ΕΡΤ ΑΕ: Ματαίωση & Επαναπροκήρυξη διεθνή διαγωνισμού Προμήθειας ενός OB VAN 8HD Καμερών.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:Στην Αθήνα, σήμερα, 28 Απριλίου, ημέρα Μ.Τετάρτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 25ο : Τροποποίηση ΑΔΣ 3228/30.04.2020 (Πρακτικό 220, Θ. 18ο : Συμμόρφωση με την υπ αριθμ. 348/2020 Απόφαση της ΑΕΠΠ, Ματαίωση και επαναπροκήρυξη του διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο : «Προμήθεια ενός OB VAN 8HD CAMERAS της ΕΡΤ ΑΕ»).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. : 6371/28.04.2021, αποφασίζει ομόφωνα, για τους λόγους που αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση και τροποποιεί την ΑΔΣ 3228/30.04.2020 (Πρακτικό 220, Θ. 18ο : Συμμόρφωση με την υπ αριθμ. 348/2020 Απόφαση της ΑΕΠΠ, Ματαίωση και επαναπροκήρυξη του διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο : «Προμήθεια ενός OB VAN 8HD CAMERAS της ΕΡΤ ΑΕ») ως προς το οικονομικό έτος που θα βαρύνει ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ο οποίος μεταφέρεται στο οικονομικό έτος 2022, με την προϋπόθεση της έγκρισης του αρμόδιου Υπουργού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθ. 2/2176/ΔΠΓΚ/9/1/2018 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί πολυετών υποχρεώσεων.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 28 Απριλίου 2021 - Αρ. Πρωτ.: 3997

Στην ίδια κατηγορία