ΕΡΤ: Έγκριση Τιμολόγησης Επεισοδίων Eκπομπών Προγράμματος.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημόσιου Broadcaster μας:Στην Αθήνα, σήμερα, 1 Απριλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κα Ιωάννα Στεφανάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπήθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Ζούλα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

Ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπήθηκε από τον κ. Δημήτριο Παπαδημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 74ο : Έγκριση τιμολόγησης επεισοδίων εκπομπών προγράμματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. : 4966/01.04.2021, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την τιμολόγηση ενδιάμεσων επεισοδίων εκπομπών (μικτών και εξωτερικών) προγράμματος, βάσει του εγκεκριμένου κοστολογίου εκάστης παραγωγής, πριν την ολοκλήρωση του ελέγχου τους από το αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων και Πνευματικών Δικαιωμάτων και τους Ορκωτούς Λογιστές και υπό την προϋπόθεση ότι τα επεισόδια που θα τιμολογούνται θα έχουν ήδη παραδοθεί και ελεγχθεί τεχνικά και ότι η αποστολή των σχετικών παραστατικών των επεισοδίων αυτών στους Ορκωτούς Λογιστές θα γίνει σε δεύτερο χρόνο, μετά τον έλεγχό τους από το αρμόδιο ως άνω Τμήμα, για την έκδοση σχετικής έκθεσης βάσει της οποίας θα γίνει και η εκκαθάριση και οριστική εξόφληση του συνόλου εκάστης παραγωγής.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 01.04.2021 - Αρ. Πρωτ.: 3951