Απευθείας Ανάθεση Υπηρεσιών Σχεδιασμού και Εγκατάστασης Εξοπλισμού Εικόνας και Ήχου της ΕΡΤ Α.Ε. στην Telmaco SA.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:Θέμα : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε»

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ-ΑΕ)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α112), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147), όπως ισχύουν,

4.    Τις διατάξεις του Ν 2690/1999(ΦΕΚ 45Α /09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν,

5.    Την υπ’ αρ.102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018),

6.    Την υπ’ αρ.178/17.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17.09.2019),

7.    Την υπ' αριθμ.πρωτ.2872/20.09.2019 ορθή επανάληψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού. 203) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε Σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ),

8.    Την υπ' αρ.11687/25.07.2018 απόφαση Δ/ντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με θέμα «Ανασυγκρότηση Οικονομοτεχνικής Επιτροπής» (ΑΔΑ:ΨΒΤΣ465Θ1Ε-Τ6Θ),

9.    Την υπ' αριθμ.πρωτ.3246/25.05.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
(αρ.πρακτικού.222) Θέμα 2ο «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων» (ΑΔΑ:ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ),

10.    Τη κάλυψη των αναγκών της Ε.Ρ.Τ Α.Ε σε υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού βίντεο (CPV: 51314000-6), 
 
11. Την από 20.05.2020 αίτηση παραγγελίας της Δ/νσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης Τ/Ο της Ε.Ρ.Τ Α.Ε με συνημμένα την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού και την έκθεση σκοπιμότητας του έργου,

12.    Το από 20.05.2020 έγγραφο της της Δ/νσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης Τ/Ο της Ε.Ρ.Τ Α.Ε, με το οποίο προτείνεται η απευθείας ανάθεση του έργου στην εταιρία «ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε», ως αρχικού προμηθευτή και αποκλειστικού εκπροσώπου στην Ελλάδα, του προς εγκατάσταση εξοπλισμού,

13.    Την υπ’ αριθμ. 190/25.05.2020 Θέμα 17ο θετική γνωμοδότηση της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής,

14.    Την με αρ.πρωτ:6661/02.06.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού € 24.489,88 της ΕΡΤ Α.Ε για το έτος 2020 (ΑΔΑ:ΨΙΜΜ465Θ1 Ε-ΞΞΗ),

15.    Την από 20.05.2020 οικονομική προσφορά της εταιρίας «ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε»,

16.    Την από 20.05.2020 επιστολή της εταιρίας «ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε», με την οποία βεβαιώνεται ότι η ως άνω αναφερόμενη εταιρία είναι η μοναδική επίσημη αντιπρόσωπος της εταιρίας «GRASS VALLEY», στην Ελλάδα και την Κύπρο,

17.    Την από 20.05.2020 επιστολή της εταιρίας «ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε», με την οποία βεβαιώνεται ότι η ως άνω αναφερόμενη εταιρία είναι η μοναδική επίσημη αντιπρόσωπος της εταιρίας «LAWO AG», στην Ελλάδα,

18.    Τα δικαιολογητικά έγγραφα για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρθρο73, παρ. 1 & 2, Ν. 4412/2016 ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την απευθείας ανάθεση, λόγω αποκλειστικής τεχνικής δυνατότητας παροχής του έργου και εντός προϋπολογισμού οικονομικής προσφοράς, στην εταιρία «ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε», η οποία εδρεύει επί των οδών Κωνσταντίνου Βάρναλη και Αθανασίου Διάκου, Αριθμός 23, στο Χαλάνδρι Αττικής, ΤΚ 152 33 διαθέτει ΑΦΜ 094150597 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ, του έργου παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού και εγκατάστασης εξοπλισμού εικόνας και ήχου της ΕΡΤ Α.Ε., σύμφωνα με τη παρακάτω οικονομική προσφορά ανά είδος προσφερόμενων υπηρεσιών:Το συνολικό κόστος της ανάθεσης δεν δύναται να ξεπεράσει το ποσό των € 19.904,00 (πλέον ΦΠΑ), το οποίο θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε, για το έτος 2020.

Χρόνος Παράδοσης: Κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Διεύθυνση της ΕΡΤ Α.Ε, και έως την ανάλωση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ή εναλλακτικά έως 31.12.2020, όποιο από τα δύο προκύψει πρώτο.

Τρόπος Πληρωμής: Τμηματικά και με πίστωση τριάντα (30) ημερών από την έκδοση του σχετικού παραστατικού και την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου.

Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

-    ποσό 0,07% επί της καθαρής αξίας υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., πλέον 3,6% χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. επί χαρτοσήμου, ήτοι σύνολο 0,0725%.

-    ποσό 0,06% επί της καθαρής αξίας υπέρ της Α.Ε.Π.Π., πλέον 3,6% χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. επί χαρτοσήμου, ήτοι σύνολο 0,0622%.

Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης, (Απόφαση ΔΣ ΕΡΤ Α.Ε αρ.πρωτ: 2872/20.09.2019 - ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ), και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Β. Τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:

1.     Αμουντζάς Νικόλαος Πρόεδρος

2.     Δριμούρας Ευάγγελος Γραμματέας - Τακτικό Μέλος

3.     Μαρκάτης Κωνσταντίνος - Τακτικό Μέλος

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του ωραρίου εργασίας των μελών της ενώ δεν θα καταβάλλεται επιπλέον αμοιβή στα μέλη της.

Ο Γ.Δ.Δ.Ο.Υ.

ΕΥ. Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 04.06.2020 - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 6980

Στην ίδια κατηγορία