Προμήθεια Φωτιστικών ARRI για το Studio Ειδήσεων της ΕΡΤ από την CALRPO.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης με ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ARRI ΓΙΑ STUDIO ΕΙΔΗΣΕΩΝ».Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α' 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83] (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020), όπως ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 389/27-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Διορισμός εκπροσώπου των εργαζομένων ως μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 16/2017).
5.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).
6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).
7.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).
8.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3950/01-04-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 257/01-04-2021) Θέμα 73ο: «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές.» (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ).
9.    Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ-16-03284/21 της Γεν. Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκαν οι προμήθειες Φωτιστικών σωμάτων δέσμης φωτός (CPV: 31527000-6) και Μέρη λαμπών & φωτιστικού εξοπλισμού (CPV- 
31530000-0) , προ υπολογιζόμενης δαπάνης 19.700,000 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού.
10.    Την με Αρ. Πρωτ.: 1269 / 27-01-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ 9ΘΛ2465Θ1Ε-724), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση Πίστωσης του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2021.
(ΑΤΕ- 16-03284/21 ΔΕΣΜ- 13-03201/21 Λογαριασμός 12.06.00)
11.    Την Πρόσκληση Υποβολής Επικαιροποιημένης Προσφοράς με ημερομηνία 05-04-2021 του Τμήματος Προμηθειών Αγαθών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. .
12.    Την από 09-04-2021 με αριθμ. 082CP21 Επικαιροποιημένη Προσφορά που ελήφθη από την Εταιρεία: CALPRO I.K.E , ύψους 19.400€ πλέον Φ.Π.Α .13.    Το από 16/04/2021 email - έγγραφο με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από την Εταιρεία CALPRO I.K.E. .
14.    Το έγγραφο του οίκου ARRI στο οποίο βεβαιώνεται ότι η εταιρεία CALPRO I.K.E. αποτελεί τον επίσημο αντιπρόσωπό της με αποκλειστική εξουσιοδότηση για συμμετοχή σε διαγωνισμούς και υποστήριξη των προϊόντων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Απευθείας Ανάθεση λόγω τεχνικής καταλληλόλητας στην Εταιρεία CALPRO I.K.E με Α.Φ.Μ.: 800717873 Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αντήνορος αριθμός 16, της προμήθειας Φωτιστικών σωμάτων δέσμης φωτός (CPV: 31527000-6) και Μέρη λαμπών & φωτιστικού εξοπλισμού (CPV-31530000-0) , στη συνολική τιμή 19.400,000 € πλέον Φ.Π.Α , σύμφωνα με την από 9/4/2021 υπ' Αριθμ. 082CP21 Προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ως εξής:Χρόνος Παράδοσης: Τριάντα (30) ημέρες, μετά την κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρία, της Παρούσας Απόφασης Κατακύρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή, 2ος όροφος, Αποθήκη Τ/Ο γρ. Ρ 204 Υπεύθυνος Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: κος Νάκος Στέλιος τηλ. 210 6075945 με Επιτροπή Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: κος Λαζαρίδης Γιάννης τηλ. 2106066602 κος Γιαννακός Κώστας τηλ. 2107761123, κος Δρυμούρας Ευάγγελος τηλ. 2102106092302

Εγγύηση: 2 έτη

Τρόπος Πληρωμής: Σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και την εγκατάσταση και πλήρη παραμετροποίηση του εξοπλισμού και την καλή λειτουργία των υλικών, η οποία θα γίνει εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παράδοσής τους. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016), και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.

Η Παρούσα Απόφαση επέχει ισχύ Σύμβασης διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ.
ΕΥ. Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 23-04-2021 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 6063

Στην ίδια κατηγορία