ΑΘΗΝΑ, διαθέτει Α.Φ.Μ. 099936189 και υπάγεται στη ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, της παροχής υπηρεσιών Διασύνδεσης Τεσσάρων Κέντρων Εκπομπής στις θέσεις Πεταλίδι, Αίνος, Ακαρνανικά και Παντοκράτορα για δώδεκα (12) μήνες, μέγιστης συνολικής αξίας 29.580,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 2.465,00 € μηνιαίως πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και την προσφορά του Αναδόχου, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει άμεση τεχνική υποστήριξη 7 ημέρες, επί 24 ώρες με κάθε δυνατό τρόπο επικοινωνίας (τηλεφωνικά, μέσω τήλε-σύσκεψης, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων κ.λπ.) από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό προς τα αρμόδια τεχνικά τμήματα της ΕΡΤ Α.Ε, καθώς και να ορίσει την δομή της τεχνικής υποστήριξης.

Κατά την διάρκεια της σύμβασης θα ισχύουν τα εξής:

•    Σε περίπτωση διακοπής κυκλώματος για περισσότερες από 24 συνεχόμενες ώρες, από την αναγγελία της βλάβης, θα ενεργοποιηθεί ρήτρα αποζημίωσης ίση με το 50% του μηνιαίου μισθώματος.

•    Σε περίπτωση που η βλάβη δεν αποκατασταθεί εντός 48 συνεχόμενων ωρών θα ενεργοποιηθεί ρήτρα αποζημίωσης ίση με το 100% του μηνιαίου μισθώματος.

Διάρκεια Έργου: Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της απαιτούμενης υποδομής, η οποία θα βεβαιωθεί με σχετικό έγγραφο από την αρμόδια διεύθυνση. Η έναρξη της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί μετά την επιτυχή παράδοση της απαιτούμενης υποδομής για όλα τα Κέντρα Εκπομπής, εντός του χρονοδιαγράμματος που θα κατατεθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο, το οποίο δεν δύναται να ξεπεράσει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο.

Υπεύθυνος Παραλαβής: Ο κος Βασιλόπουλος Ιωάννης, προϊστάμενος του τμήματος Εγκατάστασης, Συντήρησης και Λειτουργίας των Κέντρων Εκπομπής της Δ/νσης Δικτύου Εκπομπής με τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106075956 και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Τρόπος Πληρωμής: Η τιμολόγηση της προμήθειας θα πραγματοποιείται τμηματικά, ανά μήνα, σε ισόποσες δόσεις. Η εξόφληση του κάθε τιμολογίου, θα πραγματοποιείται μετά τη τμηματική παραλαβή των υπηρεσιών με πίστωση τριάντα (30) ημερών και αφού έχει εκδοθεί η σχετική βεβαίωση παραλαβής των υπηρεσιών από την αρμόδια Δ/νση της ΕΡΤ Α.Ε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του δικαιούχου. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που έχει τυχόν ζητηθεί από τους αρμοδίους που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σημειώνεται ότι, σε αναθέσεις συνολικού ποσού άνω των € 1.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια υπηρεσιών με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (ν.4412/2016) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν επιπλέον φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του προμηθευτή.

Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Αναλυτικότερα, η συμβατική δέσμευση μεταξύ της ΕΡΤ Α.Ε. και του αναδόχου διέπεται, κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα έγγραφα:

1)    Την παρούσα ανάθεση - απόφαση.

2)    Την σχετική πρόσκληση.

3)    Την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου στο μέτρο που δεν αντίκειται στις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/16.

4)    Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/2016.

5)    Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Γ.Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ε.Κ.ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ - ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΛΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ( ΕΡΤ ΑΕ ) - Αγ. Παρασκευή 21.11.22 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 18785

Στην ίδια κατηγορία