ΕΡΤ: Απόφαση περί προμήθειας συσσωρευτών V-LOCK & φορτιστών μπαταριών.

ΘΕΜΑ: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ V-LOCK ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ »Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4324/2015(ΦΕΚ Α' 44).
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010, «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. Πρωτ. 20868/29.09.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3.    Την υπ' Αρ. Πρωτ. 102/16-11-2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018) απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθώς και ο διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και δύο μελών του Δ.Σ.».
4.    Την υπ' Αρ. Πρωτ. 1847/29.09.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 143/29.09.2017, θέμα 5ο): « Ορισμός Γενικού Διευθυντή ΕΡΤ3» (ΑΔΑ:ΨΖΓΙ465Θ1Ε-ΞΩΘ).
5.    Την υπ' Αρ. Πρωτ. 2342/21.11.2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 177/21.11.2018, θέμα 1ο Ζ.1.5): «Συγκρότηση του Δ.Σ. της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ:9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ), με την οποία χορηγείται στον Γενικό Διευθυντή ΕΡΤ3, το δικαίωμα να εγκρίνει δαπάνες προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 60.000,00€ πλέον 24% Φ.Π.Α..
6.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ Α'147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
7.    Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ (ΚΗΜΔΗΣ:19REQ005322240) του τμήματος Τεχνικής Λειτουργίας Τηλεόρασης, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γ.Δ. ΕΡΤ3, με την οποία ζητείται η προμήθεια συγκροτημάτων συσσωρευτών V-LOCK και φορτιστών μπαταριών, (CPVS:31422000-0 και 31158100-9) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.400,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.
8.    Την δέσμευση πίστωσης στον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε. (ΕΡΤ3) οικονομικού έτους 2019, (Entersoft: ATE- 15-00654, ΔΕΣΜ-15-00662, ΑΔΕΣ-15-00659).
9.    Την από 22/07/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εστάλη στις εταιρείες: Γ.Δ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε., ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε., CALPRO ΙΚΕ, BLK ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕ, SPECTRATECH SA, ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ Μ.Ε.Π.Ε., ARISTON BROADCAST & TELECOM, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β. ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ, BON STUDIO ΑΕΒΕ, MANIOS CINE TOOLS ΕΠΕ, AV SYS και AMY SA.
10.    Τις προσφορές που ελήφθησαν από τις εταιρείες: MANIOS CINE TOOLS ΕΠΕ, ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε., Γ.Δ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε., SPECTRATECH SA και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β. ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ.
11.    Την από 13/08/2019 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Δ.Ο.Υ της EPT-3 της ΕΡΤ-ΑΕ προς την Οικονομοτεχνική Επιτροπή για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με την προμήθεια των ως άνω ειδών, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας.
12.    Το πρακτικό Nο. 170/03-09-2019 θέμα 20o της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής με τη θετική γνωμοδότησή της.
13.    Την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ3. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την απευθείας ανάθεση, λόγω συμφερότερης από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας, της προμήθειας συγκροτημάτων συσσωρευτών V-LOCK (90Wh & 150Wh) και φορτιστών μπαταριών, στην επιχείρηση Γ. Δ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο COMART (ΑΦΜ: 099935353, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, η οποία εδρεύει επί της οδού Λ. Συγγρού 155, Τ.Κ. 17121 Νέα Σμύρνη, Αττική), στη συνολική τιμή των 794,00 € πλέον 24% Φ.Π.Α. σύμφωνα με την από 09/08/2019 προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Τόπος παράδοσης: ΕΡΤ3, Λεωφόρος Στρατού & Καυταντζόγλου, Θεσσαλονίκη.
Υπεύθυνος Παραλαβής: κ. Κ. Παπαδήμος, τηλ. 2313/338 766.
Τρόπος πληρωμής: Έναντι τιμολογίου σε διάστημα 30 ημερών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών.
Χρόνος Παράδοσης: Εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης σύμφωνα με την υπ' Αρ. Πρωτ. 1572/02.02.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 119/02.02.2017, θέμα 7ο), ΑΔΑ:6ΨΣΔ465Θ1Ε-ΥΣ4.
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με παρακράτηση ποσοστού 0,06% επί της καθαρής αξίας, η οποία επιβαρύνεται επιπλέον με 3% για χαρτόσημο και 20% για ΟΓΑ επί χαρτοσήμου. Η συνολική παρακράτηση ανέρχεται σε ποσοστό 0,0622% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016).
Β. Το συνολικό ποσό της δαπάνης των 794,00 € πλέον Φ.Π.Α., βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΕΡΤ3) του οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 13674/05-09-2019 (ΑΔΑ: 67ΧΑ465Θ1Ε-Λ1Ψ,    ΑΤΕ-15-00654/02.04.2019,   ΔΕΣΜ-15-00662/22.07.2019, ΑΔΕΣ-15- 00659/04.09.2019, Κωδ. Λογαριασμού: 12.06.00.0000).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΤ3
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΤΕΡ ΜΠΑΞ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτοκόλλου: Θ1617/06.09.2019

Στην ίδια κατηγορία