ΕΚΟΜΕ: Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου Ο ΦΙΛΟΣ (Τηλεοπτική Σειρά Μυθοπλασίας 10 Επεισοδίων) της ΣΙΛΒΕΡΛΑΙΝ ΜΙΝΤΙΑ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Περίληψη της Απόφασης του ΕΚΟΜΕ για το Θέμα: Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «Ο ΦΙΛΟΣ» (Τηλεοπτική Σειρά Μυθοπλασίας 10 Επεισοδίων), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΣΙΛΒΕΡΛΑΙΝ ΜΙΝΤΙΑ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Ε.», στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ' Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α'116), όπως ισχύει.ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την υπ' αρίθ. 20089 ΕΞ 2022/24.05.2022 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (παρ. 3 άρθρο 29 του ν.4487/2017 (Α' 116), όπως ισχύει, το άρθρο 16 του π.δ. 40/2020 και την υπ' αριθ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/559/26.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, Β' 660, όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 4694 (ΦΕΚ 5347 Β'/05.12.2020)), εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «Ο ΦΙΛΟΣ» (τηλεοπτική σειρά μυθοπλασίας 10 επεισοδίων), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΣΙΛΒΕΡΛΑΙΝ ΜΙΝΤΙΑ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Ε.», στις διατάξεις του Δ' κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α' 116), για την ενίσχυση του ανωτέρω επενδυτικού σχεδίου, με το κίνητρο της επιχορήγησης, σύμφωνα με το αρ. 37/17.01.2022 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 (Α' 116). Το ως άνω επενδυτικό σχέδιο αποτελεί αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4487/2017 (Α' 116) και συγκεκριμένα πρόκειται για τηλεοπτική σειρά, το οποίο εμπίπτει στον κωδικό αριθμό δραστηριότητας 59.11, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 και 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 7651 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 1086/Β/22-3-2021) «Αντικατάσταση της υπ' αρ. 149/31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ' του ν. 4487/2017 (Α' 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού» (Β' 3272)», όπως ισχύει.

Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΒΕΡΛΑΙΝ ΜΙΝΤΙΑ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Ε.».

Το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο πληροί τα πολιτιστικά κριτήρια όπως ορίζονται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος 3 της υπ' αριθ. 7651/2021 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αντικατέστησε την υπ' αριθμ. 149/2020, όπως ισχύει και συγκεντρώνει γενική συνολική βαθμολογία 39 βαθμούς, με προβλεπόμενη αναγκαία ελάχιστη συνολική βαθμολογία τους 20 βαθμούς.

Ο προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (454.188,40 €).

Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 40% του προϋπολογισμού των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, ήτοι στο ποσό των εκατόν ογδόντα μίας χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (181.675,36 €). 

Το ποσό της επιχορήγησης θα καθορισθεί επακριβώς μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την ολοκλήρωση του ελέγχου ολοκλήρωσης υλοποίησης και τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του ν. 4487/2017 (Α' 116), σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στις διατάξεις της 7651/2021 ΚΥΑ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4487/2017 (Α' 116) και της υπ' αριθ. Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 7651 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 1086/Β/22-3-2021).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 17-01-2022.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πληροφορίες: www.ekome.media/el

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ ΑΕ) - ΥΨηΔ 27/05/2022 - Α.Π.: 20726 ΕΞ 2022