Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης για την προμήθεια OB VAN 8 HD Καμερών της ΕΡΤ Α.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης για την προμήθεια OB VAN 8HD CAMERAS της ΕΡΤ Α.Ε».

ΣΧΕΤΙΚA: Η επιστολή της εταιρίας P.T.S Ε.Π.Ε σχετικά με τον με αριθμό 77698 του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της Προμήθειας ενός OB VAN 8HD CAMERAS ».

Ερώτημα 1. Κριτήρια Επιλογής

Στον όρο 3.1.1. Οικονομική Επάρκεια περιγράφονται τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η Οικονομική επάρκεια του Προσφέροντος και συγκεκριμένα αναγράφεται ότι απαιτείται: «Από τον ετήσιο κύκλο εργασιών του υποψηφίου ποσοστό τουλάχιστον 50% πρέπει να προέρχεται από δραστηριότητες συναφείς προς το αντικείμενο της προκείμενης συμβάσεως». Με την διατύπωση «δραστηριότητες συναφείς προς το αντικείμενο της προκείμενης συμβάσεως» εννοούνται δραστηριότητες σχεδιασμού και εγκατάστασης τηλεοπτικών συστημάτων γενικά ή σχεδιασμού και κατασκευής οχημάτων εξωτερικών μεταδόσεων (HD-OBVAN) συγκεκριμένα;

Απάντηση: Με την διατύπωση «δραστηριότητες συναφείς προς το αντικείμενο της προκείμενης συμβάσεως» εννοούνται δραστηριότητες σχεδιασμού και κατασκευής οχημάτων εξωτερικών μεταδόσεων (HD-OBVAN).

Ερώτημα 2. Κριτήρια Επιλογής

Στον όρο 3.1.4. αναγράφεται ότι απαιτείται ο Προσφέρων «Να διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο προσωπικό για κατασκευή παρόμοιων οχημάτων». Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν απαιτείται από τον Προσφέροντα να διαθέτει απαραίτητα Ιδιόκτητες Εγκαταστάσεις ή απαιτείται να διαθέτει Κατάλληλες Εγκαταστάσεις είτε Ιδιόκτητες είτε Μισθωμένες;
Στην περίπτωση στην οποία η ανωτέρω απαίτηση αφορά Ιδιόκτητες Εγκαταστάσεις, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε την πραγματική ανάγκη που καλύπτουν οι Ιδιόκτητες Εγκαταστάσεις έναντι Κατάλληλων Εγκαταστάσεων που δύνανται να είναι μισθωμένες από τον Προσφέροντα.

Απάντηση: Απαιτείται από τον προσφέροντα να διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται στην κυριότητα του ή στις οποίες ασκεί αποκλειστική χρήση για κατασκευή παρόμοιων οχημάτων.

O Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ι.ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτοκόλλου 13762, Αγ. Παρασκευή, 06.09.2019

 

Στην ίδια κατηγορία