Προμήθεια γεννητριών χαρακτήρων μονάδων παραγωγής γραφικών υψηλής ευκρίνειας της RT Software για τα στούντιο της ΕΡΤ ΑΕ από την AmyDV.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:Στην Αθήνα, σήμερα, 19 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση, παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 8ο : Αποδοχή του Πρακτικού Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια γεννητριών χαρακτήρων μονάδων παραγωγής γραφικών υψηλής ευκρίνειας για τα στούντιο της ΕΡΤ ΑΕ και την ανακήρυξη της εταιρίας ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ως οριστικό ανάδοχο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. : 8554/19.06.2020, σχετικά με το διαγωνισμού για την προμήθεια γεννητριών χαρακτήρων μονάδων παραγωγής γραφικών υψηλής ευκρίνειας για τα στούντιο της ΕΡΤ ΑΕ, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει :

■ Την αποδοχή του από 13.05.2020 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού με το οποίο γίνεται αποδεκτή η αλλαγή ορισμένων εξαρτημάτων υλισμικών λόγω κατάργησής τους και της αντικατάστασής τους με αναβαθμισμένα υλισμικά χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

■ Την αποδοχή του από 21.05.2020 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια γεννητριών χαρακτήρων μονάδων παραγωγής γραφικών υψηλής ευκρίνειας για τα στούντιο της ΕΡΤ ΑΕ με τους συνημμένους πίνακες συγκρότησης υλικού,

■ Την αποδοχή του από 12.6.2020 πρακτικού αξιολόγησης συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού, και

■ Την ανακήρυξη της εταιρίας ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ως οριστικής αναδόχου του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια γεννητριών χαρακτήρων μονάδων παραγωγής γραφικών υψηλής ευκρίνειας για τα στούντιο της ΕΡΤ ΑΕ.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 198.882,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την προσφορά της ως άνω εταιρίας.

Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος για την υπογραφή της σύμβασης και το χειρισμό οποιουδήποτε θέματος προκύψει κατά το χρόνο υλοποίησή της.

Επίσης, ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 19.6.2020 - Αρ. Πρωτ.: 3274

Στην ίδια κατηγορία