ΕΡΤ: Yπηρεσίες υποστήριξης 3 Elemental (Live, Server, Conductor).

Διαβάστε την απόφαση με Θέμα: Υπηρεσίες υποστήριξης 3 Elemental (Live, Server, Conductor)

1.Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ-ΑΕ)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
2.Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ ΑΊ12), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
3.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
4.Την υπ' αρ.271/22.01.2018 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
5.Την υπ.αριθμ.102/15-11-2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/16-11-2018).
6.Την υπ. αριθμ. 2342/21-11-2018 Θ.1ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ ΑΕ «Συγκρότηση του Δ.Σ της ΕΡΤ σε σώμα και παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ:9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).
7.Την κάλυψη των των αναγκών της Ε.Ρ.Τ Α.Ε όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των Elemental Server, Elemental Live και Elemental Conductor (CPV 50312610-4), σύμφωνα με την αίτηση παραγγελίας της Γενικής Δ/νσης Νέων Μέσων - Δ/νση Υποστήριξης ,με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ (ΚΗΜΔΗΣ 19REQ005051424).
8. Την έκθεση σκοπιμότητας σύμφωνα με την οποία η υποστήριξη των τριών ανωτέρω συσκευών κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Σημειώνεται ότι οι συσκευές είναι σε καθημερινή γραμμή παραγωγής 7x24x365.
9. Την προσφορά της εταιρίας Τελμάκο Α.Ε.
10. Την επιστολή της εταιρίας Τελμάκο Α.Ε σύμφωνα με την οποία είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα για την εμπορία, διανομή και παροχή υπηρεσιών των Broadcast Προϊόντων
του οίκου «Elemental Technologies».
11.  Το Πρακτικό Νο 141 θέμα 15ο/12-10-2018 με τη σύμφωνη γνώμη της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής, για την απευθείας ανάθεση στην εταιρία Τελμάκο Α.Ε.
12.  Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
13.  Την υπ.αριθμ.6649/15-05-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.(ΑΔΑ:Ψ8ΛΞ465Θ1Ε- ΟΩ2).
14.  Την με αριθμ.πρωτ.6516/28-05-2019 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση αναγκαιότητας (ΑΔΑ Ψ42Β465Θ1Ε-ΩΒΜ)
15.  Την υπ.αριθμ.8042/30-05-2019 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΘΙΒ465Θ1Ε-Μ5Ζ).
16.  Την υπ.αριθμ.8280/03-06-2019 απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ 97Ε5465Θ1Ε-22Φ)
17.  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1) Για την έγκριση της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης των Elemental Server, Elemental Live και Elemental Conductor στην εταιρία Τελμάκο Α.Ε, με ΑΦΜ: 094150597-ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία εδρεύει στην οδό Αθ. Διάκου 23- ΧΑΛΑΝΔΡΙ με συνολικό ετήσιο κόστος 19.950,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και για την περίοδο από 01-06-2019 έως 31-05-2020,ήτοι:
Για το φορολογικό έτος 2019 (01-06-2019 έως 31-12-2019) ποσό 11.637,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ (ΑΤΕ 14-00164)
Για το φορολογικό έτος 2020 (01-01-2020 έως 31-05-2020) ποσό 8.312,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ (ΑΤΕ 14-00268)

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και την παραλαβή-βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής για το καλώς έχει.

Κράτηση 0,07% επί της καθαρής αξίας υπέρ ΕΑΔΗΣΥ και 0.06% υπέρ ΑΕΠΠ ,οι οποίες βαρύνονται με 3% για χαρτόσημο και 20% για ΟΓΑ χαρτ.


2) τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης των υπηρεσιών υποστήριξης με τα παρακάτω μέλη:

- Ρώτας Παναγιώτης Πρόεδρος
- Μουράτος Ανδρέας Τακτικό Μέλος
- Πρίντεζης Πέτρος Τακτικό Μέλος-Γραμματέας

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του ωραρίου εργασίας των μελών της ενώ δεν θα καταβάλλεται επιπλέον αμοιβή στα μέλη της.
Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως ισχύουν.

Ο Γ.Δ.Δ.Ο.Υ.
ΕΥ.Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Περίληψη Διακήρυξης - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ.Πρωτ: 8659 - Αγ. Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2019