Απόφαση σχετικά με τον Διαγωνισμό Προμήθειας Καμερών Υψηλής Ευκρίνειας για το Στούντιο της ΕΡΤ.

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση με Θέμα: «Αποδοχή Πρακτικών δικαιολογητικών συμμετοχής -τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς, δημόσιου διαγ/σμού για την προμήθεια καμερών υψηλής ευκρίνειας για το στούντιο της ΕΡΤ Α.Ε με σύναψη συμφωνίας -πλαίσιο».

Έχοντας Υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.     Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.», (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).
5.    Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
6.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2342/21-11-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 177/21-11-2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).
 7.    Την υπ' αριθμ. πρωτ.2712/05.04.2019απόφαση του ΔΣ της ΕΡΤ ΑΕ (Πρακτικό 188/05.04.2019 θέμα 10ο ) με θέμα «Διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου προμήθειας καμερών υψηλής ευκρίνειας για τις ανάγκες της ΕΡΤ Α.Ε» προϋπολογισθείσας δαπάνης 900.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. ΑΔΑ:ΨΙΥΡ465Θ1Ε-ΟΚ4. και τον ορισμό του Δ/ντος Συμβούλου ως διατάκτη για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
8.    Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 10996/2018 (ΑΔΑ:Ω8ΠΞ465ΧΘ0-88Β) απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με θέμα την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τα έτη 2019, 2020 και 2021 του προϋπολογισμού εξόδων του φορέα ΕΡΤ Α.Ε.
9.    Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 6737/16.5.2019 (ΑΔΑ: 9ΗΤ3465Θ1Ε-ΑΗΧ) απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε. ανάληψης υποχρέωσης η οποία εγκρίνει την Δέσμευση του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2019 για ποσό 600.000,00€ (ΑΤΕ-16-01800 ΔΕΣΜ-16-01998 και ΔΕΣΠΡΟ16-00111 Λογαριασμός 12.00.00.0000).
10.    Την με αριθμ.πρωτ.9225/13.06.2019 Απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΡΤ ΑΕ για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια καμερών υψηλής ευκρίνειας για το στούντιο της ΕΡΤ Α.Ε με σύναψη συμφωνίας -πλαίσιο.
11.    Την υπ’ αριθμόν πρωτ.9228/13.06.2019 με α/α 4/2019 ( Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:75844) διακήρυξη του ανωτέρω, ηλεκτρονικού, διεθνούς ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού.
12.    Την με αριθμ.πρωτ.11295/08.07.2019 τροποποιητική Απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΡΤ ΑΕ.
13.    Τις με αριθμ. Πρωτ.11650/15.07.2019 ,11828/17.07.2019 και 12071/22.07.2019 Διευκρινιστικές απαντήσεις της ΕΡΤ Α.Ε στα ερωτήματα των εταιριών.
14.    Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές των εταιριών:
•    ARISTON BROADCAST AND TELECOM SOLUTIONS ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΠΡΟΝΤΚΑΣΤ ΚΑΙ ΤΕΛΕΚΟΜ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.
•    BON STUDIO ΜΑΝΩΛΗΣ Ν ΜΠΟΦΙΛΙΑΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
•    ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ.
15.    Το από 01/08/2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού με το οποίο εισηγείται την αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των εταιριών:
•    BON STUDIO ΜΑΝΩΛΗΣ Ν ΜΠΟΦΙΛΙΑΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
•    ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ.
και    την    απόρριψη    της    εταιρίας
* ARISTON BROADCAST AND TELECOM SOLUTIONS ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΠΡΟΝΤΚΑΣΤ ΚΑΙ ΤΕΛΕΚΟΜ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.
16.    Το με αριθμ.πρωτ.12699/05.08.2019 έγγραφο -πρόσκληση της Γ.Δ.Δ.Ο.Υ της ΕΡΤ Α.Ε για την ανακοίνωση της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
17.    Τις οικονομικές προσφορές των εταιριών:
•    BON STUDIO ΜΑΝΩΛΗΣ Ν ΜΠΟΦΙΛΙΑΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
•    ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ.
18.    Το από 07/08/2019 πρακτικό οικονομικής αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του προαναφερόμενου διαγωνισμού με το οποίο εισηγείται: α)Την ανάδειξη της εταιρίας:
• ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ.
ως προσωρινό ανάδοχο με συνολικό ποσό 719.040,00€ πλέον φ.π.α λόγω συμφερότερης από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση μόνο την τιμή και τεχνικής καταλληλότητας
β) Τη συνέχιση του διαγωνισμού στην επόμενη φάση ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την έγκριση των από 01/08/2019 και 07/08/2019 πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών της ΕΔΑ και την ανακήρυξη της εταιρίας ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ με ΑΦΜ: 094231127 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ η οποία εδρεύει στην οδό ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 24 ΚΑΙ ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ 72 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Τ.Κ.16777,ως προσωρινού αναδόχου, του ηλεκτρονικού, ανοικτού,διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια καμερών υψηλής ευκρίνειας για το στούντιο της ΕΡΤ Α.Ε με σύναψη συμφωνίας -πλαίσιο (CPV 32240000-7) λόγω συμφερότερης από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση μόνο την τιμή και τεχνικής καταλληλότητας, έως τριάντα (30) τεμ.(23.968,00€/τεμ) στη συνολική τιμή των επτακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων σαράντα ευρώ (719.040,00€ ) πλέον φ.π.α (του κατασκευαστικού οίκου PANASONIC) σύμφωνα με την προσφορά της εταιρείας και ως εξής:

Α. Πίνακας

Β. Πίνακας

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Β.Η ανωτέρω απόφαση τελεί υπό την αίρεση της ανάληψης υποχρέωσης του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε η οποία θα εγκρίνει την Δέσμευση του προϋπολογισμού της χρήσης του οικονομικού έτους 2020 για ποσό 300.000,00€ ( ΔΕΣΜ-16-01999 Λογαριασμός 12.00.00.0000).
Γ.Η μειοδότρια εταιρία υποχρεούται να υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης που περιγράφονται στο άρθρο 3.2 και σύμφωνα με το ίδιο άρθρο της υπ'αριθμ.04/2019 διακήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού.

Ο Γ.Δ.Δ.Ο.Υ.
ΕΥ.Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτοκόλλου 12925, Αγ. Παρασκευή, 12.08.2019

Στην ίδια κατηγορία