Στην επόμενη Φάση του Διαγωνισμού για 4K Όχημα Εξωτερικών Μεταδόσεων της ΕΡΤ Ariston BTS, HITACHI Kolusai Electric Europe GmbH, PTS & Telmaco.

Διαβάστε τη σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ:Θέμα :«Αποδοχή Πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του επαναληπτικού διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) οχήματος εξωτερικών μεταδόσεων (OB-VAN) για παραγωγή εικόνας υπερυψηλής ευκρίνειας (UHD) της ΕΡΤ Α.Ε .»

Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

5.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3246/25-05-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 222/25-05-2020) Θέμα 2ο: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.» (ΑΔΑ: ΨΑΡΜ465Θ1Ε- 67Φ). 

7.    Την υπ'αριθμ.πρωτ.3228/30.04.20 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε (ΑΔΑ:ΩΖΥΝ465Θ1Ε-8ΩΞ) με την οποία αποφασίζει την ματαίωση και την επαναπροκήρυξη του διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) οχήματος εξωτερικών μεταδόσεων (OB-VAN) για παραγωγή εικόνας υπερυψηλής ευκρίνειας (UHD) της ΕΡΤ Α.Ε με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

8.    Την με αριθμ.πρωτ.11712/28.07.2020 Διακήρυξη (28/2020) (Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 95175,1) του επαναληπτικού διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) οχήματος εξωτερικών μεταδόσεων (OB-VAN) για παραγωγή εικόνας υπερυψηλής ευκρίνειας (UHD) της ΕΡΤ Α.Ε με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής προϋπολογισθείσας δαπάνης 980.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

9.    Τα από 01/09/20 έγγραφα για διευκρινίσεις των εταιριών ARISTON BROADCAST & TELECOM SOLUTIONS A.E και ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε.

10.    Το με αριθμ.πρωτ.14266/15.09.20 έγγραφο διευκρινιστικών απαντήσεων της ΕΡΤ Α.Ε.

11.    Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των εταιριών ARISTON BROADCAST & TELECOM SOLUTIONS Λ.E, ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε ,HITACHI Kolusai Electric Europe GmbH και ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε.

12.    Το από 15.10.20 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού με το οποίο εισηγείται την α) αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής των εταιριών ARISTON BROADCAST & TELECOM SOLUTIONS Λ.^ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε ,HITACHI Kolusai Electric Europe GmbH και ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. και την συμμετοχή τους στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Οι υποψήφιες εταιρείες θα ενημερωθούν μέσω νέας πρόσκλησης για συμμετοχή στο διάλογο και την ανάπτυξη των τεχνικών λύσεων τους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

α) Την αποδοχή του από 15.10.20 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής της ΕΔΑ,

β) τη συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου με τη συμμετοχή των εταιριών ARISTON BROADCAST & TELECOM SOLUTIONS A.E,ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , HITACHI Kolusai Electric Europe GmbH και ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε.

Οι υποψήφιες εταιρείες θα ενημερωθούν μέσω νέας πρόσκλησης για συμμετοχή στο διάλογο και την ανάπτυξη των τεχνικών λύσεων τους.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΤ ΑΕ -  Αγ. Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2020 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 17034