Προμήθεια υπηρεσιών διαχείρισης ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου για αξιοποίηση περιεχομένου της ΕΡΤ στην πλατφόρμα YouTube από την Digital Minds.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:Θέμα: Προμήθεια υπηρεσιών διαχείρισης ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου για την αξιοποίηση του περιεχομένου της ΕΡΤ στην πλατφόρμα YouTube.

Έχοντας υπόψη:

1.    Τον Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α' 184/2020)]
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύουν .
4.    Την υπ' αρ. 389/27.12.2016 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Διορισμός εκπροσώπου των εργαζομένων ως μέλος του Δ.Σ. της ΕΡΤ ΑΕ» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 16/2017)
5.    Την υπ’ αρ. 102/15.11.2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).
6.    Την υπ’ αριθμ. E/178/17.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17.09.2019) .
7.    Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2872/20.09.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού. 203) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε Σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ) .
8.    Την υπ' αριθμ.πρωτ. 3246/25.05.2020 (Πρακτικό 222/25.5.2020 - Θ. 2ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων» (ΑΔΑ:ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3517/14.10.2020 (Πρακτικό 241 -Θ. 29ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Τροποποίηση -Συμπλήρωση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές» (ΑΔΑ:64ΤΔ465Θ1 Ε-ΡΗΠ)
9.    T ην υπ'αριθμ. 14108/11.09.2020 Απόφαση Έγκρισης Αναγκαιότητας της Γενικής Δ/νσης Marketing & Εμπορικής Εκμετάλλευσης της ΕΡΤ ΑΕ .
10.    Την υπ'αριθμ. 15247/01.10.2020 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για το έτος 2021 (ΑΔΑ : 6ΠΒΣ465Θ1Ε-ΡΝΩ)
11.    Την υπ'αριθμ. 15248/01.10.2020 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για το έτος 2022 (ΑΔΑ : Ψ989465Θ1Ε-ΖΑ5)
12.    Την υπ'αριθμ. 15249/01.10.2020 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για το έτος 2023 (ΑΔΑ : 6ΛΡΟ465Θ1Ε-ΟΙ5)
13.    Το Ν. 4013/2011 περί Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .
14.    Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11641/21.08.20 Ορθή Επανάληψη Απόφασης Δ/νοντος Συμβούλου της ΕΡΤ ΑΕ, με θέμα « Συγκρότηση Οικονομοτεχνικής επιτροπής της ΕΡΤ ΑΕ»(ΑΔΑ: 640Φ465Θ1Ε-ΦΒΙ)
15.    Την από 11/09/2020 Αίτηση Παραγγελίας (CPV 72410000-7), Έκθεση Σκοπιμότητας και Τεχνικές Προδιαγραφές της Γενικής Δ/νσης Marketing & Εμπορικής Εκμετάλλευσης της ΕΡΤ ΑΕ, Δ/νση Ψηφιακών Μέσων, με την οποία ζητείται η προμήθεια υπηρεσιών διαχείρισης ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου για την αξιοποίηση του περιεχομένου της στην πλατφόρμα YouTube, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος, προυπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ .
16.    Το από 23/10/2020 έγγραφο-e mail της ΕΡΤ ΑΕ, με το οποίο προσκλήθηκαν να καταθέσουν προσφορές οι εταιρίες DIGITAL MINDS και MAD.GR .
17.    Το γεγονός ότι εκδήλωσε ενδιαφέρον και κατέθεσε προσφορά στην ΕΡΤ ΑΕ η εταιρία DIGITAL MINDS με οικονομική προσφορά για έσοδα 0 ευρώ - 50.000,00 ευρώ : 5% και για έσοδα άνω των 50.000,00 ευρώ : 1% .
18.    Το από 09/12/2020 υπηρεσιακό έγγραφο - e mail της της Γενικής Δ/νσης Marketing & Εμπορικής Εκμετάλλευσης της ΕΡΤ ΑΕ, Δ/νση Ψηφιακών Μέσων, σύμφωνα με το οποίο η προσφορά της εταιρίας DIGITAL MINDS είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
19.    Την υπ'αριθμ. 203/30.09.2020 Θ. 4ο Γνωμοδότηση της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής για την προμήθεια .
20.    Την κατάθεση των σχετικών εγγράφων από την εταιρία DIGITAL MINDS, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της οι περιορισμοί της παραγράφου 1 & 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/16.
21.    Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/09.03.1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την ανάθεση μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος για λήψη προσφορών, στην εταιρία με την επωνυμία, DIGITAL MINDS (Φραγκοκλησιάς 7, Μαρούσι - ΑΦΜ 800633303 - ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), για την προμήθεια υπηρεσιών διαχείρισης ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου για την αξιοποίηση του περιεχομένου της στην πλατφόρμα YouTube, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος, και αφορά τα έτη 2021, 2022 & 2023, (ATE 23- 00011/2021, ΑΤΕ 23-00013/2022, ΑΤΕ 23-00014/2023), λόγω μοναδικής προσφέρουσας και τεχνικής καταλληλότητας, σύμφωνα με όσα ορίζονται και αναλυτικά περιγράφονται στην από 11/09/2020 Αίτηση Παραγγελίας (CPV 72410000-7), Έκθεση Σκοπιμότητας και Τεχνικές Προδιαγραφές αυτής, καθώς και στη προσφορά της εταιρίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η πληρωμή της εταιρίας θα πραγματοποιείται με ποσοστό επί των καθαρών εσόδων που θα προκύψουν από διαφημίσεις στο κανάλι της ΕΡΤ στο YouTube:

Για έσοδα 0 ευρώ - 50.000,00 ευρώ: 5% και για έσοδα άνω των 50.000,00 ευρώ: 1%,

Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αμοιβής είναι η προσκόμιση στην ΕΡΤ ΑΕ του σχετικού τιμολογίου και όλων νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και που θα ζητήσει η αρμόδια για την πληρωμή υπηρεσία της ΕΡΤ ΑΕ, καθώς και η έκδοση Πρωτοκόλλου-Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ΕΡΤ Α.Ε η οποία έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό.

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών του στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

2. Τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής - Παρακολούθησης για την προμήθεια υπηρεσιών διαχείρισης ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου για την αξιοποίηση του περιεχομένου της στην πλατφόρμα YouTube, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος, και αφορά τα έτη 2021, 2022 & 2023, αποτελούμενη από τα παρακάτω τακτικά μέλη:
-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΞΥΔΗ (πρόεδρος)-Γ. Δ/ΝΣΗ MARKETING & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ -ΑΝΝΑ ΚΟΥΡΤΗ (μέλος) - Γ. Δ/ΝΣΗ MARKETING & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ -ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ (γραμματέας-μέλος)-Γ. Δ/ΝΣΗ MARKETING & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Ως αναπληρωματικό μέλος ορίζεται:
-ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ - Γ. Δ/ΝΣΗ MARKETING & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Οι Επιτροπές θα συνεδριάζουν εντός του ωραρίου εργασίας των μελών τους, ενώ δεν θα καταβάλλεται επιπλέον αμοιβή στα μέλη τους .

Η παρούσα επέχει θέση Σύμβασης και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο Γ.Δ.Ο.Δ.Υ
Ε.ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 18.01.2021 - Αρ. Πρωτ.: 553