ΕΡΤ: Δέσμευση ποσού 680.000€ (πλέον ΦΠΑ) για Τεχνικές Διευκολύνσεις Α' Εξαμήνου 2020. 

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ σχετικά με λύσεις για Eng, Sng, Ob-Van, στατιστικές, γεννήτριες, Drones, Jimmy Jib κ.λπ. Στην Αθήνα, σήμερα, 1 Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των εκτάκτων μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 5ο : Δέσμευση ποσού για τεχνικές διευκολύνσεις α' εξαμήνου 2020. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης με αρ. πρωτ. : 27/11/24.03.2020, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τη δέσμευση ποσού ύψους 680.000,00 € πλέον ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης έτους 2020, για τις τεχνικές διευκολύνσεις, εσωτερικού και εξωτερικού, που απαιτούνται στη Διεύθυνση Ειδήσεων (Eng, Sng, Ob-Van, στατιστικές, γεννήτριες, Drones, Jimmy Jib κλπ) για το α' εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ


Παρατηρήσεις: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΡΤ ΑΕ - 1 Απριλίου 2020 - Αγία Παρασκευή, Αρ. Πρωτ. 3156

Στην ίδια κατηγορία