Έγκριση σύμβασης Αναμετάδοσης των Προγραμμάτων της ΕΡΤ ΑΕ από την πλατφόρμα COSMOTE TV.

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της ΕΡΤ Α.Ε. με Θέμα Μόνο, Έγκριση σύμβασης αναμετάδοσης των προγραμμάτων της ΕΡΤ ΑΕ από την πλατφόρμα «COSMOTE TV» της εταιρίας ΟΤΕ ΑΕ.Στην Αθήνα, σήμερα, Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 16:30, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ») ζήτησε από τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος δια περιφοράς του πρακτικού.

Στην πρόσκλησή του αυτή ανταποκρίθηκαν όλα ανεξαιρέτως τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακολούθως το πρακτικό υπογράφεται από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Ζούλα, Πρόεδρο του ΔΣ, Γεώργιο Γαμπρίτσο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Νικόλαο Ελματζιόγλου, Ιωάννα Στεφανάκη, Δημήτριο Παπαδημητρίου και Αριστοτέλη Μεταξά, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Του εν λόγω πρακτικού έλαβε γνώση ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα Μόνο, Έγκριση σύμβασης αναμετάδοσης των προγραμμάτων της ΕΡΤ ΑΕ από την πλατφόρμα «COSMOTE TV» της εταιρίας ΟΤΕ ΑΕ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου με αρ. πρωτ.: 116/18.02.2021, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τους όρους του συνημμένου στην εισήγηση κειμένου της σύμβασης αναμετάδοσης οπτικοακουστικού περιεχομένου μεταξύ της ΕΡΤ ΑΕ και της OTE ΑΕ για ένα έτος, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, έναντι ετησίου ανταλλάγματος ύψους 350.000,00 €, το οποίο θα καταβληθεί σε μετρητά (ποσό 150.000 €) και σε πρόγραμμα (ποσό 200.000,00 €, ειδικότερα: Τελικός Champions League 2021 αξίας 120.000,00 €, Τελικός Europa League 2021 αξίας 60.000 € και Τελικός Κυπέλλου Ελλάδος 2021 αξίας 20.000,00 €).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται να επιφέρει μόνον λεκτικές αλλαγές στο προς υπογραφή κείμενο, που δεν επηρεάζουν το νόημα της συμφωνίας και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ ΑΕ - 16 Φεβρουαρίου 2021,  Αρ. Πρωτ. : 3808

 Στην ίδια κατηγορία