Προμήθεια Εξοπλισμού της Albala από το BON STUDIO για τη Διασύνδεση του Κεντρικού Ελέγχου της Τηλεόρασης με το Studio 4 της ΕΡΤ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση Κατακύρωσης με Θέμα: «Προμήθεια Εξοπλισμού Διασύνδεσης του Κεντρικού Ελέγχου της Τηλεόρασης με το Studio 4 της ΕΡΤ»:Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α'112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).
5.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).
6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3246/25-05-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 222/25-05-2020) Θέμα 2ο: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.» (ΑΔΑ: ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ).
7.    Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ: 16-03107 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η απ' ευθείας ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού διασύνδεσης του κεντρικού ελέγχου της τηλεόρασης με το Studio 4 της Ε.Ρ.Τ. στην εταιρεία BON STUDIO (CPV: 31224800-0), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.500,00€ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Μελέτη Σκοπιμότητας και Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού.
8.    Το Πρακτικό Νο 204/15.10.2020, Θέμα 9ο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής, με τη θετική γνωμοδότησή της. 
9.    Την με αρ. Πρωτ.: 15811/13.10.2020 (ΑΔΑ: ΨΗΕΜ465Θ1Ε-ΩΚΒ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται η Δέσμευση Πίστωσης του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2020.
(ΑΤΕ: 16-03107, ΔΕΣΜ: 16-03009, Λογαριασμός 12.00.00.0000)
10.    Την από 22.10.2020 επικαιροποιημένη Προσφορά της εταιρείας BON STUDIO,
11.    Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από την Ανάδοχο Εταιρεία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Απευθείας Ανάθεση της προμήθειας ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ STUDIO 4 ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. (31224800-0), στην εταιρεία «BON STUDIO AEBE» (ΑΦΜ: 094143232, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΔΡΑ: Ζαΐμη 6 Αθήνα) σύμφωνα με την, συνημμένη στην παρούσα, από 22.10.2020 Προσφορά της, ήτοι:


Χρόνος Παράδοσης: Δύο (2) εβδομάδες από την κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρεία, της Παρούσας Απόφασης Κατακύρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Τόπος Παράδοσης: Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή, Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ Α.Ε Υπεύθυνος Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: κ. Κ. Μαρκάτης

Επιτροπή Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: Κωνσταντίνος Μαρκάτης, Νικόλαος Αμουτζάς, Θωμάς Χονδρόπουλος.

Εγγύηση: Ένα (1) έτος

Το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει την Ανάδοχο Εταιρεία.

Τρόπος Πληρωμής: Σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής η οποία θα γίνει εντός 5 ημερών από την ημερομηνία παράδοσής τους. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
 
Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016), και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.

Η Παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 203/20-09-2019, Θέμα 1ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ) και διέπεται από τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως ισχύει.

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ.
ΕΥ. Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 02.11.2020 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 16836

Στην ίδια κατηγορία